AKADEMIA LEGISLACJI: Warsztaty legislacyjne dla praktyków – jak poprawnie redagować projekty ustaw i rozporządzeń?Administracja publiczna

AKADEMIA LEGISLACJI: Warsztaty legislacyjne dla praktyków – jak poprawnie redagować projekty ustaw i rozporządzeń?

lis21
2 dni
lis22
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 14 listopada 2024
1150zł+ 23% VAT
Po 14 listopada 2024
1250zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie redagowanie projektów ustaw i rozporządzeń

Codzienna praktyka uczestnictwa w procesie legislacyjnym przynosi często problemy, z którymi legislator lub inna osoba redagująca projekty ustaw i rozporządzeń spotyka się po raz pierwszy albo, dla których legislacyjny sposób ich rozwiązania jest niejednolity. Dotyczy to każdego aspektu działalności legislacyjnej i różnych elementów składowych aktów normatywnych.

Proponowane szkolenie redagowanie projektów ustaw i rozporządzeń w oparciu o liczne przykłady i ćwiczenia praktyczne, przygotowuje Państwa do rozwiązywania tych problemów na płaszczyźnie redakcyjnej.

Szkolenie prowadzi legislator, którego doświadczenie związane jest z praktyką w parlamentarnym i rządowym procesie legislacyjnym. Posiada on dwudziestoletnią praktykę w szkoleniach i różnego rodzaju projektach edukacyjnych dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Merytoryczne oceny ewaluacyjne prowadzonych przez niego zajęć zawsze mieszczą się w najwyższych przedziałach, a uczestnicy szkoleń podkreślają praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy i dobry dobór praktycznych przykładów.

Cele szkolenia:

- podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących projekty aktów ustaw i rozporządzeń,
- podniesienie jakości stanowionego prawa w jednostkach, w których są zatrudnieni uczestnicy szkolenia.

Adresaci:
legislatorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie opracowywania projektów ustaw i rozporządzeń w ministerstwach, urzędach centralnych i innych urzędach państwowych, prawnicy i nieprawnicy z podstawową znajomością zasad techniki prawodawczej.


Forma przeprowadzenia szkolenia i materiały szkoleniowe:

- szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację Power Point, przy użyciu aktywnych hiperłączy z przykładami do treści omawianej na slajdach,
- uczestnicy analizują i rozwiązują kazusy przedstawione przez prowadzącego, do większości punktów szkolenia odrębne materiały w postaci schematów i szablonów technik prawodawczych,
- materiały szkoleniowe: prezentacja Power Point w postaci wydruku dla każdego uczestnika oraz w wersji elektronicznej, kazusy do rozwiązywania, schematy budowy aktu normatywnego, szablony schematów, w tym w wersji elektronicznej do dalszego wykorzystania, materiały źródłowe: wyciągi przepisów, literatura, źródła internetowe.


Uwaga: W ciągu miesiąca po szkoleniu prowadzący szkolenie udziela wsparcia w zakresie utrwalenia umiejętności nabytych w trakcie szkolenia, zapewniając konsultacje mailowe i telefoniczne w sprawach objętych przedmiotem szkolenia.

Program

Zasady prawidłowej legislacji i „Zasady techniki prawodawczej” gwarancją legislacyjnej poprawności – ćwiczenia wprowadzające, czyli co w legislacji jest najważniejsze?

Budowa aktu normatywnego

 • konstrukcja aktu normatywnego – wypadkowa rodzaju aktu, jego funkcji i celu – analiza przykładów prawidłowej i dysfunkcjonalnej budowy;
 • rodzaje przepisów i ich umiejscowienie w strukturze aktu normatywnego z przykładami zaburzającymi prawidłową budowę;
 • jednostki redakcyjne i systematyzacyjne – artykuły, paragrafy i „spis treści” ustawy i rozporządzenia, przypadki proste, skomplikowane i nietypowe.

Tytuł ustawy i rozporządzenia

 • formułowanie określenia przedmiotu aktu – ćwiczenia z adekwatności tytułu aktu do jego treści;
 • o preambule, czyli dlaczego w praktyce należy unikać jej umieszczania.

Układ i postanowienia przepisów merytorycznych

 • szczegółowe techniki prawodawcze wspólne dla redagowania każdego aktu: metryczki, skróty odesłania – legislacyjne „patenty” na skrócenie tekstu;
 • przepisy ogólne – zasady wydzielania i techniki formułowania „słowniczka” aktu;
 • przepisy materialne, ustrojowe, proceduralne – formuły redakcyjne zapewniające komunikatywność i adekwatność regulacji;
 • przepisy upoważniające – dlaczego poprawność formalna nie gwarantuje właściwego wykonania delegacji ustawowych.

Przepisy o zmianie (nowelizacja) przepisów

 • nowelizacja czy nowy akt – przesłanki praktyczne;
 • typowe i nietypowe przypadki zmiany przepisów – formuły redakcyjne i polecenia nowelizacyjne;
 • załącznik jako przedmiot nowelizacji – zagrożenia i niejednolita praktyka.

Przepisy epizodyczne, przejściowe i dostosowujące

 • istota i funkcja przepisów epizodycznych a praktyka – jak zidentyfikować i oddzielić materię epizodyczną od przejściowej;
 • przepisy dostosowujące – dylematy używania zwrotu „tworzy się” i rozpoznawania granicy zakresu zmian ustrojowych, od których należy formułować dodatkowe „wdrażające” przepisy;
 • przesłanki formułowania rozstrzygnięć intertemporalnych a formuły redakcyjne określone z ZTP i używane w praktyce – ćwiczenia praktyczne.

Przepisy końcowe

 • przepisy uchylające – zagrożenia w przypadku uchylania niecałego aktu normatywnego;
 • przepis o wejściu w życie – różnicowanie terminów i korelacja i przepisami przejściowymi i dostosowującymi na przykładach starych i nowych;
 • przepis o wejściu w życie aktu a wymogi prawidłowego określania vacatio legis – uwarunkowania systemowe i legislacyjne;
 • działanie prawa wstecz – formuły redakcyjne nie tylko w przepisie o wejściu w życie.

Korzyści

utrwalenie wiedzy i podniesienie kompetencji w zakresie praktycznego stosowania zasad prawidłowej legislacji i „Zasad techniki prawodawczej”

umiejętność posługiwania się prawidłowymi technikami prawodawczymi w nietypowych, skomplikowanych legislacyjnie przypadkach

szkolenie prowadzone przez doświadczonego eksperta z szeroką wiedzą praktyczną

szkolenie prowadzone w formie interaktywnej z możliwością zadawania pytań

Ekspert

Włodzimierz Zając
Włodzimierz Zając

W latach 1996-2003 Kancelaria Sejmu – legislator, obsługa legislacyjna parlamentarnego procesu ustawodawczego, formułowanie opinii legislacyjnych, uczestnictwo w komisjach i podkomisjach sejmowych, redagowanie projektów ustaw, formułowanie poprawek do projektów ustaw, opracowywanie projektów stanowisk Marszałka Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opracowywanie opinii z zakresu Regulaminu Sejmu oraz problemów stosowania obowiązujących przepisów; 2003-2008 dyrektor Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu Od 2009 r. do maja 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji – dyrektor Departamentu Prawa Społecznego. Obsługa procesu legislacyjnego Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Zarządzanie zespołem opracowującym opinie do projektów założeń projektów ustaw oraz projektów ustaw i rozporządzeń. Nadzór nad przygotowaniem projektów ustaw z zakresu prawa społecznego opracowywanych w RCL. Udział w pracach Stałego Komitetu Pracy Ministrów. Współudział we wdrażanie zmian w rządowym modelu procesu legislacyjnego. Od maja 2015 r. własna działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ – opracowywanie projektów aktów normatywnych, konsultacje legislacyjne, szkolenia z zakresu legislacji i procesu legislacyjnego.

Od 1998 r. opracowywanie autorskich projektów szkoleniowych oraz prowadzenie dla administracji rządowej i samorządowej szkoleń, seminariów i warsztatów z zakresu legislacji oraz procesu legislacyjnego. Szkolenia dla urzędników, posłów, aplikantów radcowskich, legislatorów, studentów. Udział w wieloletnich projektach w ramach PO KL realizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W latach 2007-16 r. prowadzenie zajęć z zasad techniki prawodawczej na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; 2011-15 wykłady i ćwiczenia na aplikacji legislacyjnej; 2017-19 ćwiczenia i wykłady na Podyplomowym Studium Legislacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

lis21
2 dni
lis22
Warszawa
DZIEŃ 1: 08:30 - 14:30
DZIEŃ 2: 08:30 - 14:30
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 14 listopada 2024
1150zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Opinie

Doskonała możliwość utrwalenia wiedzy i jednocześnie jej poszerzenie o nowe aspekty wynikające ze zmian w przepisach prawa.
6 / 6
Cele szkolenia osiągnięte w 100%. Praktyczny charakter zajęć wpływa na wzrost wiedzy uczestników.
6 / 6

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij