PPS
+48 22 100 44 61
Legislacja dla zaawansowanych na przykładach z praktyki redagowania projektów ustaw i rozporządzeń po nowelizacji „Zasad techniki prawodawczej”

Legislacja dla zaawansowanych na przykładach z praktyki redagowania projektów ustaw i rozporządzeń po nowelizacji „Zasad techniki prawodawczej”

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 07 września 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 07 września 2017

14 .09.2017
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Od 1 marca 2016 r. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” obowiązuje w zmienionej treści. Nowelizacja ZTP wprowadziła szereg zmian w dotychczasowych technikach prawodawczych i wprowadziła całkowicie nowe rozwiązania legislacyjne. Jakie są rzeczywiste skutki tych zmian dla praktyki legislacyjnej? Jak prawidłowo stosować nowe i zmienione techniki prawodawcze? Które z nich „nie przyjęły się” i dlaczego? Na te pytania odpowie legislator, którego doświadczenie związane jest z praktyką w parlamentarnym i rządowym procesie legislacyjnym, posiadający kilkunastoletnią praktykę w szkoleniach i różnego rodzaju projektach edukacyjnych dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Oceny ewaluacyjne prowadzonych przez niego zajęć zawsze mieszczą się w najwyższych przedziałach, a uczestnicy szkoleń podkreślają praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy i dobry dobór praktycznych przykładów. Dzięki udziałowi w szkoleniu legislatorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie opracowywania projektów ustaw i rozporządzeń uzyskają aktualną wiedzę i praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu problemów związanych ze stosowaniem technik prawodawczych, zwłaszcza w przypadkach trudnych i skomplikowanych.

Adresaci:
legislatorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie opracowywania projektów ustaw i rozporządzeń w ministerstwach, urzędach centralnych i innych urzędach państwowych.
 
Cele szkolenia:
 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących projekty ustaw i rozporządzeń,
 • zapewnienie właściwej jakości stanowionego prawa w jednostkach organizacyjnych, w których są zatrudnieni uczestnicy szkolenia.
Korzyści
Efekty kształcenia:
 • stosowanie technik prawodawczych adekwatnych do potrzeb regulacyjnych,
 • rozwiązywanie problemów związanych ze złożonymi przypadkami legislacyjnymi.
Program

1. Ogólny zakres zmian w ZTP i jego odzwierciedlenie w praktyce legislacyjnej.
2. Nowy rodzaj przepisów - przepisy epizodyczne:

 • istota i funkcja przepisów epizodycznych,
 • przykłady przepisów epizodycznych w aktach nowych i nowelizujących.

3. Przepisy o karach pieniężnych - usankcjonowanie praktyki:

 • formułowanie przepisów o karach pieniężnych a wymogi systemu prawa,
 • zakres materii ustawowej dla przepisów o karach pieniężnych a zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego.

4. Przepisy zmieniające – „nowe” techniki nowelizacyjne:

 • nadawanie nowej treści, czy skreślanie albo dodawanie wyrazów,
 • techniki formułowania zmiany „multiplikowanej”.

5. Rozstrzygnięcia intertemporalne:

 • przepisy przejściowe w nowej formule redakcyjnej – przykłady formułowania norm intertemporalnych,
 • przepisy dostosowujące – niezbędny zakres regulacji do tworzenia, przekształcania, likwidowania (znoszenia) instytucji i organów.

6. Przepisy końcowe - konsekwencje nowelizacji w technikach prawodawczych:

 • „nowa” kolejność rodzajów przepisów końcowych,
 • zmiana zakresu przepisów uchylających i ich nowa formuła redakcyjna,
 • zróżnicowanie terminu wejścia w życie poszczególnych przepisów,
 • przepisy o działaniu prawa wstecz po nowelizacji.

7. Rozporządzenia w ZTP po zmianach:

 • zamknięty katalog formuł redakcyjnych określających sposób współuczestnictwa w wydaniu rozporządzenia,
 • formuła redakcyjna przepisu o zachowaniu mocy aktów wykonawczych i zakres jego stosowania,
 • szczegółowe techniki prawodawcze w projektach rozporządzeń po nowelizacji ZTP.
Eksperci
Włodzimierz Zając
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Prawa i Administracji. Doświadczenie zawodowe: 1996-2003 Kancelaria Sejmu – legislator, obsługa legislacyjna parlamentarnego procesu ustawodawczego, formułowanie opinii legislacyjnych, uczestnictwo w komisjach i podkomisjach sejmowych, redagowanie projektów ustaw, formułowanie poprawek do projektów ustaw, opracowywanie projektów stanowisk Marszałka Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opracowywanie opinii z zakresu Regulaminu Sejmu oraz problemów stosowania obowiązujących przepisów; 2003-2008 dyrektor Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu Od 2009 r. do maja 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji – dyrektor Departamentu Prawa Społecznego. Obsługa procesu legislacyjnego Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Zarządzanie zespołem opracowującym opinie do projektów założeń projektów ustaw oraz projektów ustaw i rozporządzeń. Nadzór nad przygotowaniem projektów ustaw z zakresu prawa społecznego opracowywanych w RCL. Udział w pracach Stałego Komitetu Pracy Ministrów. Współudział we wdrażanie zmian w rządowym modelu procesu legislacyjnego. Od maja 2015 r. własna działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ – opracowywanie projektów aktów normatywnych, konsultacje legislacyjne, szkolenia z zakresu legislacji i procesu legislacyjnego. Doświadczenie szkoleniowe: od 1998 r. opracowywanie autorskich projektów szkoleniowych oraz prowadzenie  dla administracji rządowej i samorządowej szkoleń,
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
14 .09.2017
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument