AKADEMIA LEGISLACJI: Praktyczne aspekty implementacji przepisów prawa unijnego do prawa polskiegoAdministracja publiczna

AKADEMIA LEGISLACJI: Praktyczne aspekty implementacji przepisów prawa unijnego do prawa polskiego

Opis szkolenia

Szkolenie implementacja przepisów prawa unijnego do prawa polskiego

Prawidłowa i terminowa implementacja prawa Unii Europejskiej do prawa krajowego stanowi ogromne wyzwanie dla ministerstw i urzędów odpowiedzialnych za ten proces. Właściwe prowadzenie procesu legislacyjnego wymaga nie tylko znajomości procedur legislacyjnych, ale także zrozumienia istoty poszczególnych źródeł prawa, ich relacji do prawa krajowego, a co za tym idzie sposobu „inkorporowania” do prawa krajowego poszczególnych norm. Prawo Unii Europejskiej jest dzisiaj obecne niemal we wszystkich obszarach prawa. Tym samym proces implementacji prawa UE do krajowego porządku prawnego w sposób zasadniczy wpływa na proces legislacyjny i stanowione w Polsce prawo. Nieprawidłowe oraz nieterminowe wdrożenie prawa UE rodzi szereg konsekwencji, w tym możliwość nałożenia dotkliwych kar finansowych na państwo członkowskie oraz odpowiedzialność odszkodowawczą wobec jednostek. Właściwe zrozumienie tych zagadnień jest więc kluczowe z punktu widzenia zminimalizowania tego ryzyka.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu implementacja przepisów prawa unijnego do prawa polskiego, które oparte jest o liczne przykłady prawidłowych rozwiązań poszczególnych problemów oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.

Szkolenie prowadzi radca prawny Katarzyna Majcher pełniąca funkcję Krajowego Koordynatora Transpozycji Dyrektyw, radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie wdrażania prawa UE do krajowego porządku prawnego, odpowiedzialna za koordynację postępowań prowadzonych przez Komisję Europejską przeciwko Polsce. Wielokrotnie reprezentowała ona Polskę jako pełnomocnik w postępowaniach w Trybunale Sprawiedliwości UE, w tym w wielu sprawach skargowych.

Szkolenie implementacja przepisów UE adresowane jest do legislatorów oraz innych osób uczestniczących w procesie wdrażania prawa Unii Europejskiej do prawa krajowego w ministerstwach, urzędach centralnych i innych urzędach państwowych, prawników (radców prawnych, adwokatów, sędziów) chcący poszerzyć swoją wiedzę w zakresie prawa Unii Europejskiej.

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o prezentację Power Point, zawierającą zestawienie przepisów oraz omawiane przykłady.

Program

Źródła prawa Unii Europejskiej (prawo pierwotne oraz prawo pochodne UE, omówienie poszczególnych źródeł prawa UE)

Wyzwania legislacyjne związane z dostosowaniem prawa krajowego do prawa Unii Europejskiej

 • Czy rozporządzenie unijne wymaga wykonania w prawie krajowym
 • W jaki sposób należy wdrażać dyrektywę do prawa polskiego
 • Czy inne akty prawa Unii Europejskiej także wymagają wdrożenia
 • Korzystanie z klauzul opt-out oraz opt-in
 • Przepisy fakultatywne oraz obowiązkowe
 • Tabele zgodności
 • Wymóg umieszczenia odnośnika
 • Inne praktyczne aspekty związane z dostosowaniem prawa krajowego do prawa UE

Przedstawienie odrębności procesu legislacyjnego w zakresie dostosowania prawa krajowego do prawa europejskiego

Obowiązki notyfikacyjne (w szczególności notyfikacja przepisów technicznych, notyfikacja w dziedzinach podlegających kompetencji Europejskiego Banku Centralnego, notyfikacja w trybie Traktatu EURATOM, notyfikacja na podstawie art. 114 TFUE, notyfikacja krajowych środków wykonawczych) oraz konsekwencje naruszenia obowiązku notyfikacji

Różnorodność językowa stanowionego prawa - w jaki sposób wdrożyć prawo UE w sytuacji różnić w poszczególnych wersjach językowych dyrektyw

Skutki nieprawidłowego oraz nieterminowego wdrożenia prawa UE

 • Możliwość nałożenia kar pieniężnych na państwo członkowskie, przedstawienie najnowszej praktyki Komisji Europejskiej w tym zakresie
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego
 • Możliwość powołania się bezpośrednio na przepisy dyrektywy

Korzyści

Poznają Państwo zasady prawidłowej implementacji prawa Unii Europejskiej do prawa krajowego

Dowiedzą się Państwo jakie są konsekwencje naruszenia obowiązku notyfikacji

Poznają Państwo przykłady nieprawidłowo wdrożonych dyrektywy

Dowiedzą się Państwo w jaki sposób wdrożyć prawo UE w sytuacji różnic w poszczególnych wersjach językowych dyrektyw

Ekspert

Katarzyna Majcher
Katarzyna Majcher

Radca prawny, członek OIRP w Warszawie,  absolwentka WPiA Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego.

W latach 2010-2018 zastępca dyrektora, a następnie dyrektor Departamentu Prawa Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Obecnie pełni funkcję Krajowego Koordynatora Transpozycji Dyrektyw, koordynując proces wdrażania prawa europejskiego w Polsce oraz postępowania o naruszenie prawa Unii Europejskiej prowadzone przez Komisję Europejską przeciwko Polsce. Autorka publikacji z zakresu prawa medycznego oraz prawa europejskiego.

Prowadzi zajęcia z zakresu prawa europejskiego na aplikacji komorniczej, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Różne rodzaje notyfikacji w procesie legislacyjnym, Prawo międzynarodowe i prawo UE w krajowym porządku prawnym). Ekspert doradzający państwom aspirującym do członkostwa w Unii Europejskiej w ramach projektów pomocy przedakcesyjnej (Macedonia Północna, Kosowo).

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzinie prawa Unii Europejskiej. Wielokrotnie reprezentowała Polskę jako pełnomocnik w postępowaniach w Trybunale Sprawiedliwości UE, zarówno w sprawach skargowych, jak i prejudycjalnych. Pełniąc przez wiele lat stanowiska kierownicze nadzorowała zgodność wdrażanego w Polsce prawa z prawem Unii Europejskiej niemal we wszystkich obszarach.

Karierę zawodową rozpoczynała w Ministerstwie Zdrowia (2002-2006), gdzie kierowała Wydziałem Uznawania Kwalifikacji w Zawodach Medycznych. Przez rok pracowała jako ekspert narodowy w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego. Prowadziła także zajęcia na Podyplomowym  Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Opinie

Pani Majcher posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie implementacji przepisów UE dlatego w trakcie szkolenia chętnie dzieliła się praktycznymi informacjami w tym zakresie.

6 / 6

Doświadczenie Pani trener i wiedza umożliwiły prowadzenie zajęć interaktywnych ze słuchaczami. Z chęcią odpowiadała na pytania, stwarzała przyjazną atmosferę.

6 / 6

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij