PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
V edycja: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa od podstaw

V edycja: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa od podstaw

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 01 listopada 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 01 listopada 2017

08-09.11.2017
I dzień 10:00-16:00
II dzień 9:00-15:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Celem szkolenia jest:
 • Przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw
 • Prezentacja sprawozdań finansowych oraz sposobu ich czytania i interpretowania zawartych w nich informacji
 • Zapoznanie Uczestników szkolenia z wpływem podejmowanych decyzji na kondycję finansową przedsiębiorstwa
 • Omówienie metodologii oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Prezentacja najważniejszych metod i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu finansami.

Zagadnienia prezentowane podczas szkolenia zostaną przedstawione w formie przykładów liczbowych oraz studiów przypadku. Zajęcia będą miały charakter praktyczny oraz interaktywny.


Szkolenie jest skierowane do:
 • ­Kadry kierowniczej pionów niefinansowych (kierownicy, dyrektorzy, zarząd)
 • Menadżerów projektów
 • Właścicieli firm
 • Członków rad nadzorczych
 • Osób, dla których znajomość zagadnień finansowych jest niezbędna do podejmowania właściwych decyzji oraz rozumienia wpływu tych decyzji na sytuację całego przedsiębiorstwa.
Korzyści
 • Zapoznanie Uczestników z finansowym wymiarem podejmowanych w firmie decyzji
 • Nabycie umiejętności czytania sprawozdań finansowych oraz analizowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Zdobycie umiejętności stosowania podstawowych metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa
 • Nabycie umiejętności efektywnego  komunikowania się z osobami z działów finansowych.
Program

1.    Wprowadzenie do finansów

 • Istota zarządzania finansami przedsiębiorstwa
 • Cele krótkookresowe i długookresowe zarządzania finansami
 • Rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa

2.    Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych

 • Zawartość informacyjna bilansu:
 • ­        omówienie głównych pozycji
 •         przedstawienie zasad tworzenia bilansu
 •         przykład liczbowy prezentujący metodologię tworzenia bilansu
 • Konstrukcja rachunku zysków i strat:
 •         charakterystyka poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat
 •          podstawowe zasad tworzenia rachunku zysków i strat
 •          przykład liczbowy prezentujący metodologię tworzenia rachunku zysków i strat
 • Charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych:
 •          istota rachunku przepływów pieniężnych
 •          przedstawienie podstawowych zasad tworzenia rachunku przepływów pieniężnych
 •           przykład liczbowy prezentujący metodologię tworzenia rachunku przepływów   pieniężnych
 • Zasady rachunkowości i ich wpływ na sprawozdanie finansowe
 • Kreatywna rachunkowość i jej przeciwdziałanie

3.    Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

 • Wstępna analiza sprawozdania finansowego
 • Analiza rentowność przedsiębiorstwa
 •           podstawowe wskaźniki księgowe i ich modyfikacje
 •           rodzaje zysku uwzględniane w rachunku zysków i strat
 • Ocena zadłużenie przedsiębiorstwa:
 •          struktura finansowania majątku w firmie
 •          koszt kapitału (koszt kapitału własnego, koszt kapitału obcego)
 •          podstawowe wskaźniki zadłużenia
 •          zadłużenie a dźwignia finansowa   
 • Badanie płynność finansowej przedsiębiorstwa:
 •          podstawowe wskaźniki płynności
 •          ograniczenia analizy płynności na podstawie bilansu
 •          badanie płynności finansowej w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych
 • Analiza sprawności działania:
 •          cykl operacyjny i okres konwersji gotówki
 •          wskaźniki sprawności działania

4.    Decyzje krótkookresowe w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa

 • Polityka kredytowania odbiorców – zarządzanie należnościami
 • Zarządzanie zobowiązaniami
 • Polityka zarządzania zapasami

5.    Ocena opłacalności projektów

 • Koncepcja progu rentowności
 • Wartość pieniądza w czasie
 • Szacowanie przepływów pieniężnych (FEFE i FCFF) na potrzeby oceny opłacalności finansowej
 • Kalkulacja kosztu kapitału:
 •          kalkulacja kosztu kapitału własnego
 •          kalkulacja kosztu kapitału obcego
 •          średnioważony koszt kapitału (WACC)
 • Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych:
 •          okres zwrotu (PP)
 •          wartość bieżąca netto (NPV)
 •          wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)

6.    Rachunkowość zarządcza a controlling - wprowadzenie

 • Rola rachunkowości zarządczej w procesie zarządzania firmą
 • Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza a controlling
 • Konstrukcja systemu controllingu w przedsiębiorstwie:
 •          formułowanie celów przedsiębiorstwa
 •          wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności – ewidencja przychodów i kosztów
 •          budżetowanie i rozliczanie budżetów – analiza odchyleń
 •          zasady oceny centrów odpowiedzialności oraz system motywacyjny jako istotny element systemu controllingu.
Eksperci
dr Paweł Wnuczak
Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego. W pracy zawodowej pełnił m.in. funkcję analityka finansowego, kontrolera finansowego, menadżera projektów doradczych oraz eksperta ds. finansowych w firmie consultingowej. Przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, opracowania systemu controllingu, analizy finansowej oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla podmiotów ubiegających się o środki z UE. Kierownik merytoryczny finansowych studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni również funkcje członka rady nadzorczej. W pracy naukowej zajmuje się szeroko rozumianymi finansami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem systemów controllingu. Uczestnik konferencji naukowych o tematyce związanej z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw oraz autor wielu recenzowanych publikacji z tego zakresu. Prowadzi zajęcia z zakres analizy finansowej, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie z środków UE na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Warszawskim, Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Przeprowadził szkolenia między innymi dla PKO BP, Pekao CDM, Orange (dawnej: TP S.A.), Raiffeisen Leasing, PGNIG S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Auchan, Jeronimo Martins Polska S.A., Grupy Adamed, PZL Mielec, KROSS, FM Logistic, Elektrotim S.A., Union Investment TFI S.A., Kongsberg Automotive, Neinver Polska, Econocom Polska, International
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
08-09.11.2017
I dzień 10:00-16:00
II dzień 9:00-15:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument