PPS
+48 22 100 44 61
Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce w 2017/2018 – kompendium wiedzy prawno - podatkowo - ubezpieczeniowej

Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce w 2017/2018 – kompendium wiedzy prawno - podatkowo - ubezpieczeniowej

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 23 sierpnia 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 23 sierpnia 2017

30-31.08.2017
I dzień 10:00-16:00
II dzień 9:00-15:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Opis
Zapraszamy do udziału w szkoleniu, w trakcie którego przedstawione i omówione zostaną istotne zagadnienia prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe wiążące się z zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce. Powyższe zagadnienia prezentowane będą w kontekście zmian, które przewiduje nowelizacja ustawy. Całość poruszanych zagadnień będzie uwzględniała również analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.

Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

 

Korzyści
 • rozszerzenie wiedzy i kompetencji w zakresie obowiązujących przepisów
 • z praktycznego punktu widzenia przybliżenie treści zmian Ustawy
 • wymiana doświadczeń i spostrzeżeń między uczestnikami szkolenia

Program
Dzień 1 – prowadzenie: Przemysław Ciszek

Część teoretyczno - praktyczna

1. Zasady legalizacji pracy w Polsce

 • Jakie nowe zasady obowiązują / będą obowiązywać od 2018 r.  w zakresie zatrudniania pracowników z wybranych państw ościennych nienależących do UE (Rosja, Ukraina, Białoruś itd.)
 • W jaki sposób uzyskać zezwolenie na pracę dla obywateli pozostałych państw?
 • W jaki sposób należy zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce i jakie są koszty z tym związane?
 • Test rynku pracy 2017 r. – w jakich przypadkach zatrudniający nie ma obowiązku pytać urzędu pracy o odpowiedniego kandydata

2. Legalizacja pobytu

 • Jakie są zasady uzyskiwania wiz jednolitych (Schengen), a jakie wiz krajowych?
 • Zezwolenie na pobyt czasowy
 • Ruch bezwizowy

3. Zasady postępowania w przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji zatrudnienia cudzoziemca (kiedy musi wyjechać, kiedy nie może pracować).

 • Oświadczenia (zezwolenia krótkoterminowe) dla obywateli Ukrainy, a „procedura 108”.
 • Przedłużanie zezwoleń na pracę
 • Odnowienie dokumentów pobytowych

4. W jaki sposób zaplanować legalizację pobytu i pracy w celu zmniejszenia ilości koniecznych formalności?

 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach
 • Jak ocenić, czy zezwolenie jest w ogóle konieczne
Część warsztatowa

1. Ocena właściwego wyboru procedury.

 • Ustalanie właściwego dokumentu pobytowego
 • Wybór dokumentu legalizującego pracę
 • Przejmowanie pracowników/zleceniobiorców innej firmy – co zrobić?

2. Legalizacja pobytu i pracy obywatel Ukrainy

 • Przejmowanie osoby już zatrudnionej
 • Zatrudnienie „od nowa”
 • Wybór dokumentów i wypełnienie wniosków (oświadczenie, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt i pracę)

3. Legalizacja pracy i pobytu obywateli państw nieobjętych procedurą oświadczeniową

 • Przejmowanie osoby już zatrudnionej
 • Zatrudnienie „od nowa”
 • Wybór dokumentów i wypełnienie wniosków (oświadczenie, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt i pracę)

4. Kontrola okazanych dokumentów (case study)

Dzień 2 – prowadzenie: Jarosław Sawicki
 

1. Opodatkowanie dochodów z pracy – zasady ogólne

 • pojęcie (nie)ograniczonego obowiązku podatkowego (rezydencja podatkowa)
 •  ustalenie rezydencji podatkowej według polskich przepisów i umów międzynarodowych
 • ustalenie rezydencji zleceniobiorców na podstawie ich oświadczeń – stanowiska organów podatkowych
 • certyfikat rezydencji – kiedy przydatny a kiedy konieczny

2. Opodatkowanie cudzoziemców pracujących w Polsce

 • miejsce opodatkowania dochodów pracowników – zasady ogólne i wyjątki od nich
 • opodatkowanie cudzoziemców zatrudnionych przez polskich pracodawców
 • opodatkowanie pracowników oddelegowanych przez zagranicznych pracodawców
 • zasady opodatkowania zleceniobiorców – ryczałt czy zasady ogólne
 • samoopodatkowanie cudzoziemców w Polsce

3. Opodatkowanie cudzoziemców pracujących za granicą dla polskich pracodawców

 • zasady opodatkowania cudzoziemców pracujących za granicą na podstawie umów o pracę
 • zasady opodatkowania cudzoziemców pracujących za granicą na podstawie umów zlecenia – kiedy potrącać ryczałt w Polsce

4. Obowiązki polskich przedsiębiorców względem polskiego fiskusa

 • obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemca w Polsce
 • obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemca za granicą
 • właściwość organów podatkowych dla cudzoziemców
 • roczne informacje podsumowujące – kiedy IFT-R a kiedy PIT-11
 • obowiązki informacyjne przy korzystaniu z pracy nierezydentów zatrudnionych przez podmioty zagraniczne – informacja ORD-W1

5. Ubezpieczenia pracowników spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 • podleganie ubezpieczeniom cudzoziemców zatrudnionych przez polskich pracodawców
 • podleganie ubezpieczeniom cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce przez zagranicznych pracodawców
 • delegowanie do Polski obywateli Ukrainy i Mołdawii – umowy międzynarodowe
 • podleganie ubezpieczeniom cudzoziemców zatrudniony za granicą

6. Ubezpieczeniowe konsekwencje delegowania Ukraińców do państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 • unijny system ubezpieczeń społecznych – zasady ogólne
 • opłacanie składek za cudzoziemców migrujących w ramach Unii
 • opłacanie składek za cudzoziemców delegowanych
 • opłacanie składek za cudzoziemców pracujących naprzemiennie w kilku państwach unijnych
 • umowa o samodzielne opłacanie składek przez delegowanego cudzoziemca

7. Podatkowe konsekwencje nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

 
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
30-31.08.2017
I dzień 10:00-16:00
II dzień 9:00-15:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument