PPS
+48 22 100 44 61
II edycja: Prawo autorskie w bibliotekach i instytucjach kultury

II edycja: Prawo autorskie w bibliotekach i instytucjach kultury

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 16 maja 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 16 maja 2017

23 .05.2017
I dzień 10:00-16:30
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Cele polityki kulturalnej państwa wymagają zapewnienia możliwie szerokiego legalnego dostępu do utworów przy równoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony praw twórców. Służy temu instytucja dozwolonego użytku publicznego. Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która weszła w życie dnia 20 listopada 2015 roku doprecyzowała i uzupełniła dotychczasowe przepisy wdrażające unijne regulacje dotyczące dozwolonego użytku publicznego. Istotne zmiany objęły przede wszystkim regulacje dotyczące korzystania z chronionych treści w celach edukacyjnych, naukowych i informacyjnych oraz związanych z korzystaniem z utworów przez instytucje publiczne w celu realizacji ich zadań statutowych. Dodatkowo elementem nowelizacji było uregulowanie w prawie krajowym statusu utworów osieroconych, aby umożliwić uprawnionym instytucjom zachowywanie i udostępnianie w internecie utworów, do których prawdopodobnie nie wygasły autorskie prawa majątkowe, lecz nie ma możliwości dotarcia do właścicieli tych praw w celu uzyskania zgody na legalną eksploatację. Szkolenie ma na celu przybliżenie i wyjaśnienie problematycznych kwestii, jakie powstają przy stosowaniu obecnie obowiązujących przepisów prawnoautorskich dotyczących dozwolonego użytku i utworów osieroconych w bieżącej działalności polskich instytucji kultury (muzeów i bibliotek), instytucji naukowych, oświatowych oraz edukacyjnych.
Korzyści
Program

09:00 - 10:00 Rejestracja, poranna kawa

10:00 - 11:00
Dozwolony użytek przysługujący bibliotekom, muzeom i archiwom w świetle art. 28 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 • Prawo dostępu do kultury a prawo autorskie – próby rozwiązania konfliktu
 • Zakres podmiotowy instytucji dozwolonego użytku z art. 28 pr.aut.
 • Zakres dozwolonych czynności
 • Dozwolone zwielokrotnianie i udostępnianie
 • Działania, które nie mieszczą się w zakresie dozwolonego użytku
 • Dozwolony użytek a działalność komercyjna

dr Zofia Zawadzka, adwokat

11:00 - 12:00
Inne formy dozwolonego użytku w działalności bibliotek, archiwów i instytucji kultury

 • Dozwolony użytek utworów plastycznych (uprawnienia właściciela utworu plastycznego, dozwolony użytek utworów zlokalizowanych w przestrzeni publicznej, dozwolony użytek w zakresie rozpowszechniania utworu, dozwolony użytek w celu reklamy publicznie dostępnej wystawy)
 • Prawo cytatu (przedmiot cytowania, cele i zakres; niezamierzone włączenie utworu do innego utworu)
 • Prawo przedruku i sprawozdawczość
 • Korzystanie z utworów w związku z odbudową lub remontem obiektu budowlanego
 • Zasady korzystania z utworów w ramach dozwolonego użytku. Granice dozwolonego użytku

dr Zofia Zawadzka, adwokat

12:00 – 13:00
Zasady ochrony wizerunku

 • Pojęcie wizerunku, rozpoznawalność osoby przedstawionej
 • Wykonanie a rozpowszechnianie wizerunku
 • Wymóg uzyskania zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku, odwołalność zezwolenia
 • Wyjątki od wymogu uzyskiwania zgody (wizerunki pozowane, wizerunki osób powszechnie znanych, wizerunek jako szczegół całości)
dr Zofia Zawadzka, adwokat

13:00 - 13:30 Lunch

13:30 - 14:30
Digitalizacja zbiorów i tworzenie zasobów cyfrowych

 • Dozwolony użytek  a konieczność zawarcia umowy licencyjnej
 • Udostępnianie na terminalach (analiza pojęć terminal, teren biblioteki, cele badawcze i poznawcze)
 • Dostępność zasobu w formie elektronicznej w ofercie wydawcy a możliwość digitalizacji
 • Dozwolony użytek osobisty korzystającego z bibliotek cyfrowych

Barbara Szczepańska, bibliotekarka, reprezentuje organizacje bibliotekarskie w Forum Prawa Autorskiego przy MKiDN

(15:00 – 15:15 Przerwa na kawę)

14:30 - 16:00
Digitalizacja utworów osieroconych i utworów niedostępnych w obrocie handlowym  

 • Nowy dozwolony użytek w zakresie utworów osieroconych i niedostępnych w obrocie handlowym
 • Uprawnieni, cele, zakres i warunki formalne
 • Procedury i obowiązki instytucji
 • Studia przypadków- próby zastosowania nowych przepisów.
Barbara Szczepańska, bibliotekarka, reprezentuje organizacje bibliotekarskie w Forum Prawa Autorskiego przy MKiDN

16:00-16:30 Sesja pytań i odpowiedzi
 
16:30 Zakończenie, wręczenie certyfikatów
Eksperci
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
23 .05.2017
I dzień 10:00-16:30
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument