PPS
+48 22 100 44 61
Teksty jednolite samorządowych aktów normatywnych - podstawy prawne i praktyka redagowania

Teksty jednolite samorządowych aktów normatywnych - podstawy prawne i praktyka redagowania

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 23 listopada 2016
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 23 listopada 2016

30 .11.2016
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Tekst jednolity to akt prawny o ważnym znaczeniu w systemie źródeł. Jego opracowanie i ogłoszenie jest przedmiotem obowiązku określonego w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Obowiązek ten dotyczy także aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, a jest realizowany z znikomym zakresie i teksty jednolite ogłaszane w wojewódzkich dziennikach urzędowych są często rażąco niezgodne z „Zasadami techniki prawodawczej”. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest zapewne fakt, że opracowanie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego to praca wymagająca doskonałej znajomości zasad tworzenia prawa i technik prawodawczych właściwych dla jego opracowania. Proponowane szkolenie ma na celu przekazanie całości teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej dla opracowania poprawnego tekstu jednolitego z uwzględnieniem specyfiki legislacji samorządowej. Szkolenie prowadzi legislator, którego doświadczenie związane jest z praktyką w parlamentarnym i rządowym procesie legislacyjnym i który posiada praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa miejscowego i stanowienia samorządowych aktów normatywnych. Posiada on też kilkunastoletnią praktykę w szkoleniach i różnego rodzaju projektach edukacyjnych dla przedstawicieli administracji samorządowej. Oceny ewaluacyjne prowadzonych przez niego zajęć zawsze mieszczą się w najwyższych przedziałach a uczestnicy szkoleń podkreślają praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy. Dzięki udziałowi w szkoleniu osoby opracowujące teksty jednolite w urzędach jednostek samorządu terytorialnego każdego szczebla nabędą wiedzę i praktyczne umiejętności redagowania tekstów jednolitych.

Forma przeprowadzenia szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację Power Point, przy użyciu aktywnych hiperłączy z przykładami do treści omawianej na slajdach,
 • do większości punktów szkolenia odrębne materiały w postaci schematów i szablonów technik prawodawczych,
 • materiały szkoleniowe:

­- prezentacja Power Point w postaci wydruku dla każdego uczestnika oraz w wersji elektronicznej,
­- schematy budowy tekstu jednolitego, szablony i formuły redakcyjne, w tym w wersji elektronicznej do dalszego wykorzystania,
­- Zasady Techniki prawodawczej” w postaci broszury,
­- materiały źródłowe: wyciągi przepisów, literatura, źródła internetowe.

Adresaci:

 • Pracownicy samorządowi, radcowie prawni obsługujący jednostki samorządu terytorialnego, inne osoby związane z procesem legislacyjnym aktów normatywnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Korzyści
Cele szkolenia:

 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących teksty jednolite aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego,
 • podniesienie jakości stanowionego prawa w jednostkach, w których są zatrudnieni lub działają uczestnicy szkolenia.
 
Efekty kształcenia:

 • rozumienie istoty tekstu jednolitego jako źródła prawa,
 • umiejętność stosowania poprawnych technik prawodawczych stosowanych przy redakcji tekstów jednolitych.
Program

1.    Charakter prawny tekstu jednolitego i obowiązku ustawowe z nim związane:

 • istota tekstu jednolitego jako źródła prawa,
 • podstawy prawne ogłaszania tekstów jednolitych,
 • organy zobowiązane do ogłaszania tekstu jednolitego,
 • „Zasady techniki prawodawczej”, jako narzędzie redagowania samorządowych tekstów jednolitych.

2.    Forma i obligatoryjne elementy budowy tekstu jednolitego:

 • obwieszczenie o ogłoszeniu tekstu jednolitego – zakres informacji przewidzianych w treści obwieszczenia,
 • załącznik do obwieszczenia – właściwy tekst jednolity.

3.    Redagowanie obwieszczenia:

 • tytuł, formatowanie, wskazanie podstawy prawnej tekstu jednolitego,
 • część wskazująca akty, które wprowadziły zmiany w akcie normatywnym objętym tekstem jednolitym (pkt 1 obwieszczenia),
 • część wskazująca przepisy nieujęte w załączniku, odnoszące się do treści aktu, dla którego jest wydawany tekst jednolity (pkt 2 obwieszczenia).

4.    Redagowanie załącznika do obwieszczenia – tekstu jednolitego:

 • podstawowe dyrektywy włączania przepisów do tekstu jednolitego,
 • szczegółowe techniki redagowania przepisu tekstu jednolitego - formuły redakcyjne do zmienionych i uchylonych jednostek redakcyjnych,
 • odnośniki do treści przepisów.

5.    Redagowanie tekstu jednolitego na wybranych przykładach:

 • tekst jednolity aktu z załącznikiem – statut,
 • tekst jednolity aktu z „nietypowymi” stanami prawnymi - uchwała „śmieciowa”
 • drugi tekst jednolity aktu z tekstem jednolitym.

6.    Tekst jednolity w obrocie prawnym

 • nowelizowanie aktu objętego tekstem jednolitym,
 • uchylanie aktu, dla którego sporządzono tekst jednolity.

Eksperci
Włodzimierz Zając
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Prawa i Administracji. Doświadczenie zawodowe: 1996-2003 Kancelaria Sejmu – legislator, obsługa legislacyjna parlamentarnego procesu ustawodawczego, formułowanie opinii legislacyjnych, uczestnictwo w komisjach i podkomisjach sejmowych, redagowanie projektów ustaw, formułowanie poprawek do projektów ustaw, opracowywanie projektów stanowisk Marszałka Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opracowywanie opinii z zakresu Regulaminu Sejmu oraz problemów stosowania obowiązujących przepisów; 2003-2008 dyrektor Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu Od 2009 r. do maja 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji – dyrektor Departamentu Prawa Społecznego. Obsługa procesu legislacyjnego Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Zarządzanie zespołem opracowującym opinie do projektów założeń projektów ustaw oraz projektów ustaw i rozporządzeń. Nadzór nad przygotowaniem projektów ustaw z zakresu prawa społecznego opracowywanych w RCL. Udział w pracach Stałego Komitetu Pracy Ministrów. Współudział we wdrażanie zmian w rządowym modelu procesu legislacyjnego. Od maja 2015 r. własna działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ – opracowywanie projektów aktów normatywnych, konsultacje legislacyjne, szkolenia z zakresu legislacji i procesu legislacyjnego. Doświadczenie szkoleniowe: od 1998 r. opracowywanie autorskich projektów szkoleniowych oraz prowadzenie  dla administracji rządowej i samorządowej szkoleń,
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
30 .11.2016
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument