Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowegoAdministracja publiczna

Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego

lis30
1 dzień
lis30
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 23 listopada 2022
690zł+ 23% VAT
Po 23 listopada 2022
750zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie archiwizacja dokumentów

Dzięki szkoleniu uczestnicy rozwiną umiejętności związane z wykonywaniem prac kancelaryjnych, właściwego postępowania z korespondencją, organizowania i nadzorowania obiegu dokumentów wewnątrz firm i urzędów. Podczas zajęć przedstawione zostaną zasady i procedury postępowania z aktami i dokumentami w urzędzie wg. obowiązujących przepisów prawnych. Dodatkowo przedstawione zostaną procedury brakowania dokumentacji.

Szkolenie skierowane głównie do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, oraz do pracowników merytorycznych prowadzących i zdających dokumentację.

 • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie lub w formule ON-LINE (jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna)
 • Każdy z uczestników otrzyma dostęp do platformy CLICK MEETING
 • Szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację Power Point
 • Materiały, ankieta, certyfikaty dostępne będą w formie elektronicznej 
 • Możliwość zadawania pytań po szkoleniu w przeciągu 14 dni
 • Informacja o wyborze trybu organizacji będzie dostępna na 7 dni przed szkoleniem

Program

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
 • Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 • Normatywy kancelaryjno-archiwalne Aktotwórcy

II. Rodzaje współczesnej dokumentacji

 • Dokument papierowy a dokument elektroniczny
 • Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie

III. Obieg dokumentacji w podmiocie

 • System kancelaryjny i system wykonywania czynności kancelaryjnych
 • Znak sprawy, teczka rzeczowa, dokumentacja tworzaca i nie tworząca spraw
 • Spis spraw – kiedy i dla jakiej dokumentacji się go prowadzi
 • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt,
 • Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów
 • Rola i zadania archiwisty w procesie obiegu dokumentów

IV. Archiwizacja dokumentów

 • Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych
 • Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego
 • a) uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji
 • b) opisanie jednostek archiwalnych
 • c)  sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji
 • Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
 • Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych
 • Sukcesja archiwalna i archiwizacja dokumentacji odziedziczonej

V. Funkcjonowanie archiwum zakładowego

 • Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
 • Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
 • Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
 • Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
 • Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
 • Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 • Sprawozdawczość archiwum zakładowego

VI. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji/likwidacji podmiotu lub jego komórek organizacyjnych

VII. Dyskusja

Korzyści

Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce

Przekazanie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego

Podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych

W ramach kursu zrealizowane będą praktyczne ćwiczenia dla uczestników

Ekspert

Roman Stempel
Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z ponad 16-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej na szczeblu państwowym i samorządowym. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.

Posiada ponad 9-letni staż trenerski. W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził ponad 3100 godz. kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

lis30
1 dzień
lis30
Warszawa
DZIEŃ 1: 10:00 - 16:00
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Po 23 listopada 2022
750zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij