AKADEMIA LEGISLACJI: Legislacja dla nieprawnikówAdministracja publiczna

AKADEMIA LEGISLACJI: Legislacja dla nieprawników

maj20
2 dni
maj21
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 13 maja 2024
1150zł+ 23% VAT
Po 13 maja 2024
1250zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie z podstaw legislacji dla nieprawników przygotowujących i opiniujących akty normatywne wewnętrzne

Proces stanowienia prawa i techniki prawodawcze stosowane do redagowania projektów aktów normatywnych to tylko pozornie skomplikowana materia. W istocie rzeczy opierają się one na prostych regułach konstruowania ustaw, rozporządzeń i wszystkich innych aktów normatywnych oraz stosunkowo niewielkiej liczbie technik prawodawczych jakie należy znać, aby wprowadzić w życie nowe przepisy, zmienić je lub uchylić. Prowadzący szkolenie Włodzimierz Zając, zajmujący się legislacją od ćwierćwiecza często powtarza, że nie trzeba być prawnikiem, żeby być dobrym legislatorem. Jeśli chcesz sprawdzić ile w tym prawdy, a jednocześnie nabyć praktyczną znajomość zasad legislacji koniecznie zapisz się na to szkolenia.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników administracji publicznej o wykształceniu innym niż prawnicze, którzy w ramach wykonywanych obowiązków uczestniczą w przygotowaniu lub opiniowaniu projektów aktów normatywnych. Ponadto pracowników komórek organizacyjnych uczestniczących w procesie prawotwórczym, np. w konsultacjach i wszystkie osoby stykające się z problematyką legislacyjną od strony redagowania i procedowania projektów aktów normatywnych.

 • szkolenie odbędzie się w formule hybrydowej
 • możecie Państwo wziąć udział również on-line
 • aplikacja na której będzie szkolenie - ZOOM
 • prosimy o informację po przesłaniu zgłoszenia

Program

System prawny i zasady tworzenia prawa - informacje podstawowe

 • podstawowe pojęcia legislacji (przepis, norma prawna, język prawny, akt normatywny i inne)
 • charakterystyka konstytucyjnego systemu źródeł prawa i jej konsekwencje dla podmiotów stanowiących prawo
 • zasady prawidłowej legislacji jako podstawa poprawności aktów normatywnych

Budowa ustawy (aktu normatywnego)

 • rodzaje ustaw, tytuł i odnośniki z nim związane
 • jednostki redakcyjne aktu normatywnego, oznaczanie przepisów i ich systematyzacja
 • rodzaje i kolejność przepisów

 Redagowanie przepisów

 • specyfika i wymogi języka prawnego
 • typowe środki techniki prawodawczej: definicje, odesłania, odnośniki
 • problemy redakcji poszczególnych rodzajów przepisów merytorycznych (ustrojowe, proceduralne, upoważniające, karne) na przykładach

Przepisy o zmianie (nowelizacji) przepisów obowiązujących

 • zasady nowelizowania
 • techniki nowelizacyjne

Przepisy epizodyczne, przejściowe i dostosowujące

 • istota problemów związanych z wprowadzaniem do porządku prawnego nowych norm prawnych
 • możliwe sposoby rozstrzygania problemów międzyczasowych
 • techniki formułowania przepisów przejściowych i dostosowujących z rozróżnieniem na akty nowe i nowelizacje

Przepisy końcowe (przepisy: uchylające, o wejściu w życie, o wygaśnięciu mocy obowiązującej)

 • schematy formułowania przepisu o wejściu w życie
 • określanie właściwej długości vacatio legis i dnia wejścia w życie aktów publikowanych w dziennikach urzędowych

Teksty jednolite

 • istota tekstu jednolitego jako źródła poznania prawa i obowiązki organów właściwych do jego wydania
 • forma i obligatoryjne elementy budowy tekstu jednolitego
 • zasady redagowanie tekstu jednolitego.

Korzyści

podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących i procedujących projekty aktów normatywnych

podniesienie jakości stanowionego prawa w jednostkach, w których są zatrudnieni lub działają uczestnicy szkolenia

znajomość konstytucyjnego systemu źródeł prawa i jego uwarunkowań

rozpoznawanie rodzajów przepisów i poprawne stosowanie podstawowych technik prawodawczych

Ekspert

Włodzimierz Zając
Włodzimierz Zając

W latach 1996-2003 Kancelaria Sejmu – legislator, obsługa legislacyjna parlamentarnego procesu ustawodawczego, formułowanie opinii legislacyjnych, uczestnictwo w komisjach i podkomisjach sejmowych, redagowanie projektów ustaw, formułowanie poprawek do projektów ustaw, opracowywanie projektów stanowisk Marszałka Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opracowywanie opinii z zakresu Regulaminu Sejmu oraz problemów stosowania obowiązujących przepisów; 2003-2008 dyrektor Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu Od 2009 r. do maja 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji – dyrektor Departamentu Prawa Społecznego. Obsługa procesu legislacyjnego Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Zarządzanie zespołem opracowującym opinie do projektów założeń projektów ustaw oraz projektów ustaw i rozporządzeń. Nadzór nad przygotowaniem projektów ustaw z zakresu prawa społecznego opracowywanych w RCL. Udział w pracach Stałego Komitetu Pracy Ministrów. Współudział we wdrażanie zmian w rządowym modelu procesu legislacyjnego. Od maja 2015 r. własna działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ – opracowywanie projektów aktów normatywnych, konsultacje legislacyjne, szkolenia z zakresu legislacji i procesu legislacyjnego.

Od 1998 r. opracowywanie autorskich projektów szkoleniowych oraz prowadzenie dla administracji rządowej i samorządowej szkoleń, seminariów i warsztatów z zakresu legislacji oraz procesu legislacyjnego. Szkolenia dla urzędników, posłów, aplikantów radcowskich, legislatorów, studentów. Udział w wieloletnich projektach w ramach PO KL realizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W latach 2007-16 r. prowadzenie zajęć z zasad techniki prawodawczej na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; 2011-15 wykłady i ćwiczenia na aplikacji legislacyjnej; 2017-19 ćwiczenia i wykłady na Podyplomowym Studium Legislacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

maj20
2 dni
maj21
Warszawa
DZIEŃ 1: 08:30 - 14:30
DZIEŃ 2: 08:30 - 14:30
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 13 maja 2024
1150zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij