PPS
+48 22 100 44 61
Oszustwa księgowe w polskich warunkach gospodarczych – ujęcie pragmatyczne

Oszustwa księgowe w polskich warunkach gospodarczych – ujęcie pragmatyczne

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 10 października 2016
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 10 października 2016

17-18.10.2016
I dzień 10:00-16:30
II dzień 09:00-15:45
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Opis
Prezentacja i analiza technik oszustw księgowych z wyraźnym odróżnieniem ich od błędów księgowych i rachunkowości kreatywnej. W ramach szkolenia zaprezentowana zostanie istota systemu rachunkowości oraz rozróżnienie pojęć: błędy księgowe, oszustwa księgowe, rachunkowość kreatywna. Przedstawiona zostanie systematyka i ewolucja metod wykrywania oszustw księgowych wraz z odpowiedzialnością za popełnianie oszustw księgowych. Szczegółowej analizie zostaną poddane pojedyncze techniki oszustw księgowych począwszy od wadliwego aktywowania kosztów aż po brak weryfikacji założenia o kontynuacji działalności przez jednostkę. Znajomość technik oszustw księgowych wydaje się niezbędnym elementem profesjonalnej wiedzy kierownictw jednostki, księgowych, kontrolerów finansowych czy audytorów.
Korzyści
  • Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim osobom zarządzającym jednostkami gospodarczymi, pracownikom działów finansowo-księgowych oraz dla osób zajmujących się  audytem (wewnętrznym i zewnętrznym).
  • Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości.
Program

1.    System rachunkowości i jego podstawowe uwarunkowania

1.1.    Pojęcie rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej
1.2.    Fundamentalne zasady rachunkowości (zasada memoriału, kontynuacji działalność, współmierności, ciągłości wycen, istotności)
1.3.    Rachunkowość a prawo podatkowe
1.4.    Możliwość i zasadność stosowania uproszczeń w systemie rachunkowości
1.5.    Model ORS w badaniu sprawozdań finansowych (Oszacowanie ryzyka, Reakcja na ryzyko, Sprawozdawczość)
1.6.    Oszacowanie ryzyka oszustwa księgowego i reakcja na stwierdzony stan.

2.    Błędy i oszustwa księgowe a rachunkowość kreatywna

2.1.    Pojęcie błędu księgowego i oszustwa księgowego
2.2.    Oszustwa księgowe a rachunkowość kreatywna
2.3.    Oszukańcza sprawozdawczość finansowa versus zawłaszczenia majątku
2.4.    Rola audytora wewnętrznego oraz biegłego rewidenta w wykrywaniu oszustw księgowych
2.5.    Metody wykrywania oszustwa księgowych
2.5.1.    Metoda czynnikowa
2.5.2.    Analiza „czerwonych flag”
2.5.3.    „Trójkąt oszustwa”
2.6.    Statystyczne metody diagnozowania ryzyka oszustwa
2.6.1.    Pojecie manipulatorzy i niemanipulatorzy
2.6.2.    Wartości graniczne wskaźników finansowych dla manipulatorów i niemanipulatorów
2.6.3.    Model Beneisha
2.6.4.    Modele bazujące na kategorii rozliczeń miedzyokresowych i zarządzaniu zyskami
2.6.5.    Rozkłady statystyczny a ryzyko oszustwa

2.7.    Odpowiedzialność za popełnianie oszustw księgowych (karna, cywilna)
2.8.    Skala, zakres i charakter oszustw księgowych w polskich realiach gospodarczych oraz na świecie

3.    Analiza wybranych technik oszustw księgowych

3.1.    Wadliwe aktywowanie kosztów (np. remont a modernizacja)
3.2.    Prezentacja kosztów prac badawczych i rozwojowych
3.3.    Manipulacja odpisami amortyzacyjnymi i wartością rezydualną
3.4.    Tworzenie ukrytych (cichych) rezerw
3.5.    Wadliwa wycena należności i zapasów
3.6.    Przyspieszone fakturowanie i manipulowanie okresem uznawania przychodu
3.7.    Sprzedaż z klauzulą odkupu
3.8.    Kontrakty długoterminowe – procent realizacji i ujawnianie straty
3.9.    Kapitała własny a zobowiązania
3.10.    Uznaniowa prezentacja leasingu i umów pokrewnych
3.11.    Tendencyjna wycena udziałów i akcji obcych
3.12.    Wartość godziwa, jako podstawa wyceny aktywów i zobowiązań
3.13.    Wykorzystywanie uproszczeń w systemie rachunkowości (pojęcie istotności)
3.14.    Ceny transferowe w krajowych i międzynarodowych oszustwach  księgowych
3.15.    Weryfikacja założenia o kontynuacji działalności – brak ujawniania zagrożeń operacyjnych i finansowych i ich skutków
3.16.    Prognoza upadłości z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej
Partnerzy
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Kazdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.

I dzień
09:00-10:00 rejestracja, poranna kawa
12:00-12:30 lunch
14:15-14:30 przerwa na kawę

II dzień
08:30-09:00 poranna kawa
12:00-12:30 lunch
14:15-14:30 przerwa na kawę
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
17-18.10.2016
I dzień 10:00-16:30
II dzień 09:00-15:45
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument