Związki zawodowe – rewolucyjna zmiana przepisówPrawo / Prawo autorskie / Finanse

Związki zawodowe – rewolucyjna zmiana przepisów

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie nowelizacji ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz orzecznictwa istotnego w zakresie współpracy pracodawcy i związków zawodowych. Ustawodawca w 2018 roku dokonał rewolucyjnej nowelizacji przepisów i przyznaje prawo koalicji związkowej osobom mającym umowy cywilnoprawne i osobom tzw. samozatrudnionym. Rewolucja polega na tym, że nowe podmioty świadczące usługi często wyłącznie na zewnątrz, jedynie współpracujące z przedsiębiorcą, zyskują uprawnienia związkowe porównywalne do pracowników.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się z czego wynika tak obszerna nowelizacja i jakie są tego konsekwencje w praktyce. Szkolenie poprowadzi doświadczona ekspertka prawa związkowego, która przez lata zdobywała wiedzę ze standardów międzynarodowych zbiorowego prawa pracy w ośrodku szkoleniowym Międzynarodowej Organizacji Pracy w Turynie. Autorka skargi do Komitetu Wolności Związkowych na podstawie której MOP nakazał Polsce już w 2012 r. zmianę przepisów ustawy o związkach zawodowych, czego dopełnieniem stał się wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. sygn. K 1/13, a ostatecznym efektem obecna nowelizacja.

Program

Różnice w zakresie podmiotowym prawa koalicji związkowej przed i po nowelizacji

Prawo koalicji „osób wykonujących pracę zarobkową”, w tym zleceniobiorców, samozatrudnionych, wykonawców umów o dzieło

Różnice w nowej terminologii przyjętej na potrzeby tylko ustawy o związkach zawodowych: „pracownik” a „osoba wykonująca pracę zarobkową”, „pracodawca” a „pracodawca w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy”. W których przypadkach pozostawanie w stosunku pracy ma znaczenie dla uprawnień związkowych

Na jakich zasadach wstępować będą do polskich związków zawodowych cudzoziemcy z umowami zlecenia, a na jakich zasadach zrzeszać będą się pracownicy tymczasowi pozostający w zatrudnieniu cywilnoprawnym?

Jaki sąd będzie rozstrzygał sprawy dotyczące spraw związanych z działalnością związkową członków zakładowej organizacji związkowej, którzy maja umowy cywilnoprawne?

Nowe wyższe kryteria reprezentatywności organizacji związkowych. Które organizacje związkowe stracą po dniu 1 stycznia reprezentatywność i jakie będą tego konsekwencje w praktyce?

Jak liczyć reprezentatywność zakładowych, a jak międzyzakładowych organizacji związkowych. Ćwiczenia praktyczne

Weryfikacja liczebności związku zawodowego na nowych zasadach przez sąd! Jakie będą konsekwencje dla organizacji nieprzedstawienia informacji o liczbie członków lub jej zawyżanie

Nowe przepisy karne za zawyżanie liczby członków związku zawodowego

Wielość związków zawodowych w zakładzie. Nowy zakaz dla organizacji zakładowych podwójnego liczenia członków i obowiązek wskazywania wspólnej reprezentacji zakładowych struktur związkowych. Pozytywne konsekwencje dla pracodawcy

Ochrona danych członków związku zawodowego przed sądem pracy i w relacji z pracodawcą. Jak ma się do tego RODO?

Zmiana w odprowadzaniu składki związkowej

Na jakich zasadach zleceniobiorca skorzysta z czynności doraźnej i czy w związku z tym jego umowa przedłuża się o czas zwolnienia od pracy?

Omówienie dwóch nowych rozporządzeń do ustawy o związkach zawodowych w zakresie trybu udzielania zwolnień od pracy i urlopów bezpłatnych działaczom związkowym

Nowość - możliwość określania limitów czasu zwolnień od pracy dla „osób wykonujących pracę zarobkową” w Układzie Zbiorowym Pracy

Urlopy bezpłatne działaczy związkowych i etaty związkowe w zakładzie pracy. Sposób liczenia – ćwiczenia praktyczne

Współpraca ze związkiem zawodowym na poziomie zakładowym

  • Układ zbiorowy pracy
  • Regulamin wynagradzania
  • Regulamin pracy
  • Porozumienie o współpracy ze związkiem zawodowym

Czy w sprawach regulaminów wewnątrzzakładowych należy uzgadniać stanowisko ze wszystkimi organizacjami związkowymi, czy tylko z reprezentatywnymi i co w sytuacji gdy w zakładzie jest tylko jedna organizacja związkowa?

Ochrona działaczy związkowych mających umowy prawa cywilnego

Jak i według jakich kryteriów określić liczbę osób chronionych w organizacji związkowej? Ćwiczenia praktyczne

Nowe terminy na wyrażenie zgody przez organizację związkową na wypowiedzenie i rozwiązanie umowy z chronionym działaczem. Ważne konsekwencje „milczenia” organizacji związkowej czyli braku wyraźnego stanowiska w ustawowym terminie!

Dostęp związku zawodowego do informacji dotyczącej zakładu pracy, a ochrona interesu pracodawcy

Pomieszczenia dla zakładowej organizacji związkowej. Co w sytuacji, gdy pracodawca nie ma dostępnych lokali?

Monitoring wizyjny pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej – nowe przepisy w związku z RODO

Czy jest dopuszczalny monitoring poczty elektronicznej członków związku zawodowego prowadzonej na służbowej poczcie pracodawcy?

Przedmiot i strony zakładowego sporu zbiorowego

  • Dane osobowe jakich organizacja może zgodnie z przepisami żądać od pracodawcy w związku z przeprowadzaniem referendum strajkowego
  • Najnowsze orzecznictwo sądów cywilnych w przedmiocie zakazu prowadzenia akcji strajkowej.

Orzecznictwo

Standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie wolności związkowych.

Korzyści

Dowiedzą się Państwo co wnosi do Ustawy o związkach zawodowych najnowsza nowelizacja przepisów.

Dowiedzą się Państwo jakie są istotne aspekty współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi.

Poznają Państwo kompetencje w zakresie prowadzenia sporów zbiorowych.

Dowiedzą się Państwo jak związek zawodowy powinien stosować w praktyce przepisy RODO.

Ekspert

Ewa Podgórska-Rakiel
dr Ewa Podgórska-Rakiel

Doktor nauk prawnych, specjalistka z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym. W zakresie wolności związkowych przez kilka lat zdobywała wiedzę na szkoleniach Międzynarodowej Organizacji Pracy w Turynie. Wykładowca studiów podyplomowych „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Członek podgrupy roboczej Komisji Europejskiej ds. wdrażania znowelizowanej dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników (2018/957/EU). Członek Zespołu ds. międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego. Odpowiada za praktykę prawa pracy w Brief&Case Kancelaria Radców Prawnych Będźmirowski Zinkiewicz i Partnerzy. Autorka licznych książek, artykułów i wypowiedzi medialnych. Stały współpracownik wydawnictwa INFOR oraz wydawnictwa Wolters Kluwer. Prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową w zakresie prawa pracy. Pani doktor to doświadczony praktyk i szkoleniowiec, który interesująco i z wielką pasją potrafi przekazać swoją wiedzę Uczestnikom.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij