PPS
+48 22 100 44 61
Prawnoautorska ochrona fotografii w działalności przedsiębiorcy

Prawnoautorska ochrona fotografii w działalności przedsiębiorcy

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 07 czerwca 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 07 czerwca 2017

14 .06.2017
I dzień 10:00-16:30
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
W dobie technologii cyfrowej można powiedzieć, że niemal każdy jest fotografem. Czy jednak każde zdjęcie zasługuje na ochronę prawnoautorską? Jakie są przesłanki uznania fotografii za utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Czy praca fotografa w muzeum digitalizującego zbiory muzealne zasługuje na ochronę prawnoautorską? Czy każda fotografia podlega ochronie? Kiedy powstaje ochrona fotografii? I jak długo trwa ochrona prawnoautorska fotografii (poczynając od przepisów obowiązujących na poszczególnych ziemiach polskich w okresie zaborów, poprzez ustawy o prawie autorskim z 1926 roku i 1952 roku, aż po obecnie obowiązującą ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)? Co to jest „odżycie” praw? Czyja zgoda jest potrzebna na rozpowszechnianie fotografii – autora zdjęcia, a może osoby, której wizerunek przedstawiony jest na fotografii? W jakich przypadkach, na jakiej podstawie prawnej i w jakim zakresie możliwe jest wykorzystanie fotografii?
Na wszystkie powyższe pytania i wiele innych znajdziecie Państwo odpowiedź w trakcie warsztatów. Podstawowym założenie warsztatów jest przekazanie uczestnikom rzetelnej, pełnej i wyczerpującej wiedzy dotyczącej problematyki fotografii w sposób przystępny i zrozumiały. Warsztaty skierowane są do szeroko pojętego grona pracowników i współpracowników instytucji muzealnych, wystawienniczych oraz kulturalnych, a także instytucji, w których zbiorach znajdują się utwory fotograficzne (w warsztatach mogą uczestniczyć zarówno osoby, które nie dysponują kierunkowym wykształceniem prawniczym, jak też prawnicy). Formuła warsztatów umożliwia aktywne uczestnictwo (m.in. pytania, dyskusja), zaś ostatnia część warsztatów zostanie poświęcona tzw. studium przypadków (case study), opartych na praktycznych doświadczeniach ekspertów prowadzących warsztaty.
Korzyści
Program
09:30-10:00 Poranna kawa

10:00-11:00    

Twórczość w dziedzinie fotografii:

- przesłanki uznania fotografii za utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
- elementy twórcze i nietwórcze w fotografii
- brak prawnoautorskiej ochrony fotografii, fotografia a tzw. proste informacje prasowe

dr Zofia Zawadzka, adwokat

11:00-12:00    

Zasady ochrony wizerunku osoby przedstawionej na fotografii:

- pojęcie wizerunku
- wymóg zgody i jej forma
- brak konieczności uzyskania zgody - osoby powszechnie znane, wydarzenia, eventy, ryzyka i roszczenia, regulaminy wydarzeń, wizerunek osób historycznych i zmarłych

Piotr Łada, adwokat

12:00-12:30 Lunch

12:30-13:15

Problematyka tzw. wizerunku rzeczy:

- fotografia utworu chronionego prawem autorskim (fotografie dzieł sztuki, rzeźb, instalacji, obiektów architektury, relacje pomiędzy prawem fotografa a prawami twórców utworów, których dzieła zostały utrwalone na fotografii)
- problematyka tzw. wizerunku rzeczy (prawa właściciela obiektu do decydowaniu o utrwaleniu lub rozpowszechnianiu fotografii obiektu, zasoby archiwalne)
- studium przypadków na gruncie prawa polskiego i prawa państw członków UE

Piotr Łada, adwokat
13:15-14:15

Umowy prawnoautorskie w zakresie utworów fotograficznych:

- pola eksploatacji w zakresie obrotu prawami autorskimi do utworu fotograficznego
- umowa z modelką lub modelem
- ochrona dóbr osobistych w kontekście umów dotyczących fotografii pozowanych
- umowa o realizację fotografii ślubnych
- umowa o realizację zdjęć reklamowych
- umowa z organizatorem wystawy

Piotr Łada, adwokat

14:15-14:30 Przerwa, poczęstunek

14:30-16:00

Naruszenie i ochrona praw autorskich do utworu fotograficznego:

- przykłady naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych do utworu fotograficznego
- dopuszczalność wykorzystania motywu z innego utworu fotograficznego – inspiracja czy plagiat
- roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich do utworu fotograficznego
- tryb dochodzenia roszczeń, właściwość sądu, aspekty procesowe, przedawnienie
- przykładowa treść wezwania do zaniechania naruszeń, do zapłaty i pozwu o ochronę praw autorskich do utworu fotograficznego

dr Zofia Zawadzka, adwokat

16:00-16:30 Sesja pytań i odpowiedzi

16:30 Zakończenie, wręczenie certyfikatów
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertami
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
14 .06.2017
I dzień 10:00-16:30
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument