PPS
+48 22 100 44 61
Zamówienia publiczne po nowelizacji 2016 roku – warsztaty praktyczne

Zamówienia publiczne po nowelizacji 2016 roku – warsztaty praktyczne

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 14 września 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 14 września 2017

21-22.09.2017
I dzień 10:00-16:00
II dzień 9:00-15:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Korzyści
Program

Dzień I
Główne założenia nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych.

 • Założenia wynikające z implementacji dyrektyw unijnych,
 • Założenia wynikające z praktyki stosowania ustawy,

 
Nowe pojęcia w systemie zamówień publicznych wprowadzone nowelizacją z 2016 roku.

Nowe przesłanki odstąpienia od stosowania przepisów ustawy.

 • Przykłady regulacji udzielania zamówień w tzw. trybie „poza ustawą”.

Zasady udzielania zamówień:

 • Nowe brzmienie zasad,
 • Nowe wymagania dotyczące komisji przetargowej oraz osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z omówieniem pojęcia „zespołu”,
 • Forma elektroniczna jako nowe narzędzie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Przygotowanie postępowania:

 • Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia – warsztaty praktyczne
 • Najczęstsze błędy Zamawiającego przy opisywaniu przedmiotu zamówienia,
 • Specyfika dialogu technicznego,
 • Szacowanie wartości zamówienia.

Nowe zasady formułowania warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu spełniania tych warunków.

 • Formułowanie warunków udziału w postępowaniu,
 • Obowiązki Wykonawcy wynikające z polegania na zasobach podmiotów trzecich

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – nowy sposób weryfikacji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Prawidłowe określanie zakresu do wypełnienia przez Wykonawców – warsztaty praktyczne,
 • Prawidłowe wypełnianie JEDZ – warsztaty praktyczne.

Nowe zasady ustalania kryteriów oceny ofert

 • Dobór odpowiednich proporcji wagi kryteriów.
 • Prawidłowe formułowanie kryteriów oceny ofert,
 • Uprawnienia wykonawców do weryfikacji kryteriów.

Dzień II
Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji

 • Omówienie tzw. procedury odwróconej,
 • Zmiana treści ogłoszenia – nowe terminy dokonywania zmian,
 • Nowe (skrócone) terminy prowadzenia postępowania,
 • Badanie i ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – nowe regulacje,
 • Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnianie treści oferty – nowe regulacje,
 • Nowe zasady badania rażąco niskiej ceny,
 • Nowe przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawców z postępowania

Prawa i obowiązki Wykonawcy jako strony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Omówienie najważniejszych zmian w trybach niekonkurencyjnych

Przykłady przesłanek zastosowania trybu niekonkurencyjnego

Umowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,

 • nowe zasady dokonywania zmian umowy
 • Prawa wykonawców w zakresie kreowania treści umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Środki ochrony prawnej:

 • Nowe przesłanki na złożenie odwołania
 • Usankcjonowanie możliwości uwzględnienia odwołania „w części”.
 • Procedura przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Eksperci
Paweł Faczyński
Kierownik Działu Zamówień Publicznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Ukończył Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych oraz zarządzania w służbie zdrowia. Posiada bogate doświadczenie praktyczne i teoretyczne zdobyte w czasie pracy w rozmaitych instytucjach zamawiających (szpital, jednostki samorządu terytorialnego), jak również w czasie współpracy z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniach przetargowych. Właściciel i założyciel Trójmiejskiej Kancelarii Zamówień Publicznych zajmującej się profesjonalną obsługą stron biorących udział w procesie udzielania zamówienia publicznego. Bardzo dobrze zorientowany w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Dotychczas przygotował i przeprowadził kilkasetpostępowań o udzielenie zamówienia publicznego w większości trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Reprezentuje również zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jest certyfikowanym trenerem i konsultantem zarządzania - w tym celu odbył roczny kurs w renomowanej firmie szkoleniowej, podczas którego profesjonalnie przygotował się do pracy wykładowcy z zakresu prawa zamówień publicznych. Ponadto jest wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu zamówień
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
21-22.09.2017
I dzień 10:00-16:00
II dzień 9:00-15:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument