Prawo autorskie, dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznegoAdministracja publiczna

Prawo autorskie, dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Opis szkolenia

Szkolenie prawo autorskie w administracji publicznej przeznaczone jest do wszystkich osób zatrudnionych w szeroko rozumianej administracji publicznej, które w ramach realizowanych obowiązków zawodowych mają styczność z problematyką prawa autorskiego, dostępu do informacji publicznej oraz ponownego informacji sektora publicznego. Adresatami szkolenia pozostają w szczególności pracownicy działów zajmujących się przygotowaniem lub eksploatacją materiałów objętych ochroną prawa autorskiego (np. umowy, zamówienia publiczne, wydarzenia, promocja, marketing), jak też związanych z przetwarzaniem szeroko rozumianej informacji - rzecznicy prasowi, pracownicy komórek prasowych.

Program

Utwór w prawie autorskim

  • kategorie utworów chronionych prawem autorskim; utwór samodzielny, inspiracja, utwór zależy a plagiat; zastrzeżenie ochrony prawa autorskiego (nota copyrightowa); problematyka statusu prawnoautorskiego tzw. materiałów urzędowych (urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, logo, gadżety); ochrona pomysłów, idei lub koncepcji; ochrona prawa autorskiego a dostęp do informacji publicznej oraz ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego; prawo autorskie a organizacja wydarzeń (artystyczne wykonanie, prawa pokrewne, utrwalanie wydarzeń)

Utwór pracowniczy/twórca utworu

  • pojęcie twórcy, współtwórczość (rozłączna i nierozłączna), zasady eksploatacji utworów współautorskich; utwór pracowniczy - pojęcie utworu pracowniczego, przesłanki uznania utworu za pracowniczy, forma i zakres przejścia praw autorskich do tzw. utworów pracowniczych, utwór pracowniczy a autorskie prawa osobiste, brak przystąpienia do eksploatacji utworu pracowniczego; autorskie prawa osobiste - pojęcie praw osobistych, czas trwania ochrony, zakaz zbywania lub zrzekania się autorskich praw osobistych, rodzaje praw osobistych (autorstwo, oznaczanie autorstwa, integralność utworu naukowego)

Dozwolony użytek w administracji publicznej

  • informowanie o wystawie w zakresie sprawozdania o aktualnych wydarzeniach; własność obiektu a ekspozycja; mowy i publiczne wystąpienia; prawo cytatu; utwory w przestrzeni publicznej; incydentalne utrwalenie; działalność promocyjna

Specyfika utworu w sieci Internet

  • twórczość powstała lub rozpowszechniana przy użyciu sieci Internet (m.in. programy graficzne, projekty stron www); ochrona utworów w sieci Internet (noty copyrightowe, ochrona techniczna utworów w sieci);Creative Commons oraz inne licencje w sieci Internet; portale z zasobami a uregulowania prawa autorskiego (Flickr, YouTube, Wikimedia Commons, Wikipedia i inne); możliwość wykorzystania zasobów w oparciu o domenę publiczną (wygaśnięcie praw autorskich), wolne licencje lub ogólne przepisy prawa autorskiego (prawo cytatu); identyfikacja ryzyka oraz zgodne z prawem wykorzystanie zasobów internetowych; kluczowe zasady korzystania z portali z zasobami

Prawo prasowe

  • kluczowe pojęcia z zakresu prawa prasowego, relacje pomiędzy prawem prasowym a ustawą o dostępie do informacji publicznej, autoryzacja, podmioty związane z działalnością prasową a ich prawa i obowiązki, prawa i obowiązki rzeczników prasowych w zakresie udzielania informacji, materiały prasowe, sprostowanie, odpowiedź, zajęcie stanowiska

Prawo autorskie w umowach/zamówienia publicznych

  • podstawowe zasady zbywania praw autorskich, umowy przenoszące prawa autorskie a umowy licencyjne, rodzaje licencji (wyłącznie, niewyłączne, otwarte licencje), elementy licencji (czas trwania, terytorium), pola eksploatacji, umowy a autorskie prawa osobiste, elementy umów z zakresu prawa autorskiego - oznaczenie stron, oświadczenia/gwarancje, odpowiedzialność (ograniczenie i zwolnienie z odpowiedzialności, kary umowne), zamówienie, procedury odbioru, akceptacja, wady prawne i fizyczne, moment przejścia praw i zapłaty, klauzula salwatoryjna, zachowanie poufności, postanowienia końcowe; prawo autorskie w zamówieniach publicznych

Utwory fotograficzne i tzw. fotografia dawna (materiały archiwalne)

  • przesłanki uznania fotografii za utwór w rozumieniu ustawy; elementy twórcze i nietwórcze w fotografii; brak prawnoautorskiej ochrony fotografii; fotografia a tzw. proste informacje prasowe; fotografia utworu chronionego prawem autorskim; problematyka tzw. wizerunku rzeczy (prawa właściciela obiektu do decydowaniu o utrwaleniu lub rozpowszechnianiu fotografii obiektu, zasoby archiwalne); problematyka zdjęć powstałych przed rokiem 1994 (tzw. fotografia dawna) oraz fotografii dokumentacyjnej (archiwizacyjnej)

Prawo do wizerunku oraz ochrona dóbr osobistych

  • pojęcie wizerunku, zakres ochrony, wymóg zgody, wykorzystanie wizerunku bez obowiązku uzyskania zgody (trzy wyjątki), roszczenia z tytułu naruszenia wizerunku, wizerunki w materiałach promocyjnych, pracowników, wizerunki na wydarzeniach (m.in. szkolenia, konferencje, imprezy masowe, imprezy publiczne), regulaminy wydarzeń a zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku; pojęcie dóbr osobistych; przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych (przesłanka bezprawności, zwolnienie z odpowiedzialności); otwarty katalog dóbr osobistych; najważniejsze rodzaje dóbr osobistych; dobra osobiste osób fizycznych i jednostek organizacyjnych/osób prawnych; dobra osobiste w prawie własności intelektualnej; wizerunek osób zmarłych.

Dostęp do informacji publicznej oraz ponowne wykorzystanie informacji publicznej

  • podstawowe założenia ustawy, podmioty uprawnione do uzyskania informacji publicznej, pojęcie informacji publicznej a wiadomości niebędące informacją publiczną, podstawy żądania dostępu do informacji publicznej, przetwarzanie informacji publicznej, udzielanie informacji publicznej, ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego - zakres, zasady, opłaty, tryb, kolizja z innymi ustawami (np. prawo autorskie), polityka dostępu do informacji przetworzonej

Korzyści

pozyskanie praktycznej wiedzy o najważniejszych zagadnieniach prawnych związanych z prawem autorskim

rozwinięcie kwestii związanych z dostępem do informacji publicznej

dodatkowe informacje nt. wykorzystania informacji sektora publicznego

szkolenie prowadzone w formie interaktywnej z możliwością zadawania pytań

Ekspert

Piotr Łada
Piotr Łada

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent kulturoznawstwa na specjalizacji promocja i krytyka sztuk plastycznych oraz historii sztuki. Ekspert z zakresu prawa autorskiego, prawa kultury i sztuki, wykładowca, szkoleniowiec, autor licznych publikacji i monografii „Sztuka a prawo autorskie”. Kierownik Biura Prawa Autorskiego Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF).

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Opinie

Bardzo dobre, fachowe warsztaty - dużo wiedzy praktycznej, dużo kazusów na przykładach orzecznictw prawnych.
6 / 6
Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny, zagadnienia zgodne z zakresem szkolenia. Prowadzący z dużą wiedzą, pomocny i znający podjęte zagadnienia.
6 / 6

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij