PPS
+48 22 100 44 61
II edycja: Zasady techniki prawodawczej prawie rok po nowelizacji a praktyka redagowania projektów ustaw i rozporządzeń

II edycja: Zasady techniki prawodawczej prawie rok po nowelizacji a praktyka redagowania projektów ustaw i rozporządzeń

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 31 stycznia 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 31 stycznia 2017

07 .02.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis

Z dniem 1 marca 2016 r. nastąpiła zmiana rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” – podstawowego narzędzia dla osób uczestniczących w opracowywaniu projektów ustaw i rozporządzeń. Nowelizacja wprowadziła osiemdziesiąt pięć zmian na 163 paragrafy Zasad techniki prawodawczej. Jakie są jej rzeczywiste skutki dla praktyki legislacyjnej po pierwszym okresie obowiązywania ZTP po zmianach? Które zmiany są szczególnie ważne? Jak prawidłowo stosować nowe i zmienione techniki prawodawcze? Proponowane szkolenie opracowane zostało przez legislatora, którego doświadczenie związane jest z praktyką w parlamentarnym i rządowym procesie legislacyjnym. Posiada on też kilkunastoletnią praktykę w szkoleniach i różnego rodzaju projektach edukacyjnych dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Oceny ewaluacyjne prowadzonych przez niego zajęć zawsze mieszczą się w najwyższych przedziałach a uczestnicy szkoleń podkreślają praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy. Dzięki udziałowi w szkoleniu legislatorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie opracowywania projektów ustaw i rozporządzeń uzyskają aktualną wiedzę i nabędą praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu problemów związanych ze stosowaniem właściwych technik prawodawczych.

Adresaci:

 • legislatorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie opracowywania projektów ustaw i rozporządzeń w ministerstwach, urzędach centralnych i innych urzędach państwowych.


Forma przeprowadzenia szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację Power Point, przy użyciu aktywnych hiperłączy z przykładami do treści omawianej na slajdach,
 • do większości punktów szkolenia odrębne materiały w postaci przykładów, schematów i szablonów technik prawodawczych,
 • materiały szkoleniowe:

­       -  prezentacja Power Point w postaci wydruku dla każdego uczestnika oraz w wersji elektronicznej,
­       - schematy, szablony i formuły redakcyjne, w tym w wersji elektronicznej do dalszego wykorzystania,
­       - Zasady Techniki prawodawczej” w postaci broszury,

Korzyści
Cele szkolenia:
 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących projekty ustaw i rozporządzeń,
 • zapewnienie właściwej jakości stanowionego prawa w jednostkach, w których są zatrudnieni lub działają uczestnicy szkolenia.
 
Efekty kształcenia:
 • stosowanie właściwych technik prawodawczych po zmianach w ZTP,
 • rozwiązywanie problemów związanych ze złożonymi przypadkami legislacyjnymi.
Program

 1. Ogólny zakres i charakter zmian wprowadzonych do ZTP od 1 marca 2016 r. a ich wpływ na praktykę legislacyjną.

2. Budowa aktu normatywnego po zmianach:

 • nowe rodzaje przepisów a schemat budowy ustawy i rozporządzenia,
 • jednostki redakcyjne i systematyzacyjne zmiany porządkujące mikrokompozycję i makrokompozycję aktu.

3. Nowy rodzaj przepisów - przepisy epizodyczne:

 • istota i funkcja przepisów epizodycznych,
 • przykłady przepisów epizodycznych w ustawach nowych i nowelizujących.

4. Przepisy o karach pieniężnych - usankcjonowanie praktyki:

 • formułowanie przepisów o karach pieniężnych a wymogi systemu prawa,
 • zakres materii ustawowej dla przepisów o karach pieniężnych i techniki prawodawcze dla nich właściwe,
 • zalecane rozwiązania legislacyjne na wybranych przykładach.

5.  Przepisy zmieniające – nowe i doprecyzowane techniki nowelizacyjne:

 • szablony nowelizacyjne,
 • nadawanie nowej treści, czy skreślanie albo dodawanie wyrazów,
 • techniki formułowania zmiany „multiplikowanej”.

6. Rozstrzygnięcia intertemporalne:

 • przepisy przejściowe w nowej formule redakcyjnej zakres stosowania – przykłady zbędnego formułowania norm intertemporalnych, a ich rzeczywisty niezbędny  zakres,
 • przepisy dostosowujące – niezbędny zakres regulacji do tworzenia, przekształcania, likwidowania (znoszenia) podmiotów,
 • przepisy dotyczące maksymalnych limitów wydatków.

7. Przepisy końcowe - konsekwencje nowelizacji w technikach prawodawczych:

 • „nowa” kolejność rodzajów przepisów końcowych,
 • zmiana zakresu przepisów uchylających – nowy zakres przepisów uchylających,
 • zróżnicowanie terminu wejścia w życie,
 • przepisy o działaniu prawa wstecz po nowelizacji.

8. Typowe techniki prawodawcze:

 • „metryczki” ustaw i aktów unijnych,
 • odnośniki do tytułu i przepisów.

9. Rozporządzenia w ZTP po zmianach:

 • zamknięty katalog formuł redakcyjnych określających sposób współuczestnictwa w wydaniu rozporządzenia,
 • doprecyzowanie formuły redakcyjnej przepisu o zachowaniu mocy aktów wykonawczych,
 • szczegółowe techniki prawodawcze w projektach rozporządzeń po nowelizacji.
Eksperci
Włodzimierz Zając
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Prawa i Administracji. Doświadczenie zawodowe: 1996-2003 Kancelaria Sejmu – legislator, obsługa legislacyjna parlamentarnego procesu ustawodawczego, formułowanie opinii legislacyjnych, uczestnictwo w komisjach i podkomisjach sejmowych, redagowanie projektów ustaw, formułowanie poprawek do projektów ustaw, opracowywanie projektów stanowisk Marszałka Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opracowywanie opinii z zakresu Regulaminu Sejmu oraz problemów stosowania obowiązujących przepisów; 2003-2008 dyrektor Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu Od 2009 r. do maja 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji – dyrektor Departamentu Prawa Społecznego. Obsługa procesu legislacyjnego Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Zarządzanie zespołem opracowującym opinie do projektów założeń projektów ustaw oraz projektów ustaw i rozporządzeń. Nadzór nad przygotowaniem projektów ustaw z zakresu prawa społecznego opracowywanych w RCL. Udział w pracach Stałego Komitetu Pracy Ministrów. Współudział we wdrażanie zmian w rządowym modelu procesu legislacyjnego. Od maja 2015 r. własna działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ – opracowywanie projektów aktów normatywnych, konsultacje legislacyjne, szkolenia z zakresu legislacji i procesu legislacyjnego. Doświadczenie szkoleniowe: od 1998 r. opracowywanie autorskich projektów szkoleniowych oraz prowadzenie  dla administracji rządowej i samorządowej szkoleń,
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
07 .02.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument