PPS
+48 22 100 44 61
Postępowanie dowodowe w procedurze administracyjnej

Postępowanie dowodowe w procedurze administracyjnej

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 16 listopada 2016
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 16 listopada 2016

23 .11.2016
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Opis
Przepisy kodeksu nakładają na organ administracji publicznej obowiązek dopuszczenia jako dowodu nie tylko środków dowodowych wymienionych wprost w k.p.a., lecz „wszystkiego, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem". Z brzmienia tego przepisu wynika, że przez pojęcie dowodu należy rozumieć także inne dowody niewymienione wyraźnie w tym przepisie. W tym sensie trafnie stwierdza się w piśmiennictwie, że kodeks nie zawiera zamkniętego katalogu środków dowodowych dopuszczalnych w postępowaniu dowodowym, lecz że jest to jedynie wyliczenie przykładowe, na co wskazuje użycie zwrotu "w szczególności" w zdaniu drugim tego przepisu. Nie jest jasne, jakie są zasady i tryb korzystania ze środków dowodowych nieprzewidzianych w kodeksie. Należy przyjąć, że organ administracji publicznej przeprowadza dowód z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planów, rysunków oraz płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki, stosując odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz o dowodzie z dokumentów (art. 308 k.p.c.). W odniesieniu do pozostałych środków dowodowych, tzw. dowodów nienazwanych, sposób ich przeprowadzenia powinien określić organ administracji publicznej, stosując odpowiednio przepisy o dowodach. Należy opowiedzieć się w tej materii za odpowiednim stosowaniem powyższych przepisów kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu administracyjnym, bowiem także w zakresie dowodów nieprzewidzianych w kodeksie organ administracji publicznej powinien kierować się regułami określonymi przez prawo.
Szkolenie kierowane jest nie tylko do adwokatów czy radców prawnych zajmujących się tą tematyką, ale również do pracowników organów stosujących prawo, czyli organów, przed którymi toczy się ogólne postępowanie administracyjne lub które prowadzą to postępowanie. Są to organy administracji rządowej oraz organy jednostek samorządu terytorialnego (organy administracji w znaczeniu ustrojowym), a także organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2 k.p.a., gdy są one z mocy prawa lub na podstawie porozumień powołane do załatwiania spraw indywidualnych w drodze decyzji (organy administracji w znaczeniu funkcjonalnym). Powyższe organy stosują prawo administracyjne zarówno materialne, jak i proceduralne.
Korzyści
  • poznają Państwo zasady postępowania dowodowego
  • dowiedzą się jakie są zasady i tryb korzystania ze środków dowodowych nieprzewidzianych w kodeksie
  • poznają wytyczne sądu administracyjnego
  • na warsztatach skonfrontowana zostanie „codzienna praktyka urzędu” z orzecznictwem sądów administracyjnych
Program

09:00-10:00 Rejestracja, poranna kawa

1.    Wprowadzenie a w nim:

  • zasady ogólne
  • zasady postępowania dowodowego


2.    System dowodów

11:30-11:45 Przerwa na kawę

3.    Dokumenty urzędowe a w nim także:

  • poświadczenie dokumentu
  • odpis

4.    Świadek

5.    Biegły

6.    Oględziny

7.    Przesłuchanie strony13:00-13:30 Przerwa na lunch

8.    Przebieg postępowania dowodowego

9.    Żądanie przeprowadzenia dowodu

10.    Rozprawa administracyjna

11.    Wytyczne sądu administracyjnego a postępowanie dowodowe

12.    Podsumowanie i dyskusja

16:00 Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów

Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
23 .11.2016
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument