Zasady horyzontalne (w tym środowiskowe) we wdrażaniu unijnych funduszy w latach 2021-2027r.Administracja publiczna

Zasady horyzontalne (w tym środowiskowe) we wdrażaniu unijnych funduszy w latach 2021-2027r.

wrz18
2 dni
wrz19
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 11 września 2024
1150zł+ 23% VAT
Po 11 września 2024
1250zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie Zasady horyzontalne (w tym środowiskowe) we wdrażaniu unijnych funduszy w latach 2021-2027r.

Perspektywa funduszy europejskich na lata 2021-2027 zawiera szereg zasad horyzontalnych, do przestrzegania których zobowiązane są zarówno instytucje, jak również beneficjenci. W konsekwencji zasady te powinny być respektowane na każdym etapie planowania i wdrażania unijnych funduszy strukturalnych i infrastrukturalnych. Należą do nich zasada równości kobiet i mężczyzn oraz zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo każdy projekt powinien być zgodny z przepisami Karty Praw Podstawowych UE (KPPUE) i Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON). Przestrzeganie postanowień KPPUE i KPON jest ściśle związane z realizacją ww. zasad horyzontalnych zmierzających do zapewnienia szeroko rozumianej równości. Z tego względu zasadne jest ujęcie obu zagadnień wspólnie w zakresie tematycznym proponowanego szkolenia. 

Proponowane szkolenie przygotowuje osoby uczestniczące do planowania i wdrażania działań związanych z wydatkowaniem unijnych funduszy w latach 2021-2027 zgodnie z ww. zasadami równościowymi, KPPUE i KPON. Możliwe dostosowanie treści programowych oraz przykładów do specyfiki/tematyki/właściwości zamawiającego urzędu (w miarę możliwości). 

Co obejmuje szkolenie?

Szkolenie "Proces wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego – aspekty praktyczne" obejmuje szereg zagadnień praktycznych, dotyczących między innymi procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej do krajowego porządku prawnego, a także ról poszczególnych organów w całym procesie i zasad koordynacji całego procesu. W trakcie szkolenia omawiane będą także szczegółowe zagadnienia związane z konsekwencjami niewykonania obowiązku wdrożenia prawa UE w terminie lub jego nieprawidłowej implementacji. Następstwa mogą bowiem okazać się bardzo dotkliwe, włącznie z nałożeniem na kraj członkowski kar finansowych czy odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Forma przeprowadzenia szkolenia i materiały szkoleniowe:

- szkolenie prowadzone z wykorzystaniem prezentacji Power Point oraz elektronicznych narzędzi aktywizacji uczestników (interaktywne platformy);
- uczestnicy analizują i rozwiązują kazusy przedstawione przez prowadzącego, do większości punktów szkolenia odrębne materiały
- materiały szkoleniowe: prezentacja Power Point w postaci wydruku dla każdego uczestnika; materiały źródłowe - wybór przepisów prawa UE oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; kazusy; wybrana literatura.

Uwaga: W ciągu miesiąca po szkoleniu prowadzący szkolenie udziela wsparcia w zakresie utrwalenia umiejętności nabytych w trakcie szkolenia, zapewniając konsultacje mailowe i telefoniczne w sprawach objętych przedmiotem szkolenia.

 • szkolenie odbędzie się w formule hybrydowej
 • możecie Państwo wziąć udział również on-line
 • aplikacja na której będzie transmitowane szkolenie - MS Teams
 • prosimy o informację po przesłaniu zgłoszenia o chęci wzięcia udziału przez internet

Program

I. Karta Praw Podstawowych – zakres, obowiązywanie i przestrzeganie w kontekście wdrażania funduszy unijnych w latach 2021-2027

 • Podstawy prawne ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej: Konstytucja, Traktat o Unii Europejskiej, Karta Praw Podstawowych UE (oraz wyjaśnienia do KPP), orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Karta Praw Podstawowych jako źródło prawa: zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania w ujęciu ogólnym – podmioty uprawnione i podmioty zobowiązane; ustalanie zakresu praw wynikających z konkretnych przepisów Karty
 • podstawy prawne obowiązku przestrzegania KPP w kontekście wdrażania funduszy unijnych perspektywy 2021-2027, w szczególności rozporządzenia pakietu spójności na lata 2021-2027, Wyjaśnienia Komisji Europejskiej dotyczących zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (2016/C 269/01); obowiązki podmiotów zaangażowanych we wdrażanie unijnych funduszy na wszystkich etapach
 • prawa podstawowe mające szczególne znaczenie przy wdrażaniu unijnych funduszy perspektywy 2021-2027, w tym prawo własności, równość wobec prawa, niedyskryminacja, równość kobiet i mężczyzn, integracja osób niepełnosprawnych, ochrona środowiska, poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, ochrona danych osobowych, różnorodność kulturowa, religijna i językowa, prawo do dobrej administracji, prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu, wolność wypowiedzi i informacji, wolność zgromadzania się i stowarzyszania się, prawo do nauki, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, ochrona w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji, prawa dziecka, należyte i sprawiedliwe warunki pracy.
 • praktyczne aspekty kontroli przestrzegania zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej na przykładzie wybranych praw podstawowych: przedmiotowy i podmiotowy zakres zastosowania danego prawa, kryteria oceny zgodności projektu z prawem ujętym w Karcie; analiza kazusów (studium przypadku/case-study)

II. Zasady równościowe: zasada równości kobiet i mężczyzn, zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym osób niepełnosprawnych

 • Wprowadzenie do prawa antydyskryminacyjnego: zasada równości a zasada niedyskryminacji, równość formalna i równość materialna
 • prawo antydyskryminacyjne: Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych (system ONZ), Europejska Konwencja Praw Człowieka (system Rady Europy), Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Karta Praw Podstawowych UE, akty prawa pochodnego, w szczególności dyrektywy antydyskryminacyjne – wzajemne relacje, zakres przedmiotowy (zakres ochrony) i podmiotowy (krąg osób objętych ochroną)
 • podstawy prawne przestrzegania zasad równościowych w kontekście wdrażania unijnych funduszy w latach 2021-2027
 • zakazane kryteria różnicowania, w tym płeć, kolor skóry (dawniej rasa), niepełnosprawność, pochodzenie etniczne (narodowe), wiek, orientacja seksualna, wyznanie
 • pojęcia dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej
 • praktyczne aspekty rozpoznawania i zapobiegania przypadkom dyskryminacji (bezpośredniej i pośredniej) ze względu na zakazane kryteria różnicowania w kontekście wdrażania unijnych funduszy w latach 2021-2027: przykłady dyskryminacji i przykłady prawidłowych rozwiązań (kryteria płci, wieku, wyznania, niepełnosprawności, orientacji seksualnej) – rozwiązywanie kazusów (studium przypadku/case-study)

I. Zasada zrównoważonego rozwoju o Polityka zrównoważonego rozwoju UE

 • sprawiedliwe przejście do gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej;
 • przejście do społeczeństwa i gospodarki, które sprzyjają włączeniu społecznemu – godna praca i prawa człowieka;
 • przejście do zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności;
 • inwestycje w innowacje i długoterminową modernizację infrastruktury oraz zachęcanie do zrównoważonego prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wykorzystanie handlu jako narzędzia działającego na rzecz globalnego zrównoważonego rozwoju
 • Europejski Zielony Ład  Pakiet „Gotowi na 55”
 • 8. unijny program działań w zakresie środowiska  Plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych
 • ESG - Environment, Social, Governance.
 • Taksonomia UE
 • Strategia „od pola do stołu” o Cele zrównoważonego rozwoju ONZ (17) (Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030)
 • Ludzie: eliminacja wszelkich form ubóstwa i głodu oraz poszanowanie ludzkiej godności i równości między ludźmi
 • Planeta: ochrona przyszłych pokoleń przed degeneracją środowiska i wyczerpaniem zasobów
 • Dobrobyt: życie w dostatku i w zgodzie z przyrodą
 • Pokój: tworzenie sprzyjających integracji społeczeństw, w których panują pokój i sprawiedliwość
 • Partnerstwo: wdrażanie prac rozwojowych poprzez globalne partnerstwo o Porozumienie Paryskie
 • ograniczenie globalnego ocieplenia znacznie poniżej 2 °C, a docelowo do 1,5 °C względem epoki przedprzemysłowej w celu ograniczenia ryzyka i szkód wywołanych przez zmianę klimatu.
 • adaptacja i ograniczanie skutków zmian klimatu, wzmacnianie odporności i niskoemisyjnego rozwoju w sposób, który nie ogranicza produkcji pożywienia.
 • uwzględnienie zgodności działań sektora finansowego z celami klimatycznym o Zasada 6R w programowaniu, planowaniu i realizacji projektów
 • REFUSE -> ODMÓW REDUCE -> OGRANICZ REUSE -> UŻYWAJ PONOWNIE RECOVER -> NAPRAWIAJ RECYCYLE -> ODDAJ DO RECYKLINGU RETHINK -> ZASTANÓW SIĘ CO MOŻESZ ZROBIĆ LEPIEJ

B. Zasada „nie czyń poważnych szkód” (ang.: DNSH – Do Not Significant Harm).

 • Ramy prawne dla zasady DNSH (mapa dokumentów związanych z zasadą DNSH, akty delegowane do taksonomii, wytyczne techniczne dot. stosowania zasady DNSH).
 • Praktyczne zastosowanie zasady „nie czyń poważnych szkód” (etapy wdrażania inwestycji/projektu i powiązane z nimi działania, dokumenty dowodowe / kryteria wyboru projektów zgodne z zasadą).

C. Monitorowanie i kontrola środowiskowych zasad horyzontalnych w projektach.

Korzyści

podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób zaangażowanych we wdrażanie unijnych funduszy w perspektywie 2021-2027,

podniesienie jakości wdrażania unijnych funduszy w perspektywie 2021-2027 i minimalizacja ryzyka nieprawidłowego wydatkowania funduszy (z naruszeniem zasad horyzontalnych)

utrwalenie wiedzy i podniesienie kompetencji w zakresie stosowania zasad horyzontalnych – zasad równościowych i stosowania KPPUE i KOprawa UE

umiejętność praktycznego zastosowania zasad horyzontalnych w procesie wdrażania unijnych funduszy w latach 2021-2027

Ekspert

Dariusz Dąbek
Dariusz Dąbek

Dariusz Dąbek jest prawnikiem i rzecznikiem patentowym. Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studium prawa europejskiego prowadzonego przez Fundację Prawa Europejskiego w Warszawie. W latach 2013-2016 pełnił funkcję zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Posiada ponad 16 letnie doświadczenie związane z opracowywaniem, realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej. Właściciel kancelarii konsultingowej GRANTINO.

czytaj więcej
Monika Domańska
dr hab. Monika Domańska

Stopień doktora i doktora habilitowanego uzyskała w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, w którym jest zatrudniona od 2007 r., obecnie w Zakładzie Prawa Europejskiego. Równolegle kontynuuje zatrudnienie w Sądzie Najwyższym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na stanowisku asystent-specjalista. Doświadczenia naukowe jak i praktyczne koncentrują się wokół analiz związanych z implementacją prawa unijnego do krajowego porządku prawnego. Ocena zarówno rozwiązań legislacyjnych UE jak i orzecznictwa TSUE oraz ich wpływ na kształt i stosowanie prawa krajowego, to główny nurt zawodowego zaangażowania. Szczególne zainteresowanie skierowane jest na stosowanie zasady równości i zakazu dyskryminacji w UE. Wyniki prowadzonych analiz oraz praktyczne rozwiązywanie problemów prawnych przekazywane są słuchaczom na licznych szkoleniach, warsztatach, wykładach, konferencjach. Wśród usatysfakcjonowanych słuchaczy znajdują się studenci, doktoranci a także urzędnicy administracji rządowej, prokuratorzy, sędziowie. 

czytaj więcej
Monika Szwarc
prof. dr hab. Monika Szwarc

Pracownik naukowy w Zakładzie Prawa Europejskiego, Polskiej Akademii Nauk. W latach 2000-2004 pracownik Rządowego Centrum Legislacji. W latach 2013-2018 radca ministra w Departamencie Prawa Unii Europejskiej MSZ. Pani Profesor posiada doświadczenie naukowe oraz praktyczne w zakresie oceny zgodności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej. Dodatkowo ponad dwudziestoletnią praktykę w szkoleniach, warsztatach, wykładach skierowanych do praktyków zaangażowanych w zapewnianie zgodności prawa polskiego z prawem UE, zarówno z perspektywy ustawodawcy (urzędnicy administracji rządowej, słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej), jak również z perspektywy sądowego stosowania prawa (prokuratorzy, sędziowie, aplikanci radcowscy, radcowie prawni). Merytoryczne oceny ewaluacyjne prowadzonych przez ekspertkę zajęć zawsze mieszczą się w najwyższych przedziałach, a uczestnicy szkoleń podkreślają praktyczne walory przekazywanej wiedzy.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

wrz18
2 dni
wrz19
Warszawa
DZIEŃ 1: 09:00 - 16:00
DZIEŃ 2: 09:00 - 15:00
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 11 września 2024
1150zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij