PPS
+48 22 100 44 61
Prawidłowy przebieg postępowania administracyjnego - najistotniejsze problemy

Prawidłowy przebieg postępowania administracyjnego - najistotniejsze problemy

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 12 października 2016
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 12 października 2016

19 .10.2016
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Opis
Postępowanie uregulowane w k.p.a. jest tzw. ogólnym postępowaniem administracyjnym. Celem bezpośrednim tego postępowania jest wiążące ustalenie konsekwencji norm prawa materialnego, w odniesieniu do konkretnie oznaczonego adresata w sprawie indywidualnej, przez organ administracji publicznej w formie decyzji. Postępowanie to ma także na celu: 1) zagwarantowanie jednolitego i przewidywalnego biegu postępowania w procesie stosowania przepisów prawa materialnego, 2) wykonywanie i urzeczywistnianie prawa materialnego, 3) zapewnienie poszanowania chronionych Konstytucją RP praw i wolności, zwłaszcza wtedy, gdy te prawa i wolności są naruszane przez państwo.
Szkolenie kierowane jest nie tylko do adwokatów czy radców prawnych zajmujących się tą tematyką, ale również do pracowników organów stosujących prawo, czyli organów, przed którymi toczy się ogólne postępowanie administracyjne lub które prowadzą to postępowanie. Są to organy administracji rządowej oraz organy jednostek samorządu terytorialnego (organy administracji w znaczeniu ustrojowym), a także organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2 k.p.a., gdy są one z mocy prawa lub na podstawie porozumień powołane do załatwiania spraw indywidualnych w drodze decyzji (organy administracji w znaczeniu funkcjonalnym). Powyższe organy stosują prawo administracyjne zarówno materialne, jak i proceduralne.
Korzyści
 • dowiedzą się Państwo jak zagwarantować jednolity i przewidywalny bieg postępowania w procesie stosowania przepisów prawa materialnego
 • poznają Państwo prawidłowy sposób postępowania w procedurze administracyjnej
 • dowiedzą się Państwo jakie jest stanowisko doktryny
 • na warsztatach skonfrontowana zostanie „codzienna praktyka urzędu” z orzecznictwem sądów administracyjnych
Program

09:00-10:00 Rejestracja, poranna kawa

1.    Wprowadzenie a w nim:

 • zasady ogólne
 • zakres obowiązywania

2.    Doręczenia a w nim:

 • zasada oficjalności doręczeń (art. 39)
 • doręczenia drogą elektroniczną
 • podmioty uprawnione do odbioru pisma zmiana adresu zamieszkania
 • doręczenia zastępcze
 • szczególne przypadki doręczeń
 • dyskusja o problemach

11:30 11:45 Przerwa na kawę

3.    Wezwanie a zawiadomienie
4.    Wszczęcie postępowania administracyjnego a odmowa wszczęcia
5.    Dyskusja o problemach uczestników szkolenia związanych z tematem spotkania


13:00-13:30 Przerwa na lunch


6.    Postępowanie dowodowe a w nim:

 • dowód z dokumentu – urzędowego, zagranicznego, prywatnego
 • oględziny
 • opinia biegłego
 • inne środki dowodowe nazwane i nienazwane w k.p.a.

7.    Decyzja administracyjna

8.    Postanowienie

9.   Dyskusja

16:00 Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
19 .10.2016
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument