Umowy licencyjne w prawie autorskim - typy umów licencyjnych, zasady ich formułowania i wykonywaniaPrawne

Umowy licencyjne w prawie autorskim - typy umów licencyjnych, zasady ich formułowania i wykonywania

Opis szkolenia

Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia, których znajomość zapewnia należytą orientację w zakresie licencjonowania utworów. Ideą szkolenia jest zaznajomienie uczestników z obowiązującymi w prawie autorskim zasadami warunkującymi prawidłowe formułowanie umów licencyjnych i unikanie błędów w tym zakresie, które mogą pociągać za sobą niekorzystne skutki łącznie z nieważnością licencji. Zakresem szkolenia objęta jest prezentacja spektrum typów licencji spotykanych w stosunkach umownych, w tym związanych z nimi praktycznych korzyści i ryzyka prawnego, a także omówienie kwestii związanych z wykonywaniem umów licencyjnych.

Grupa docelowa: przedstawiciele wydawnictw, producentów materiałów audialnych i audiowizualnych, serwisów internetowych, szerokiego spektrum instytucji publicznych, instytucji kultury, firm reklamowych/marketingowych oraz innych podmiotów realizujących zadania w zakresie promocji i reklamy, a także podmiotów będących potencjalnymi licencjobiorcami.

Program

1. Ogólna charakterystyka umów licencyjnych

 • Charakter umów licencyjnych z uwzględnieniem praktycznych aspektów ich zawierania i (nie)wykonywania
 • Przedmiot licencji - utwory oraz przedmiot praw pokrewnych, w tym artystyczne wykonania utworów lub dzieł sztuki ludowej, fonogramy, wideogramy, nadania programów, pierwsze wydania, wydania naukowe i krytyczne
 • Licencje na korzystanie z utworów zależnych (opracowań utworów)
 • Podstawowe typy licencji według zróżnicowanych kryteriów, w tym czasu, terytorium, wyłączności eksploatacji
 • Uprawnienia licencyjne - zagadnienia dotyczące pól eksploatacji, sposób korzystania z utworu, zakres licencji, zezwolenie na korzystanie z przedmiotu licencji a dobra osobiste uprawnionego
 • Zobowiązania licencjobiorcy - zagadnienia dotyczące odpłatności (nie)odpłatności licencji, w tym wynagrodzenia licencyjnego - Umowy sublicencyjne

2. Umowy licencyjne a odrębne typy umów dotyczących utworów i przedmiotów praw pokrewnych

 • Umowy licencyjne a umowy rozporządzające autorskimi prawami majątkowymi lub prawami pokrewnymi
 • Umowy licencyjne a umowy dotyczące własności egzemplarza utworu lub artystycznego wykonania
 • Umowy licencyjne a umowy dotyczące korzystania z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w ramach dozwolonego użytku
 • Licencje jako element umów o charakterze mieszanym, w tym umów o dzieło

3. Umowa licencyjna a zmiana podmiotu praw do przedmiotu licencj

 • Wpływ dziedziczenia autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych do przedmiotu licencji na obowiązywanie licencji
 • Znaczenie umownego przeniesienia przez licencjodawcę autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych do przedmiotu licencji dla obowiązywania licencji

4. Podstawowe założenia wybranych typów licencj

 • Licencje typu open source,
 • Licencje typu creative commons
 • Licencje na korzystanie z zasobów stocków internetowych

5. Praktyczne wskazówki dotyczące formułowania umów licencyjnych

 • Aspekty podmiotowe umów licencyjnych - licencjodawca/uprawniony, oświadczenia licencjodawcy dotyczące dysponowania prawami do przedmiotu licencji, kwestia możliwych zabezpieczeń interesów licencjobiorcy na wypadek wadliwości oświadczeń licencjodawcy
 • Postanowienia regulujące uprawnienia licencyjne - specyfikacja pól eksploatacji, zakres licencji, cele korzystania z przedmiotu licencji
 • Klauzule dotyczące praw/dóbr osobistych twórcy i artysty wykonawcy, w tym modyfikacji przedmiotu licencji, łączenia go z innymi materiałami, dzielenia na części, celów eksploatacji
 • Postanowienia w przedmiocie wynagrodzenia licencyjnego
 • Klauzule dotyczące czasu obowiązywania licencji i jej wypowiedzenia
 • Forma umowy licencyjnej

6. Problematyka wykonywania umów licencyjnych

 • Przypadki niewywiązania się z zobowiązań wynikających z umów licencyjnych
 • Odpowiedzialność licencjodawcy z tytułu wad prawnych przedmiotu licencji
 • Korzystanie z przedmiotu licencji niezgodnie z warunkami umowy licencyjnej a naruszenie praw autorskich lub pokrewnych do przedmiotu licencji
 • Konsekwencje prawne niewykonania lub nienależytego wykonania umów licencyjnych na gruncie prawa cywilnego i karnego
 • Odstąpienie od umowy licencyjnej i jego skutki
 • Podstawowe zagadnienia procesowe związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów licencyjnych

7. Podstawowe zasady zawierania umów licencyjnych z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami na gruncie ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Korzyści

szkolenie prowadzone w formie interaktywnej z możliwością zadawania pytań

analiza sytuacji podanych przez uczestników i wypracowanie rozwiązań

Ekspert

Agnieszka Malczewska-Poteralska
Agnieszka Malczewska-Poteralska

Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studium Instytutu Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego.

W praktyce zawodowej specjalizuje się w dziedzinie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, własności przemysłowej, prawa reklamy, ochrony dóbr osobistych oraz prawa konkurencji, w szczególności w tematyce dotyczącej umów autorskich oraz cywilnoprawnych i karnych aspektów naruszeń praw autorskich.

W ramach swojej specjalizacji reprezentuje klientów w sprawach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej, zarówno na etapie przedsądowym, w ramach negocjacji polubownych, jak i w cywilnych oraz karnych postępowaniach sądowych.

Prowadzi specjalistyczne wykłady na warsztatach i seminariach z zakresu prawa własności intelektualnej.

Autorka książki – „Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych” wydanej w 2012 roku przez wydawnictwo Presscom oraz szeregu artykułów prasowych poświęconych zagadnieniom z dziedziny prawa autorskiego, w tym opublikowanych w miesięczniku „IT w Administracji” oraz magazynie „Film & TV Kamera”.

Specjalizacje: prawo własności intelektualnej, w tym prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, prawo reklamy, ochrona dóbr osobistych, nieuczciwa konkurencja, problematyka prawna IT i e-commerce, cywilnoprawne i karne aspekty ochrony praw autorskich i własności przemysłowej. 

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij