PPS
+48 22 100 44 61
Stypendia w szkole wyższej – aspekty prawne pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Stypendia w szkole wyższej – aspekty prawne pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 01 maja 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 01 maja 2017

08 .05.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Celem szkolenia jest:
 • zapoznanie Uczestników z techniką odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przez organy stypendialne
 • prezentacja Uczestnikom szkolenia prawidłowego sposobu prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach stypendialnych
 • omówienie zasad określających przyznawanie poszczególnych form pomocy stypendialnej dla studentów i doktorantów
 • przedstawienie Uczestnikom właściwego sposobu wyliczania kwot uwzględnianych w procesie przyznawania pomocy materialnej w szkole wyższej
 • omówienie problemów, jakie sprawiają w praktyce przepisy dotyczące przyznawania pomocy materialnej w szkole wyższej
 • przekazanie Uczestnikom wiedzy na temat właściwej interpretacji przesłanek przyznawania poszczególnych form pomocy materialnej
 • wskazanie Uczestnikom konkretnych obowiązków, jakie wynikają dla organów stypendialnych z orzecznictwa sądów administracyjnych
 • omówienie standardów działania, które chronią przed uchyleniem decyzji w sprawie stypendialnej przez organ wyższej instancji lub sąd administracyjny

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:
 • członków komisji stypendialnych
 • pracowników uczelni zajmujących się pomocą materialną
 • rektorów i prorektorów
 • dziekanów i prodziekanów
 • kierowników studiów
 • kierowników rektoratów
 • kierowników dziekanatów
 • kierowników domów studenckich
Korzyści
 • Uzyskanie przez Uczestników szkolenia umiejętności właściwego prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach stypendialnych
 • Zdobycie i rozwinięcie przez Uczestników szkolenia umiejętności prawidłowego formułowania decyzji administracyjnych w sprawach stypendialnych
 •  Nabycie umiejętności prawidłowego wyliczania kwot uwzględnianych w procesie przyznawania stypendium socjalnego
 • Pogłębienie wiedzy na temat właściwego rozumienia nieostrych przesłanek przyznawania stypendiów
 • Poznanie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach stypendialnych
 • Rozważenie najważniejszych praktycznych problemów prawnych pojawiających się w postępowaniach stypendialnych
 • Uzyskanie wiedzy pozwalającej zminimalizować prawdopodobieństwo uchylenia zaskarżonej decyzji przez organ wyższej instancji lub sąd administracyjny
Program
 
1. Uwagi wstępne
 
            1. Źródła prawa
            2. Autonomia szkoły wyższej a pomoc materialna
            3. Znaczenie orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy materialnej
 
 

2. Postępowanie administracyjne w sprawach pomocy materialnej

 
            1. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach stypendialnych
            2. Komisje stypendialne jako organy administracji
                        2.1. Ustrój komisji
                        2.2. Powołanie komisji
                        2.3. Skład komisji
                        2.4. Podpisywanie decyzji komisji
            3. Elementy formalne decyzji administracyjnej oraz ich znaczenie prawne i praktyczne
                        3.1. Oznaczenie organu administracji
                        3.2. Data wydania decyzji
                        3.3. Oznaczenie strony
                        3.4. Powołanie podstawy prawnej
                        3.5. Rozstrzygnięcie
                        3.6. Uzasadnienie faktyczne
                        3.7. Uzasadnienie prawne
                        3.8. Pouczenie o środkach zaskarżenia
                        3.9. Podpis
            4. Specyfika formułowania uzasadnienia decyzji stypendialnej
            5. Konstytutywny czy deklaratoryjny charakter prawny decyzji stypendialnej
            6. Wyzwania związane z planowaną nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego w 2017 roku
 

3. Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

 
            1. Tryb ustalenia regulaminu przez Rektora i zakres swobody
            2. Treść regulaminu
                        2.1. Szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
                        2.2. Sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów
                        2.3. Wzory wniosków o przyznanie świadczeń
                        2.4. Wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów
                        2.5. Sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta
            3. Rodzaje terminów w regulaminie
 

4. Stypendium rektora dla najlepszych studentów

 
            1. Podstawa prawna stypendium
                        1.1. Podstawa prawna przy stypendium dla studentów II roku i dalszych lat
                        1.2. Podstawa prawna przy stypendium dla studentów I roku I stopnia
                        1.3. Olimpijczycy
                        1.4. Podstawa prawna przy stypendium dla studentów I roku II stopnia
            2. Sposób oceny kryteriów – łącznie czy alternatywnie?
            3. Uznaniowy charakter decyzji
            4. Zakresy czasowe uwzględniane przy przyznawaniu stypendium
            5. Zaliczenie a wpisanie na kolejny rok studiów
            6. Zasada połączalności

5. Stypendia naukowe dla doktorantów

 
            1. Regulacje prawne
            2. Stypendium dla najlepszych doktorantów i przesłanki jego przyznania
            3.  Stypendium doktoranckie
                        3.1. Wysokość stypendium
                        3.2. Organy właściwe
                        3.3. Rola i skład komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendium
                        3.4. Kryteria przyznania stypendium
                                   3.4.1. Kryteria dla I roku
                                   3.4.2. Kryteria dla II roku i dalszych lat
                                               3.4.2.1. Terminowa realizacja programu studiów doktoranckich;
                                               3.4.2.2. Zaangażowanie dydaktyczne i naukowe
                                               3.4.2.3. Postępy w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.
                                               3.4.2.4. Znaczenie wszczęcia przewodu doktorskiego
                                   3.4.3. Wykładnia kryteriów w orzecznictwie sądów administracyjnych
                        3.5. Zasada połączalności
                        3.6. Stypendium doktoranckie a przedłużenie studiów doktoranckich                            3.7. Stypendium doktoranckie a skreślenie ze studiów doktoranckich
                        3.8. Stypendium doktoranckie a ukończenie studiów doktoranckich przed terminem
                        3.9. Dopuszczalność wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich
            4. Zwiększenie stypendium doktoranckiego
                        4.1. Kryterium przyznania stypendium
                        4.2. Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego
                        4.3. Sposób wyliczenia 30 % najlepszych doktorantów
                        4.4. Minimalna wysokość stypendium ze zwiększenia
            5. Stypendium ministra dla wybitnych studentów / doktorantów za wybitne osiągnięcia
                        5.1. Regulacja prawna
                        5.2. Tryb postępowania
 

6. Stypendia socjalne

            1. Regulacja prawna
            2. Przesłanki przyznania stypendium socjalnego
            3. Ustalanie wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium – aspekty procesowe
            4. Sposób ustalania i weryfikowania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne
            5. Przesłanki ubiegania się przez studenta o stypendium socjalne bez wykazywania dochodu innych osób
            6. Ustalanie miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne
            7. Zasady ustawy o świadczeniach rodzinnych przy wyliczaniu wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta
            8. Uwzględnianie dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego

7. Zwiększenie stypendium socjalnego

8. Zapomoga

9. Stypendium dla osób niepełnosprawnych

10. Przyznawanie miejsca w domu studenckim

11. Stypendium socjalne i zapomoga dla doktorantów

12. Postępowanie wyjaśniające w sprawach stypendiów socjalnych

            1. Zasada prawdy obiektywnej
            2. Żądanie doręczenia zaświadczenia o sytuacji dochodowej oraz majątkowej studenta i rodziny studenta
            3. Wezwanie do złożenia wyjaśnień
            4. Regulacje Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące postępowania wyjaśniającego

13. Okresy przyjmowania, przyznawania i wypłaty stypendiów

14. Warunki przyznawania stypendiów

            1. Ograniczenia stypendialne dla studentów studiujących równolegle
            2. Ograniczenia stypendialne dla studentów kontynuujących studia
            3. Maksymalna łączna wysokość stypendiów
            4. Oświadczenie o niepobieraniu pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Problemy praktyczne
            5. Wygaśnięcie decyzji stypendialnej

15. Dyskusja nad problemami praktycznymi zgłaszanymi przez Uczestników szkolenia

Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
08 .05.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument