PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r

CENA:
650 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 18 maja 2018
790 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 18 maja 2018

25 .05.2018
I dzień 10:00-16:00
Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Opis
Przedmiotem szkolenia będzie ocena oddziaływania na środowisko w świetle istotnych zmian, które weszły w życie w ostatnich kilkunastu miesiącach, w tym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2018 r. do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Zmiany te wprowadzone są przepisami nowelizującymi ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Celem szkolenia jest omówienie najistotniejszych zmian wprowadzonych nowelizacjami ww. ustawy. W wyniku nowelizacji istotnej zmianie uległy m.in. zasady określające zakres i treść dokumentacji środowiskowej, w tym w szczególności raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. W wyniku wejścia w życie nowego Prawa wodnego od 1 stycznia 2018 r. zmieniła się procedura wydawania decyzji środowiskowych, w tym m.in. w zakresie współdziałania z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych. Ponadto podczas szkolenia zostaną omówione przepisy wprowadzające administracyjne kary pieniężne za naruszenie warunków określonych w decyzji środowiskowej. W trakcie szkolenia na praktycznych przykładach omówione także zostaną często popełniane błędy w dokumentacji środowiskowej oraz w toku oceny oddziaływania na środowisko. Osoby zaangażowane w przygotowanie inwestycji powinny zapoznać się ze zmianami, aby móc przygotować dokumentację środowiskową zgodną ze zmienionymi nowymi regulacjami oraz poznać nowe regulacje proceduralne dotyczące wydawania decyzji środowiskowych.


Korzyści
Program

Ocena oddziaływania na środowisko po zmianach od 1 stycznia 2018 r.

 • Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 i postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Rodzaje przedsięwzięć podlegających ocenie oddziaływania na środowisko
 • Najnowsze zmiany w procedurze pozyskiwania decyzji środowiskowej
 • Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

Zmiany w przepisach dot. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia

 • Podstawowe różnice pomiędzy raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko a Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia
 • Zmienione wymagania w zakresie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w świetle zmienionych przepisów, w tym dotyczących:
 1. regulacji w zakresie opisu wariantów przedsięwzięcia,
 2. zasad opisywania i oceny oddziaływań skumulowanych
 3. uwzględnienia inwentaryzacji przyrodniczej w raporcie.
 • Wymagania odnoszące się do autorów raportu

Wybrane kwestie proceduralne dotyczące procedury oceny oddziaływania na środowisko wg stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r.

 • Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko
 • Udział organizacji ekologicznych w ocenie oddziaływania na środowisko
 • Administracyjne kary pieniężne za naruszenie warunków decyzji środowiskowej
 • Wpływ zmian w przepisach od 1 stycznia 2018 r. na postępowania toczące się i zakończone.

Często popełniane błędy w raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz w toku oceny - case study. Dyskusja.

Eksperci
Tomasz Duchniak
radca prawny, senior associate w kancelarii prawnej Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Tomasz Duchniak ukończył prawo oraz stosunki międzynarodowe (specjalizacja - prawo, gospodarka i kultura europejska) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował również na Uniwersytecie im. Georga Augusta w Getyndze. Mecenas Tomasz Duchniak doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom we wszystkich aspektach prawnych przygotowania i realizacji inwestycji, w tym szczególnie w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego. Jego doświadczenie obejmuje m.in. liczne postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne dotyczące decyzji środowiskowych, w tym oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz udziału społeczeństwa i organizacji ekologicznych w tych postępowaniach. Mecenas Tomasz Duchniak doradza również m.in. w sprawach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, pozwoleń zintegrowanych i sektorowych, rekultywacji zanieczyszczonego terenu, substancji chemicznych (w tym niebezpiecznych chemikaliów), gospodarki odpadami i opłatami związanymi z wytwarzaniem odpadów, emisji substancji oraz w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo dotyczące obowiązków przedsiębiorców w zakresie rejestracji, oceny, zgłoszenia oraz uzyskania zezwolenia na stosowanie określonych substancji chemicznych wynikających z tzw. rozporządzenia REACH. Doradza inwestorom w procesie przygotowania tzw. inwestycji greenfield, w tym w szczególności z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego. Regularnie publikuje
Więcej
Informacje organizacyjne
Cena obejmuje:
- udział w szkoleniu oraz indywidualne konsultacje z ekspertem
- lunch i nielimitowany serwis kawowy
- materiały szkoleniowe        
- zaświadczenie udziału (certyfikat)
- anonimowa ankieta ewaluacyjna

Zgodnie z regulaminem na 7 dni przed terminem szkolenia poinformujemy Państwa o statusie szkolenia, a w przypadku potwierdzenia jego realizacji, prześlemy szczegółowe informacje organizacyjne wraz z podaniem dokładnego miejsca organizacji szkolenia.
_________________________________________________________________________
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
25 .05.2018
I dzień 10:00-16:00
Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin


Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument