ABC Prawa Autorskiego - warsztaty z dr Markiem BukowskimPrawne

ABC Prawa Autorskiego - warsztaty z dr Markiem Bukowskim

Opis szkolenia

Szkolenie prawo autorskie przeznaczone jest dla wszystkich osób, dla których znajomość podstawowych zagadnień związanych z korzystaniem z praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej w praktyce, jest niezbędna do prawidłowego pełnienia obowiązków służbowych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Problematyka omawiana podczas szkolenia z prawa autorskiego będzie miała charakter uniwersalny, stąd też mogą wziąć w nim udział osoby z różnych branż (np. naukowej, kulturalnej, edukacyjnej, wydawniczej lub programistycznej) oraz firm, których przedmiot działalności związany jest z korzystaniem z praw własności intelektualnej. Nasze szkolenie w Warszawie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych poruszaną tematyką. Poruszana podczas szkolenia tematyka będzie oparta na najnowszym orzecznictwie sądowym i aktualnej praktyce. 

Przedmiotem szkolenia jest omówienie w sposób przekrojowy zagadnień związanych z korzystaniem z praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, przesłankami warunkującymi powstanie ochrony autorskoprawnej, zasadami odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej, sposobami nabywania praw własności intelektualnej, a także zasadami zawierania umów licencyjnych i przenoszących prawa własności intelektualnej.

W ramach szkolenia prelegent zwróci szczególną uwagę na problematykę korzystania z utworów i innych dóbr własności intelektualnej w Internecie oraz na zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do przychodów osiąganych z tytułu rozporządzania lub korzystania z praw autorskich. Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu, które cyklicznie organizujemy w Warszawie.

 • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie lub w formule ON-LINE (jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna) 
 • Każdy z uczestników otrzyma dostęp do platformy CLICK MEETING
 • Szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację Power Point
 • Materiały, ankieta, certyfikaty dostępne będą w formie elektronicznej 
 • Możliwość zadawania pytań po szkoleniu w przeciągu 14 dni
 • Informacja o wyborze trybu organizacji będzie dostępna na 7 dni przed szkoleniem

Program

I. Wprowadzenie. Rodzaje praw własności intelektualnej i ich prawidłowa kwalifikacja:

 • 1) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • 2) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych;
 • 3) art. 23 Kodeksu cywilnego – ochrona dóbr niematerialnych, w tym w szczególności wymienionych w tym przepisie dóbr niematerialnych takich jak wizerunek, tajemnica korespondencji, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska;
 • 4) znaki towarowe i wzory przemysłowe;
 • 5) naśladownictwo i pasożytnictwo intelektualne;
 • 6) krzyżowanie się zakresów ochrony dóbr niematerialnych.

II. Przedmiot ochrony prawa autorskiego:

 • 1) omówienie art. 1 ust. 1 pr. aut. - wskazanie jakie przejawy działalności podlegają ochronie autorskoprawnej, przykłady utworów;
 • 2) minimalny poziom twórczości, doktryna kleine Münze, krótkie jednostki słowne, slogany reklamowe, logotypy jako przedmiot ochrony prawa autorskiego;
 • 3) art. 1 ust. 2¹ pr. aut. – kiedy „pomysł” podlega ochronie;
 • 4) utwory oryginalne, opracowania oraz utwory inspirowane;
 • 5) art. 3 pr. aut. – ochrona doboru, układu, zestawienia;
 • 6) utwory współautorskie, utwory połączone, utwory zbiorowe;
 • 7) specyficzny rodzaj utworu – omówienie problematyki ochrony autorskoprawnej programów komputerowych oraz utworów audiowizualnych;

III. Prawa pokrewne:

 • 1) artystyczne wykonanie i uprawnienia artysty wykonawcy;
 • 2) uprawnienia producentów fonogramów i wideogramów.

IV. Treść prawa autorskiego:

 • 1) autorskie prawa osobiste;
 • 2) autorskie prawa majątkowe;
 • 3) zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich.

V. Sposoby nabywania praw do utworów w prawie autorskim:

 • 1) art. 8 pr. aut. – twórca jako podmiot, któremu przysługują prawa autorskie;
 • 2) utwory współautorskie;
 • 3) utwory zbiorowe;
 • 4) charakter, moment i granice nabycia na zasadzie cessio legis praw przez pracodawcę autorskich praw majątkowych do utworów pracowniczych;
 • 5) nabywanie praw do utworu audiowizualnego przez producenta w odniesieniu do wkładów twórczych oraz utworów włączonych.

VI. Ochrona wizerunku na gruncie prawa autorskiego i ochrona dóbr osobistych:

 • 1) wizerunek traktowany jako dobro osobiste człowieka (art. 23 k.c.) i jego ochrony można dochodzić na zasadach określonych w art. 24 k.c.;
 • 2) warunki umożliwiające rozpowszechnianie wizerunku – przykłady z orzecznictwa dotyczące rozpowszechniania wizerunku osoby powszechnie znanej oraz osoby stanowiącej szczegół całości.

VII. Korzystanie z utworów i innych dóbr własności intelektualnej w środowisku internetowym:

 • 1) problematyka ochrony witryn internetowych, odesłań (linków), elementów programów komputerowych;
 • 2) prawo do publicznego udostępniania utworów, prawo podawania utworów do publicznej wiadomości, prawo do rozpowszechniania utworów na gruncie Dyrektywy 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. i orzecznictwa TSUE;
 • 3) linkowanie jako eksploatacja utworów – omówienie problematyki linkowania na przykładach z orzecznictwa TSUE – sprawy Svensson, GS Media BV, Renckhoff;
 • 4) działanie wyszukiwarek internetowych, problematyka podglądu zawartości graficznej stron WWW – omówienie problematyki udostępniania thumbnails na podstawie sprawy Google,
 • 5) problematyka korzystania z utworów w chmurze (cloud computing).

I. Dozwolony użytek utworów:

 • 1) korzystanie z chronionych utworów, korzystanie z utworów niechronionych, korzystanie z elementów utworów niepodlegających ochronie autorskoprawnej;
 • 2) dozwolony użytek osobisty utworów - podmioty uprawnione do powołania się na użytek osobisty, zakres przedmiotowy prawa do korzystania z utworów na podstawie użytku osobistego;
 • 3) omówienie okoliczności kwalifikujących korzystanie z utworów na podstawie użytku osobistego;
 • 4) dozwolony użytek osobisty utworów w Internecie – omówienie problematyki na podstawie orzeczeń TSUE: sprawa ACI Adam BV, sprawa Public Relations Consultants Association Ltd.;
 • 5) dozwolony użytek osobisty a korzystanie utworów w chmurze – sprawa VCAST;
 • 6) dozwolony użytek a korzystanie z utworów na podstawie licencji typu creative commons, open source.

II. Dozwolony użytek publiczny utworów:

 • 1) beneficjenci dozwolonego użytku publicznego utworów;
 • 2) cel korzystania, charakter korzystania, sposób lub inne okoliczności korzystania z utworu, problematyka odpłatności dozwolonego użytku;
 • 3) korzystanie z utworów w celach informacyjnych - prawo przedruku utworów (art. 25 pr. aut.), eksploatacja utworów w sprawozdaniach (art. 26 pr. aut.) i w ramach wystąpień publicznych (art. 261 pr. aut.);
 • 4) korzystanie z utworów na podstawie prawa cytatu (art. 29 pr. aut.);
 • 5) korzystanie z utworów w działalności twórczej i artystycznej - parodystycznej, w ramach pastiszu i karykatury (art. 291 pr. aut.);
 • 6) incydentalne korzystanie z utworu włączonego w sposób niezamierzony do innego utworu (art. 292 pr. aut.);
 • 7) korzystanie z utworów wystawionych w miejscach publicznych, w tym obiektów dużej i małej architektury miejskiej, dzieł plastycznych (art. 33 pkt 1 pr. aut.);
 • 8) dozwolony użytek utworów reklamie i promocji (art. 333 pr. aut.).

III. Umowy w prawie autorskim:

 • 1) rodzaje dyspozycji prawami autorskimi - umowy przenoszące prawa a umowy licencyjne;
 • 2) zasady konstruowania umów autorskoprawnych;
 • 3) pola eksploatacji utworu i problem ich wyznaczania, wyznaczanie sposobu i zakresu korzystania z utworu oraz zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich;
 • 4) rodzaje wynagrodzenia dla twórcy, dostarczenie i przyjęcie utworu, wady dzieła, najczęściej stosowane klauzule umowne w praktyce, prawa zależne;
 • 5) specyfika umów autorskoprawnych związana z wybranymi kategoriami utworów: programy komputerowe, utwory audiowizualne, utwory współautorskie;
 • 6) klauzule autorskoprawne w umowach o pracę.

IV. Umowa o dzieło a umowa o dzieło „autorskie":

 • 1) omówienie warunków stosowania umowy o dzieło, w tym umowy o dzieło autorskie;
 • 2) wymóg prawidłowego oznaczenia dzieła jako podstawowy warunek stosowania umowy o dzieło;
 • 3) wady dzieła a usterki utworu i artystycznego wykonania;
 • 4) omówienie najnowszego orzecznictwa dotyczącego możliwości stosowania umowy o dzieło.

V. Warunki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do przychodów osiąganych z tytułu rozporządzania lub korzystania z praw autorskich.

VI. Naruszenia praw autorskich oraz zasady dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem autorskich praw majątkowych lub rozpowszechniania wizerunku osoby bez jej zgody – odpowiedzialność cywilna i karna:

 • 1) przykłady działań naruszających prawa autorskie;
 • 2) naruszenia praw autorskich w Internecie, omówienie problematyki udostępniania plików za pomocą peer-to-peer;
 • 3) omówienie odpowiedzialności podmiotów takich jak: użytkownicy końcowi, dostawcy treści, dostawcy usług na podstawie spraw The Pirate Bay, Chomikuj);
 • 4) roszczenia cywilnoprawne i odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich.

Korzyści

zasady prawidłowej kwalifikacji poszczególnych dóbr własności intelektualnej podlegających ochronie, w tym formułowania ocen, czy dany przejaw działalności podlega ochronie autorskoprawnej

możliwości zgodnego z prawem korzystania z cudzej twórczości,

warunki rozpowszechniania utworów za pośrednictwem internetu

właściwe stosowanie przepisów dotyczących nabywania praw i konstruowania umów dotyczących nabywania praw własności intelektualnej

prawidłowe stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów

konsekwencje prawne związane z naruszaniem praw własności intelektualnej

Ekspert

Marek Bukowski
dr Marek Bukowski

Doktor nauk prawnych. Wspólnik w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Kraków – Katowice. Wieloletni wykładowca UJ oraz innych krakowskich uczelni. Arbiter Komisji Prawa Autorskiego trzech ostatnich kadencji. Pełnił funkcję eksperta Ministerstwa Kultury na posiedzeniach Rady ds. TRIPS w Genewie. Jest współautorem wydanego w 2015 r. komentarza „Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz” wyd. Wolters Kluwer, stanowiącego kompleksowe opracowanie zagadnień i przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Współtwórca założeń oraz projektów nowelizacji prawa autorskiego opracowywanych przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ. Od wielu lat stale współpracuje z Urzędem Patentowym RP w zakresie szkoleń i konferencji dla przedsiębiorców i rzeczników patentowych. Specjalizuje się w prawnych i ekonomicznych aspektach zarządzania prawami własności intelektualnej, nowych technologii, oraz prawa umów. Jest uznanym specjalistą w zakresie problematyki zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi oraz prawnymi aspektami konwergencji mediów, w szczególności w zakresie nabywania i korzystania z praw oraz ochrony praw własności intelektualnej. W ramach praktyki prawniczej reprezentował oraz prowadził sprawy wydawnicze noblistki Pani Wisławy Szymborskiej, a także szeregu innych znamienitych autorów i artystów. Obecnie pełni funkcję członka zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej. Sprawuje zarząd prawami do postaci z kultowych kreskówek Bolek i Lolek. Jest cenionym wykładowcą. Bierze udział jako prelegent w wielu ogólnopolskich konferencjach, prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu prawa autorskiego i własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji oraz prawa umów.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Opinie

Wiedza uzyskana podczas warsztatów pozwoliła usystematyzować posiadane wiadomości oraz rozwiązać problemy występujące w codziennej pracy.

6 / 6

Warsztaty przeprowadzone w sposób interesujący i profesjonalny. Szczególnie podobała mi się formuła otwarta i uwzględniająca pytania uczestników.

6 / 6

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij