PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Prawnoautorska ochrona fotografii

Prawnoautorska ochrona fotografii

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 27 stycznia 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 27 stycznia 2017

06 .02.2017
I dzień 10:00-16:30
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
W dobie technologii cyfrowej można powiedzieć, że niemal każdy jest fotografem. Czy jednak każde zdjęcie zasługuje na ochronę prawnoautorską? Jakie są przesłanki uznania fotografii za utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Czy praca fotografa w muzeum digitalizującego zbiory muzealne zasługuje na ochronę prawnoautorską? Czy każda fotografia podlega ochronie? Kiedy powstaje ochrona fotografii? I jak długo trwa ochrona prawnoautorska fotografii (poczynając od przepisów obowiązujących na poszczególnych ziemiach polskich w okresie zaborów, poprzez ustawy o prawie autorskim z 1926 roku i 1952 roku, aż po obecnie obowiązującą ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)? Co to jest „odżycie” praw? Czyja zgoda jest potrzebna na rozpowszechnianie fotografii – autora zdjęcia, a może osoby, której wizerunek przedstawiony jest na fotografii? W jakich przypadkach, na jakiej podstawie prawnej i w jakim zakresie możliwe jest wykorzystanie fotografii?
Na wszystkie powyższe pytania i wiele innych znajdziecie Państwo odpowiedź w trakcie warsztatów. Podstawowym założenie warsztatów jest przekazanie uczestnikom rzetelnej, pełnej i wyczerpującej wiedzy dotyczącej problematyki fotografii w sposób przystępny i zrozumiały. Warsztaty skierowane są do szeroko pojętego grona pracowników i współpracowników instytucji muzealnych, wystawienniczych oraz kulturalnych, a także instytucji, w których zbiorach znajdują się utwory fotograficzne (w warsztatach mogą uczestniczyć zarówno osoby, które nie dysponują kierunkowym wykształceniem prawniczym, jak też prawnicy). Formuła warsztatów umożliwia aktywne uczestnictwo (m.in. pytania, dyskusja), zaś ostatnia część warsztatów zostanie poświęcona tzw. studium przypadków (case study), opartych na praktycznych doświadczeniach ekspertów prowadzących warsztaty.
Korzyści
Program
09:30-10:00 Poranna kawa

10:00-11:00    

Fotografia - utwór prawa autorskiego:

- przesłanki uznania fotografii za utwór prawa autorskiego
- elementy twórcze w fotografii (jasność, barwa, ostrość, kompozycja, perspektywa, efekty specjalne)
- rodzaje fotografii a ochrona na gruncie prawa autorskiego (reporterska, naukowa, dokumentacyjna, archiwizacyjna)
- praca fotografa w muzeum i jej charakter (fotograficzne reprodukcje dzieł sztuki, fotografie rzeźb i architektury, odtworzenia i restauracje obiektów na podstawie dokumentacji fotograficznej, autorskie prawa majątkowe i osobiste fotografa w muzeum),
- modyfikacje, zmiany i opracowania fotografii (twórczość zależna, zmiana kolorystyki, wykorzystanie fotografii w połączeniu z innymi utworami, naruszenie integralności fotografii)

dr Zofia Zawadzka, adwokat


11:00-12:00    

Podstawy prawne wykorzystania fotografii:

- wygaśnięcie autorskich praw majątkowych do fotografii (domena publiczna)
- brak ochrony prawa autorskiego (problematyka reprodukcji dzieł sztyki 2D,
- umowy i zgody twórców lub ich spadkobierców na wykorzystanie fotografii (umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, umowy licencyjne)
- dozwolony użytek utworów fotograficznych (prawo cytatu plastycznego lub fotograficznego, sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, fotorelacje, fotografia utworów zlokalizowanych w przestrzeni publicznej, reklama i promocja wystaw i zbiorów fotografii)
- własność egzemplarza (reprintu, odbitki) a uprawnienia do eksploatacji utworu fotograficznego
- wykorzystanie tzw. osieroconych fotografii (brak możliwości ustalenia twórcy lub spadkobierców)

dr Zofia Zawadzka, adwokat

12:00-12:30 Lunch

12:30-13:15

Udostępnianie i ponowne wykorzystywanie fotografii jako informacji sektora publicznego:

- fotografia jako informacja sektora publicznego,
- zasady udostępniania i ponownego wykorzystania fotografii jako informacji sektora publicznego,
- podmioty uprawnione do ponownego wykorzystania informacji publicznej
- podmioty zobowiązane do zezwolenia na ponowne wykorzystanie informacji publicznej
- szczególny status instytucji kultury, instytucji prowadzących działalność kulturalną i archiwów

dr Zofia Zawadzka, adwokat


13:15-14:00

Rozpowszechnianie fotografii a przedmiot lub osoba fotografowana (wizerunek osób i rzeczy):

- ochrona wizerunku osoby przedstawionej na fotografii (pojęcie wizerunku, wymóg zgody i jej forma, brak konieczności uzyskania zgody - osoby powszechnie znane, wydarzenia, eventy, ryzyka i roszczenia, regulaminy wydarzeń, wizerunek osób historycznych i zmarłych)
- fotografia utworu chronionego prawem autorskim (fotografie dzieł sztuki, rzeźb, instalacji, obiektów architektury, relacje pomiędzy prawem fotografa a prawami twórców utworów, których dzieła zostały utrwalone na fotografii)
- problematyka tzw. wizerunku rzeczy (prawa właściciela obiektu do decydowaniu o utrwaleniu lub rozpowszechnianiu fotografii obiektu, zasoby archiwalne)

Piotr Łada, Adwokat

14:00-14:15 Przerwa, poczęstunek

14:15-15:00    

Problematyka prawnoautorska tzw. fotografii dawnej:

- zasady ochrony i eksploatacji tzw. fotografii dawnej (prawnoautorska ochrona fotografii na ziemiach polskich od ustawodawstwa państw zaborczych do ustawy z dnia 9 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych; relacje pomiędzy ustawą z 1926 roku, z 1952 roku i 1994 roku)
- ustawa z 1952 roku - konieczność umieszczenia noty copyrightowej dla powstania ochrony, brak ochrony fotografii reporterskiej, przyczyny i skutki umieszczenia daty na odbitce egzemplarza fotografii, następstwo prawne instytucji, które zgromadziły obiekty fotograficzne
- czas trwania ochrony autorskich praw majątkowych na gruncie poprzednich ustaw z 1926 roku i 1952 roku a obecne uregulowania (tzw. odżycie praw, zasady wykorzystania od wygaśnięcia praw do roku 1994)
- autorskie prawa osobiste w kontekście zmiany uregulowań prawa autorskiego,
- tzw. luka XX wieku - problematyka wykorzystania fotografii powszechnie znanych a ochrona praw fotografów

Piotr Łada, Adwokat


15:00-15:45

Digitalizacja a utwory fotograficzne:

- pojęcie digitalizacji na gruncie prawa autorskiego (status prawny utworu fotograficznego zasady i podstawy wykonywania i rozpowszechniania digitalizacji)
- zasady dopuszczalności digitalizacji i rozpowszechniania zdigitalizowanych utworów fotograficznych ze względu na osobę twórcy, aktualnie uprawnionego i przedmiot fotografii,
- sposoby eksploatacji digitalizacji a prawo autorskie  (m.in. wydawnictwa papierowe, Internet, katalogi, archiwizacja), a także w relacji do autorskich praw osobistych (m.in. możliwość modyfikacji, opracowania, zmiany),
- szczególne przypadki digitalizacji (digitalizacja osieroconych utworów fotograficznych po nowelizacji ustawy z 2015 roku, niektóre sposoby korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym, art. 25a ustawy o muzeach)

Piotr Łada, Adwokat

15:45-16:30

Studium przypadków - doświadczenia praktyczne w zakresie digitalizacji, udostępniania i ponownego wykorzystywania fotografii w działalności instytucji kultury


Piotr Łada, Adwokat

16:30 Zakończenie, wręczenie certyfikatów
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertami
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
06 .02.2017
I dzień 10:00-16:30
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument