PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Prawo zamówień publicznych dla początkujących

Prawo zamówień publicznych dla początkujących

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 17 maja 2018
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 17 maja 2018

24-25.05.2018
I dzień 09:00-17:00
II dzień 09:00-16:00
ul. Chłodna 51
Warszawa
Warsztaty
Opis
Korzyści
Program

Dzień 1

1. Zasady organizowania działu zamówień publicznych w Jednostce.
a) Odpowiedzialność kierownika zamawiającego,
b) Kompetencje i zadania komisji przetargowej,
c) Zespół – zadania i kompetencje
d) Rola biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres ustawy Prawo zamówień publicznych.
a) Obowiązek stosowania ustawy,
b) Wyłączenia stosowania ustawy i wewnętrzne regulacje wydatkowania środków publicznych.

3. Zasady udzielania zamówień
a) Omówienie zasad udzielania zamówień,
Warsztat: Weryfikacja SIWZ pod kątem zgodności z głównymi zasadami udzielania zamówień.
b) Forma elektroniczna jako narzędzie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Przygotowanie postępowania
a) Zasady przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia,
b) Najczęstsze błędy zamawiającego przy opisywaniu przedmiotu zamówienia,
Warsztat: Sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia.
c) Specyfika dialogu technicznego,
d) Zasady szacowania wartości zamówienia,
e) Istotne elementy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Warsztat: Weryfikacja zgodności SIWZ z przepisami ustawy.

5. Zasady formułowania warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu spełniania tych warunków.
a) Brzmienie warunków i zasady formułowania szczegółowych warunków udziału w postępowaniu,
b) Przykładowe warunki udziału w postępowaniu,
c) Obowiązki Wykonawcy wynikające z polegania na zasobach podmiotów trzecich.
Warsztat: Formułowanie prawidłowych warunków udziału w postępowaniu oraz weryfikacja warunków pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych.

6. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – nowy sposób weryfikacji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.
Warsztat: Wypełnianie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

7. Zasady ustalania kryteriów oceny ofert
a) Przykładowe kryteria oceny,
b) Dobór odpowiednich proporcji wagi kryteriów.
c) Prawidłowe formułowanie kryteriów oceny ofert,
d) Uprawnienia wykonawców do weryfikacji kryteriów.
Warsztat: Formułowanie kryteriów oceny ofert.

Dzień 2

1. Konkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych
a) Przesłanki stosowania,
b) Terminy w przetargu nieograniczonym i ograniczonym
Warsztat: Wyliczanie terminów w przetargu nieograniczonym.

2. Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
a) Omówienie tzw. procedury odwróconej,
b) Omówienie tzw. procedury klasycznej,
c) Zmiana treści ogłoszenia – terminy dokonywania zmian,
d) Badanie i ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
e) Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnianie treści oferty
f) Zasady badania rażąco niskiej ceny,
Warsztat: Badanie ofert pod kątem rażąco niskiej ceny.
g) Przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawców z postępowania.

3. Prawa i obowiązki Wykonawcy jako strony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

4. Omówienie najważniejszych trybów niekonkurencyjnych
a) Przesłanki stosowania,
b) Obowiązki uczestników postępowania przy zastosowaniu trybów niekonkurencyjnych,
c) Przykłady przesłanek zastosowania trybu niekonkurencyjnego,

5. Umowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
a) Zasady dokonywania zmian i ich wpływ na realizację umów,
b) Wzory zapisów umownych,
c) Prawa wykonawców w zakresie kreowania treści umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

6. Środki ochrony prawnej
a) Przesłanki złożenia odwołania,
b) Możliwości uwzględnienia odwołania „w części”,
c) Procedura przed Krajową Izbą Odwoławczą,
d) Skarga do sądu.

Eksperci
Paweł Faczyński
Kierownik Działu Zamówień Publicznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Ukończył Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych oraz zarządzania w służbie zdrowia. Posiada bogate doświadczenie praktyczne i teoretyczne zdobyte w czasie pracy w rozmaitych instytucjach zamawiających (szpital, jednostki samorządu terytorialnego), jak również w czasie współpracy z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniach przetargowych. Właściciel i założyciel Trójmiejskiej Kancelarii Zamówień Publicznych zajmującej się profesjonalną obsługą stron biorących udział w procesie udzielania zamówienia publicznego. Bardzo dobrze zorientowany w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Dotychczas przygotował i przeprowadził kilkasetpostępowań o udzielenie zamówienia publicznego w większości trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Reprezentuje również zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jest certyfikowanym trenerem i konsultantem zarządzania - w tym celu odbył roczny kurs w renomowanej firmie szkoleniowej, podczas którego profesjonalnie przygotował się do pracy wykładowcy z zakresu prawa zamówień publicznych. Ponadto jest wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu zamówień
Więcej
Informacje organizacyjne
Cena obejmuje:
- udział w szkoleniu oraz indywidualne konsultacje z ekspertem
- lunch i nielimitowany serwis kawowy
- materiały szkoleniowe        
- zaświadczenie udziału (certyfikat)
- anonimowa ankieta ewaluacyjna

Zgodnie z regulaminem na 7 dni przed terminem szkolenia poinformujemy Państwa o statusie szkolenia, a w przypadku potwierdzenia jego realizacji, prześlemy szczegółowe informacje organizacyjne wraz z podaniem dokładnego miejsca organizacji szkolenia.
_________________________________________________________________________
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
24-25.05.2018
I dzień 09:00-17:00
II dzień 09:00-16:00
ul. Chłodna 51
Warszawa
Goolden Floor - Chłodna
Goolden Floor - Chłodna
Goolden Floor - Chłodna
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument