PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Praca cudzoziemców w Polsce w 2017 r. i w 2018 r. – nowe planowane zasady dotyczące zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz nowa zaostrzona procedura „oświadczeniowa” – obowiązki podatkowe (PIT) i ubezpieczeniowe (ZUS i NFZ).

Praca cudzoziemców w Polsce w 2017 r. i w 2018 r. – nowe planowane zasady dotyczące zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz nowa zaostrzona procedura „oświadczeniowa” – obowiązki podatkowe (PIT) i ubezpieczeniowe (ZUS i NFZ).

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 29 marca 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 29 marca 2017

05 .04.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Korzyści
Program

I. Zarys kwestii prawnych związanych z pobytem i pracą cudzoziemców w Polsce – kiedy, komu i co będzie wolno oraz na jakiej podstawie prawnej ?
 

 • Sytuacja prawna obywateli Unii Europejskiej podejmujących pracę w Polsce – prawo do pracy na zasadzie swobody przepływu osób w ramach UE, EOG i Szwajcarii, a zasada ochrony rodzimego rynku pracy.   
 • Sytuacja prawna obywateli państw trzecich podejmujących pracę w Polsce, w tym szczególna sytuacja osób pochodzących ze wschodnich krajów sąsiednich, a zwłaszcza z Ukrainy – prawo do pracy na podstawie systemu zezwoleń na pracę oraz w trybie składania oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi ze „Wschodu”. 
 • Dlaczego zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców, mimo zapowiedzi i planów ustawodawcy, nie weszły w życie 1 stycznia 2017 r. oraz jakie rozwiązania mają się pojawić od 1 lipca 2017 r., a jakie od 1 stycznia 2018 r. ?
 • Plany wprowadzenia nowych zezwoleń na pracę i zaostrzonej procedury oświadczeniowej, a planowane przez Unię Europejską wprowadzenie ruchu bezwizowego dla obywateli Gruzji i Ukrainy (ruch bezwizowy  ma się pojawić już w lipcu 2017 r.) –  jaki mogą mieć wpływ na zatrudnianie cudzoziemców z tych krajów ?  
 • Podleganie systemowi zabezpieczeń społecznych – zasada terytorialności i zasada stosowania jednego systemu, a zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej i poza nią.  
 • Zasady ogólne, na jakich cudzoziemcy pracujący w Polsce podlegają opodatkowaniu oraz obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. 

 
II. Praca cudzoziemców w Polsce – kwestie szczegółowe dotyczące uzyskiwania zezwoleń na pracę w Polsce oraz opodatkowania i podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.
 

 • Plany zmian dotyczące podstawowego sytemu zezwoleń na pracę, wydawanych przez wojewodów.
 • Plany przełomowych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców – rozbudowa sytemu zezwoleń na pracę, wymuszona dyrektywą 2014/36/UE z 2014r. o warunkach pracy sezonowej – zezwolenia na pracę sezonową wydawane przez starostów powiatowych.
 • Wymagania dotyczące zawierania umów z cudzoziemcami na pracę sezonową i umów związanych z zapewnieniem kwaterunku pracownikom sezonowym.
 • Plany przełomowych zmian dotyczących stosowania tzw. uproszczonej procedury zatrudnienia cudzoziemców ze Wschodu (w tym z Ukrainy), bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę – zaostrzenie wymagań przy stosowaniu zatrudnienia w ramach „procedury oświadczeniowej.” 
 • Analiza warunków i trybu uzyskiwania zezwoleń na pracę i zezwoleń na pracę sezonową oraz dostępu do polskiego runku pracy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – kto występuje z wnioskiem, do kogo, na jakich warunkach, zasady odpłatności, terminy rozpatrzenia spraw, co jest przedmiotem badania organów, przyczyny odmowy wydania lub uchylenia zezwolenia lub rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, przedłużenie zezwolenia na pracę, zmiana pracodawcy, gromadzenie danych w rejestrach oraz dostęp do nich i wykorzystywanie ich przez różne organy władzy, w tym przez konsulów, Policję, czy Straż Graniczną.       
 • Zasady rozpoznawania ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce.
 • Kryteria: miejsca zamieszkania, pobytu na terenie Polski, ośrodka interesów życiowych – jak je rozumieć i stosować.
 • Zasady stosowane przy opodatkowaniu osób objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym (rezydenci) i ograniczonym obowiązkiem podatkowym (nierezydenci) - technika rozliczenia na zasadach ogólnych oraz rozliczenia podatku w formie ryczałtu.
 • Znaczenie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę dla prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego rezydentów i nierezydentów. 
 • Certyfikat rezydencji – istotne informacje o dokumencie i konsekwencjach jego posiadania lub braku.
 • Zasady opodatkowania dochodów z pracy najemnej.    
 • Zasady opodatkowania zagranicznych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.
 • Umowy zlecenia i umowy o dzieło – charakterystyka źródła przychodów „działalność wykonywana osobiście” w kontekście „samozatrudnienia” oraz umowy o pracę.
 • Problematyka „samozatrudnienia” – kiedy przychody osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą mogą zostać uznane za niestanowiące przychodów z działalności gospodarczej ?
 • Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne cudzoziemców przy umowach o pracę, zlecenia i o dzieło, a rozliczenie podatkowe – zakaz odliczania niektórych składek.
 • „Małe” (do 200 zł) umowy zlecenia i umowy o dzieło – zasady opodatkowania.
 • Rozliczenia podatkowe umowy o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło zawartych z cudzoziemcem nieprowadzącym działalności gospodarczej – kiedy zaliczki na podatek, a kiedy podatek zryczałtowany ?
 • Podatkowe obowiązki informacyjne związane z pracą cudzoziemców w Polsce (PIT-11, IFT-1/R).
 • Zasady podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu osób zagranicznych pracujących w Polsce – zasada podlegania ubezpieczeniu społecznemu w kraju wykonywania pracy i wyjątki, w tym procedura uzyskania zaświadczenia na dokumencie A1.
 • Zasady objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym stosowane w przypadku pracowników transgranicznych.
 • Problematyka ustalania podstawy wymiaru składek na ZUS i NFZ i podstawy poboru podatku PIT, czyli co wchodzi do tej podstawy jako przychód podatkowy, a co nie (w tym kiedy należy uznać, że świadczenie nie stanowi przychodu cudzoziemca !!!), oraz wycena wartości świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
 • Zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, a wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – różnice i podobieństwa.
 • Obowiązki dokumentacyjne w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia związane z zatrudnianiem osób zagranicznych w Polsce.
 • Zasady związane z uprawnieniem do świadczeń zdrowotnych na podstawie karty EKUZ.
 •  Zasady stosowane w przypadku pracowników zatrudnionych przez zagraniczne przedsiębiorstwa nieposiadające w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa.   
 • Skutki podatkowe i oskładkowania w ZUS na przykładach wybranych świadczeń niepłacowych zapewnianych przez pracodawcę:
  • uprawnienia z tytułu podróży służbowych cudzoziemców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło,
  • zapewnienie zakwaterowania cudzoziemcowi pracującemu w Polsce,
  • zapewnienie cudzoziemcom świadczeń z zakresu BHP przy umowach o pracę i cywilnoprawnych,
  • korzystanie przez cudzoziemca ze świadczenia w postaci prywatnego użytku samochodu służbowego oraz zapewnienia dojazdów do pracy.
 • Śmierć cudzoziemca, a rozliczenie podatkowe (PIT) z tytułu niewypłaconych dotychczas wynagrodzeń i innych należności – kiedy powstaje obowiązek poboru podatku i w jakiej wysokości ?
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
05 .04.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument