PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Wydawanie decyzji administracyjnych oraz postępowanie w sprawie uchylenia, zmiany bądź stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych

Wydawanie decyzji administracyjnych oraz postępowanie w sprawie uchylenia, zmiany bądź stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 30 listopada 2016
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 30 listopada 2016

07 .12.2016
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Postępowanie uregulowane w k.p.a. jest tzw. ogólnym postępowaniem administracyjnym. Celem bezpośrednim tego postępowania jest wiążące ustalenie konsekwencji norm prawa materialnego, w odniesieniu do konkretnie oznaczonego adresata w sprawie indywidualnej, przez organ administracji publicznej w formie decyzji. Postępowanie to ma także na celu:
1) zagwarantowanie jednolitego i przewidywalnego biegu postępowania w procesie stosowania przepisów prawa materialnego,
2) wykonywanie i urzeczywistnianie prawa materialnego,
3) zapewnienie poszanowania chronionych Konstytucją RP praw i wolności, zwłaszcza wtedy, gdy te prawa i wolności są naruszane przez państwo.

Szkolenie kierowane jest nie tyko do adwokatów czy radców prawnych zajmujących się tą tematyką, ale również do pracowników organów stosujących prawo, czyli organów, przed którymi toczy się ogólne postępowanie administracyjne lub które prowadzą to postępowanie. Są to organy administracji rządowej oraz organy jednostek samorządu terytorialnego (organy administracji w znaczeniu ustrojowym), a także organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2 k.p.a., gdy są one z mocy prawa lub na podstawie porozumień powołane do załatwiania spraw indywidualnych w drodze decyzji (organy administracji w znaczeniu funkcjonalnym). Powyższe organy stosują prawo administracyjne zarówno materialne, jak i proceduralne.
Materiał zaprezentowany na spotkaniu opiera się nie tyko na stanowisku doktryny, ale co równie ważne na konfrontowaniu „codziennej praktyki urzędu” z orzecznictwem sądów administracyjnych.

Korzyści
Program
1.    Wprowadzenie a w nim:
  • zasady ogólne
  • zasady prowadzenia postępowania w trybie nadzwyczajnym

2.    Wszczęcie postępowania administracyjnego a odmowa wszczęcia

3.    Dyskusja o problemach uczestników szkolenia związanych z tematem spotkania

4.    Decyzja administracyjna

5.    Uchylenie i zmiana decyzji administracyjnej

6.    Wznowienie postępowania administracyjnego

7.    Stwierdzenie nieważności postępowania administracyjnego

8.    Postępowanie dowodowe w postępowaniu prowadzonym w trybie nadzwyczajnym

9. Dyskusja

Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
07 .12.2016
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument