PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2017 r.

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2017 r.

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 13 stycznia 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 13 stycznia 2017

20 .01.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Przedmiotem szkolenia będzie ocena oddziaływania na środowisko w świetle zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Zmiany te wprowadzone są przepisami nowelizującymi ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zasadniczym celem nowelizacji jest implementacja do polskiego porządku prawnego uregulowań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Celem szkolenia jest omówienie najistotniejszych zmian wprowadzonych wspomnianą nowelizacją. W wyniku nowelizacji istotnej zmianie uległy m.in. dotychczasowe zasady określające zakres i treść dokumentacji środowiskowej, w tym w szczególności raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Nowe regulacje określają także wymagania, jakie powinni spełniać autorzy raportu oraz wskazują odnośne sankcje za brak spełnienia wymogów ustawy.
Ponadto podczas szkolenia zostaną omówione nowe przepisy wprowadzające administracyjne kary pieniężne za naruszenie warunków określonych w decyzji środowiskowej.
W trakcie szkolenia na praktycznych przykładach omówione także zostaną często popełniane błędy w dokumentacji środowiskowej oraz w toku oceny oddziaływania na środowisko.
Osoby zaangażowane w przygotowanie inwestycji powinny zapoznać się ze zmianami, aby móc przygotować dokumentację środowiskową zgodną z nowymi regulacjami.

Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu!

Korzyści
Program
09:30-10:00 rejestracja, poranna kawa

10:00-11:30

Ocena oddziaływania na środowisko po zmianach od 1 stycznia 2017 r. – zagadnienia wstępne

 • Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 i postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Rodzaje przedsięwzięć podlegających ocenie oddziaływania na środowisko
 • Najnowsze zmiany w procedurze pozyskiwania decyzji środowiskowej
 • Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.
11:30-11:45 przerwa na kawę

11:45 – 13:15

Zmiany w przepisach dot. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia

 • Podstawowe różnice pomiędzy raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko a Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia
 • Nowe wymagania w zakresie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w świetle nowych przepisów, w tym:
  • nowe regulacje w zakresie opisu wariantów przedsięwzięcia
  • nowe zasady opisywania i oceny oddziaływań skumulowanych
  • uwzględnienie inwentaryzacji przyrodniczej w raporcie
 • Nowe wymagania odnoszące się do autorów raportu
13:15 – 13:45 przerwa na lunch

13:45 – 15:15

Wybrane kwestie proceduralne dotyczące procedury oceny oddziaływania na środowisko wg stanu prawnego na 1 stycznia 2017 r.

 • Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko
 • Udział organizacji ekologicznych w ocenie oddziaływania na środowisko
 • Administracyjne kary pieniężne za naruszenie warunków decyzji środowiskowej
 • Wpływ zmian w przepisach od 1 stycznia 2017 r. na postępowania toczące się i zakończone
15:15 – 15:30 Przerwa na kawę

15:30 – 16:00

Często popełniane błędy w raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz w toku oceny - case study.

Eksperci
Tomasz Duchniak
radca prawny, senior associate w kancelarii prawnej Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Tomasz Duchniak ukończył prawo oraz stosunki międzynarodowe (specjalizacja - prawo, gospodarka i kultura europejska) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował również na Uniwersytecie im. Georga Augusta w Getyndze. Mecenas Tomasz Duchniak doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom we wszystkich aspektach prawnych przygotowania i realizacji inwestycji, w tym szczególnie w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego. Jego doświadczenie obejmuje m.in. liczne postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne dotyczące decyzji środowiskowych, w tym oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz udziału społeczeństwa i organizacji ekologicznych w tych postępowaniach. Mecenas Tomasz Duchniak doradza również m.in. w sprawach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, pozwoleń zintegrowanych i sektorowych, rekultywacji zanieczyszczonego terenu, substancji chemicznych (w tym niebezpiecznych chemikaliów), gospodarki odpadami i opłatami związanymi z wytwarzaniem odpadów, emisji substancji oraz w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo dotyczące obowiązków przedsiębiorców w zakresie rejestracji, oceny, zgłoszenia oraz uzyskania zezwolenia na stosowanie określonych substancji chemicznych wynikających z tzw. rozporządzenia REACH. Doradza inwestorom w procesie przygotowania tzw. inwestycji greenfield, w tym w szczególności z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego. Regularnie publikuje
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
20 .01.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument