PPS
+48 22 100 44 61
Uznawanie efektów uczenia się

Uznawanie efektów uczenia się

CENA:
550 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 26 maja 2017
690 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 26 maja 2017

02 .06.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób sprawujących funkcje kierownicze
w uczelni i podstawowych jednostkach organizacyjnych (rektorów, prorektorów, dziekanów
i prodziekanów), które podejmują decyzje w zakresie uznania efektów uczenia się oraz pracowników administracji (różnych szczebli), którzy są odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie systemu (lub jego poszczególnych elementów) uznawania efektów uczenia się oraz gromadzenie dokumentacji związanej z tym procesem.
Korzyści
  • wyposażenie Uczestników w teoretyczną wiedzę na temat efektów uczenia się oraz obowiązujących w Polsce zasad ich uznawania,
  • nabycie przez Uczestników umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
Program
Zagadnienia wprowadzające
1.    istota RPL i założenia stojące za wprowadzeniem uznawania efektów uczenia się do polskiego systemu prawnego
2.    efekty uczenia się – definicje ustawowe a praktyka
3.    efekty uczenia się a efekty kształcenia – wzajemne relacje
 

Uznawanie efektów uczenia się – wymogi formalne

1.    podmioty mogące dokonywać uznawania efektów uczenia się
2.    ograniczenia w uznawaniu efektów uczenia się
3.    rola senatu uczelni w uznawaniu efektów uczenia się
4.    osoby, którym można uznawać efekty uczenia się i problemy mogące powstać na tym tle

Uznawanie efektów uczenia się – procedura 

1.     wymogi prawne i praktyka – unormowania, wytyczne MNISW, rozwiązania z innych państw
2.     zasady projektowania uczelnianej procedury uznawania efektów kształcenia i procedura w praktyce
 

Dokumentowanie

1.    dokumentowanie efektów uczenia się
2.    zasady gromadzenia dokumentacji
 

Opłaty

1.    zasady pobierania opłat za uznawanie efektów uczenia się
2.    umowa o pobieraniu opłat
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
02 .06.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument