PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Prawne, praktyczne i organizacyjne aspekty monitoringu wizyjnego w związku z nowym rozporządzeniem RODO i dyrektywą DODO

Prawne, praktyczne i organizacyjne aspekty monitoringu wizyjnego w związku z nowym rozporządzeniem RODO i dyrektywą DODO

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 10 października 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 10 października 2017

17 .10.2017
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Opis
Pomimo podejmowanych prób – w tym ostatniej w latach 2013-2015 – wykorzystanie systemów monitoringu wizyjnego w Polsce nie doczekało się kompleksowych uregulowań prawnych. Dotyczy to zwłaszcza miejskich systemów monitoringu wizyjnego obejmujących swoim zasięgiem miejsca publiczne. Sytuacja ta zmieni się 25 maja 2018 roku, kiedy wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)DYREKTYWA 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (dalej DODO). Punktem wyjścia do ich powstania był rozwój technologiczny i globalizacja dotycząca także sektora bezpieczeństwa: zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, działań wykrywczych i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar. W zakresie nowych regulacji znajduje się również monitoring wizyjny – przywoływany nawet wprost, jako jedno z narzędzi, którego użycie stanowi przetwarzanie danych osobowych, w tym o tzw. dużej skali.
W świetle nowych przepisów kluczowe jest szczegółowe przeanalizowanie potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystaniem systemów monitoringu wizyjnego w konkretnych warunkach, jak również sposobów zagwarantowania praw i wolności osób, które mogą przez te systemy zostać zarejestrowane (nie tylko mieszkańców UE).
Korzyści
Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
  • kompleksowe omówienie wyników badań dotyczących funkcjonowania systemów monitoringu wizyjnego ze szczególnym uwzgędnieniem systemów obejmujących swoim zasięgiem przestrzeń publiczną
  • dobre praktyki w zakresie planowania, wprowadzania i ewaluacji systemów monitoringu wizyjnego
  • wymogi nakładane na zarządzających systemami w związku z nowym Rozporządzeniem
  • sposób zagwarantowania praw osób nagrywanych
 
Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu będą potrafili przygotować zarządzane przez siebie systemy i organizacje do funkcjonowania zgodnie z nowymi przepisami.
Program

1. Wprowadzenie do tematyki monitoringu wizyjnego


2. Funkcjonowanie i skuteczność systemów monitoringu wizyjnego w obszarze bezpieczeństwa

a) zapobieganie przestępczości
b) poczucie bezpieczeństwa
c) działalność wykrywcza
d) funkcja dowodowa
e) wykonanie kary
f) zarządzanie kryzysowe
g) inne


3. Aktualne ramy prawne funkcjonowania systemów monitoringu wizyjnego w Polsce


4. Nowe Rozporządzenie – co oznacza dla zarządzających systemami monitoringu wizyjnego


5. Nowa Dyrektywa – co oznacza dla zarządzających systemami monitoringu wizyjnego

6. Sposoby wdrożenia przepisów Rozporządzenia i Dyrektywy do codziennej praktyki

Eksperci
dr hab. Paweł Waszkiewicz
Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW (od 2008). Absolwent kierunków: prawo (2004) i stosowane nauki społeczne (2005) na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie dysertacji pt. Nowe środki prewencji kryminalnej na terenach zurbanizowanych (2008 WPiA UW) a stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie monografii pt. Traktat o dobrej prewencji kryminalnej (2016 WPiA UW). Laureat licznych nagród i stypendiów za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, m.in. dla Najlepszych Młodych Doktorów „Nowoczesny Uniwersytet”, dwóch nagród Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Royal Mounted Canadian Police, Fundacji Landu Badenii-Wirtembergii, The Edward Barry McDougall Memorial Scholarship, sześciu indywidualnych nagród Rektora UW, Dyplomu CSI. Wykładowca i profesor wizytujący m.in. University of Ottawa, Rutgers University, University College London, Universidad de Alicante, Teesside University. Kierował i współrealizował badania dotyczące prewencji kryminalnej, monitoringu wizyjnego, biometrii, pracy operacyjnej i wykrywczej, śledztw w sprawach zabójstw, metod inwigilacji, pozasądowego rozwiązywania konfliktów finansowane z grantów polskich (MNiSW, NCN, UW) i zagranicznych (Komisja Europejska, Södertörn University, Foundation for Baltic and East European Studies). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych – w tym pierwszej polskiej monografii poświęconej monitoringowi wizyjnemu Wielki Brat Rok 2010. Systemy monitoringu wizyjnego - aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne, Warszawa 2011 –i ok. stu wystąpień konferencyjnych. Członek komitetu zarządzającego (reprezentujący Polskę) i
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
17 .10.2017
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument