PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Umowy prawnoautorskie w zakresie muzealiów i sztuk wizualnych - poziom zaawansowany

Umowy prawnoautorskie w zakresie muzealiów i sztuk wizualnych - poziom zaawansowany

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 06 października 2016
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 06 października 2016

13 .10.2016
I dzień 10:00-16:30
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Opis
Warsztaty adresowane są do osób, które w bieżącej działalności zawodowej stykają się w różnych kontekstach z problematyką umów prawnoautorskich w zakresie muzealiów i sztuk wizualnych. Celem warsztatów jest zdobycie przez uczestników praktycznej i specjalistycznej wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z zawieraniem i wykonaniem umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz licencyjnych, co tym samym wymaga dysponowania przez jego uczestników wiedzą z zakresu prawa autorskiego na poziomie co najmniej podstawowym (jedynie w ramach pierwszej części poruszona zostanie tematyka dotycząca podstawowych zasad prawa autorskiego). Podobnie specyfika niniejszych warsztatów zakłada aktywne uczestnictwo osób w prowadzonych zajęciach (m.in. analiza case study, wymiana doświadczeń, pytania, konstruowanie praktycznych  postanowień umownych). Warsztaty skierowane są do szeroko pojętego grona pracowników i współpracowników instytucji muzealnych, wystawienniczych oraz kulturalnych, zarówno tych, które nie dysponują kierunkowym wykształceniem prawniczym, jak też prawników.
Korzyści
  • charakterystyka umów, ich istotne elementy i najważniejsze klauzule umowne,
  • właściwość prawa i sądu w umowach z tzw. aspektem międzynarodowym,
  • pola eksploatacji z ich właściwym konstruowaniem,
  • specyfika sztuk wizualnych, w tym form sztuki współczesnej,
  • autorskie prawa osobiste w tym klauzule umowne,
  • szeroko pojęta sztuka współczesną i nowoczesną  w kontekście ochrony w świetle prawa autorskiego,
  • specyfika zawierania umów,
  • praktyczne aspekty tworzenia umów (ćwiczenia),
  • dyskusja z uczestnikami.
Program
09:00-10:00 Rejestracja, poranna kawa

10:00-11:00

Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe i umowy licencyjne - ogólna charakterystyka, elementy umów, istotne postanowienia umowne, klauzule dotyczące wynagrodzenia, terytorium i czasu trwania, właściwość prawa i sądu w umowach z aspektem międzynarodowym


11:00-12:00

Pola eksploatacji w zakresie umów autorskich - istota pól eksploatacji, nazwane i nienazwane pola eksploatacji, konstruowanie pól eksploatacji, pola eksploatacji specyficzne dla sztuk wizualnych


    
12:00-12:30 Przerwa, lunch

12:30- 13:30

Problematyka autorskich praw osobistych w umowach - rodzaje praw autorskich osobistych, potencjalne ryzyka naruszenia praw osobistych, dozwolone klauzule umowne dotyczące praw osobistych m.in. upoważnienie do wykonania praw osobistych lub zobowiązanie do niewykonywania, autorskie prawa osobiste a utwory zależne, modyfikacje, zmiany reprodukcji utworów

13:30-14:30

Umowy prawnoautorskie a sztuka współczesna - specyfika umów dotyczących sztuki współczesnej, dzieła audiowizualne, sztuka video, sztuka konceptualna, found footage film, utwór a egzemplarze dzieł sztuki


14:30 - 14:50 Przerwa na kawę

14:50-15:50

Ryzyka i roszczenia związane z umowami (naruszenia praw autorskich majątkowych i osobistych, rodzaje roszczeń, wysokość roszczeń, zabezpieczenie ryzyka związanego z umowami, roszczenie regresowe, oświadczenia, kary umowne, zasady obliczania wysokości szkody)


15:50- 16:30
Warsztaty - praktyczne aspekty konstruowania umów w zakresie umów prawnoautorskich

Pytania i Odpowiedzi - seria pytań i odpowiedzi w kontekście uczestników w kontekście warsztatów, konsultacje prawne


16:30 Zakończenie, wręczenie certyfikatów
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
13 .10.2016
I dzień 10:00-16:30
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument