PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Wywiad ze źródeł otwartych (Open Source Intelligence, OSINT): jak pozyskiwać wartościowe informacje o firmach?

Wywiad ze źródeł otwartych (Open Source Intelligence, OSINT): jak pozyskiwać wartościowe informacje o firmach?

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 27 września 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 27 września 2017

04 .10.2017
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Cel warsztatu
 
Celem warsztatu jest przekazanie odpowiedniej wiedzy oraz stworzenie warunków do rozwoju umiejętności uczestników w zakresie wykorzystania otwartych źródeł informacji na potrzeby prowadzenia profesjonalnego i legalnego wywiadu biznesowego.
 
Grupa docelowa
 
Warsztat ten jest adresowany do osób chcących rozwinąć swoje umiejętności w zakresie pozyskiwania i analizy informacji o konkretnych firmach – konkurentach, dostawcach, klientach, partnerach.
 
W szczególności zapraszamy przedstawicieli z następujących działów: rozwoju biznesu, sprzedaży, marketingu, zakupów, inwestycji, public relations, rekrutacji, strategii i analiz, zarządzania informacją i wiedzą, wywiadu rynkowego, bezpieczeństwa.
 
Metody pracy
 
Warsztat ten będzie prowadzony w praktyczny i angażujący sposób:
·         ok. 60% czasu poświęcimy na pracę z konkretnymi źródłami informacji,
·         ok. 20% czasu poświęcimy na omówienie efektów prac i wyciąganiu wniosków,
·         ok. 20% czasu poświęcimy na interaktywną prezentację w przekazania wiedzy.
 
WYMAGANIA
 
Udział w warsztacie wymaga posiadania własnego laptopa z przeglądarką internetową i połączeniem do Internetu w celu dokonywania sprawdzeń źródeł informacji omawianych podczas warsztatu. Uczestnicy powinni być sprawni w obsłudze komputera oraz korzystaniu z Internetu.
Korzyści
Uczestnik tego warsztatu:
 • pozna i samodzielnie sprawdzi wybrane otwarte źródła informacji o firmach,
 • dowie się jakie są główne zalety i wady poszczególnych źródeł informacji,
 • pozyska ze sprawdzanych źródeł informacje o wybranej przez siebie firmie,
 • będzie potrafił sformułować główne pytania wywiadowcze w precyzyjny sposób,
 • będzie potrafił dokonać doboru najbardziej adekwatnych źródeł informacji pod dany projekt,
 • zyska szansę na wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami oraz z prowadzącym.
Program

Wprowadzenie do wywiadu ze źródeł otwartych (Open Source Intelligence, OSINT).

 • Czym jest wywiad ze źródeł otwartych i jaką rolę pełni w wywiadzie biznesowym? 
 • Jakie są etapy realizacji projektu wywiadowczego i czym cechuje się idealny raport?
 • Jak dobrze sformułować tzw. główne pytania wywiadowcze (ang. Key Intelligence Questions)?
 • Jak profesjonalnie oceniać źródło informacji oraz treść informacji?
 • Jak identyfikować symptomy kłamstwa w materiałach pisanych?
 • Jak tworzyć efektywne kwerendy wyszukiwawcze (proste i złożone)?

 
Przegląd kilkudziesięciu źródeł i wykonanie sprawdzeń firm wybranych przez uczestników.

 • Co firma mówi sama o sobie?
 • Co mówią o firmie rejestry urzędowe?
 • Co mówią o firmie inni uczestnicy rynku?
 • Czego możemy dowiedzieć się o kluczowych osobach z firmy?
 • Jakie są narzędzia agregujące różne źródła informacji?
Podsumowanie pozyskanych informacji.
 • Jak ustalać ograniczenia dotyczące pozyskanych informacji?
 • Jak wyciągać wartościowe wnioski z pozyskanych informacji?
 • Jakie są główne błędy podczas analizy informacji i jak ich unikać?
 • Jak ustalać dalsze kroki kiedy OSINT zawodzi?
Eksperci
dr Adam Kowalik
Doświadczony menedżer, trener i konsultant specjalizujący się w strategii konkurowania firm, wywiadzie biznesowym i zarządzaniu wiedzą. Realizuje jednorazowe projekty, zapewnia stałe wsparcie, prowadzi szkolenia i warsztaty. Dostarcza niezależne analizy i wartościową wiedzę do decyzji i działań strategicznych, operacyjnych, taktycznych.   W latach 2006-2016 w firmie doradczej Ernst & Young zarządzał zespołem, który zrealizował ponad 2000 projektów oferując kadrze zarządzającej wsparcie wywiadowcze w prowadzeniu i rozwoju biznesu. Prowadził także projekty wywiadu konkurencyjnego z wykorzystaniem symulacji typu "war-gaming" i "trade-show". Wcześniej był kierownikiem projektu zarządzania wiedzą w firmie telekomunikacyjnej Plus GSM (2001-2006).   Kieruje studiami podyplomowymi „Strategiczny wywiad biznesowy” oraz „Bezpieczeństwo biznesu” w Akademii Leona Koźmińskiego. Założył i przewodniczył polskiemu oddziałowi stowarzyszenia Strategic and Competitive Intelligence Professionals (2012-2015). Za wolontaryjny wkład w rozwój profesji wywiadu biznesowego w Polsce otrzymał od SCIP wyróżnienie Catalyst Award (2014).   Jest absolwentem kierunku zarządzania i marketingu w SGH (1997-2001) i stypendystą programu CEMS w NSEBA. Doktorat z zarządzania wiedzą obronił w SGH (2006). Posiada licencję detektywa (2011). Nieustannie rozwija swój warsztat pracy regularnie uczestnicząc i występując na zagranicznych konferencjach (np. SCIP, ICI,
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
04 .10.2017
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument