PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Nowelizacja KPA z 2017 r. w praktyce szkoły wyższej

Nowelizacja KPA z 2017 r. w praktyce szkoły wyższej

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 20 listopada 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 20 listopada 2017

27 .11.2017
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Opis
Celem szkolenia jest:
 • kompleksowe przedstawienie Uczestnikom, jak należy stosować przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego po nowelizacji Kodeksu, która weszła w życie 1 czerwca 2017 r., w realiach szkoły wyższej
 • prezentacja Uczestnikom szkolenia prawidłowego sposobu prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach studentów i doktorantów
 • omówienie problemów, jakie sprawia w praktyce stosowanie przepisów KPA, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów wprowadzonych nowelizację KPA z 2017 r.
 • przekazanie Uczestnikom pełnej wiedzy na temat prawidłowego sporządzania i doręczania decyzji administracyjnych
 • omówienie standardów działania, które chronią przed uchyleniem decyzji przez organ wyższej instancji lub sąd administracyjny
 • udzielenie odpowiedzi na problemy i wątpliwości związane z praktyką stosowania KPA - przedstawione przez Uczestników szkolenia
 
Szkolenie skierowane jest w szczególności do:
 
 • rektorów i prorektorów
 • dziekanów i prodziekanów
 • kierowników studiów
 • kierowników i pracowników rektoratów
 • kierowników i pracowników dziekanatów
 • pracowników sekretariatów jednostek uczelni
 • członków komisji stypendialnych
 • członków komisji rekrutacyjnych
 • radców prawnych obsługujących uczelnie
Korzyści
 • Poznanie właściwego rozumienia obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ich stosowania przez organy uczelni
 • Zdobycie i rozwinięcie przez Uczestników szkolenia umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego
 • Rozwianie wątpliwości Uczestników co do nowych instytucji prawnych KPA
 • Uelastycznienie praktyki prowadzenia spraw w szkole wyższej
 • Uzyskanie wiedzy pozwalającej zminimalizować prawdopodobieństwo uchylenia zaskarżonej decyzji przez organ wyższej instancji lub sąd administracyjny
Program

I.  Zagadnienia podstawowe stosowania KPA w uczelni wyższej    

1. Znaczenie i zakres stosowania KPA w szkole wyższej

2. Akty zewnętrzne i akty wewnątrzzakładowe
3. Decyzje administracyjne w szkole wyższej. Jak sporządzić prawidłową decyzję administracyjną?
4. Organy wydające decyzje w szkole w szkole wyższej
5. Prowadzenie postępowania administracyjnego w szkole wyższej - przed organem I instancji
6. Postępowanie odwoławcze
7. Postępowania nadzwyczajne, postępowania w sprawach zaświadczeń, skarg, wniosków i petycji
8. Kontrola sądowoadministracyjna aktów organów szkoły wyższej
9. Konsekwencje niestosowania KPA przez organy szkoły wyższej


II. Nowe instytucje KPA w praktyce szkoły wyższej

1.     Nowe zasady ogólne KPA

1.1.Zasada rozstrzygania wątpliwości co do normy prawnej na korzyść studenta
1.2.Zasada współdziałania organów
1.3.Zasada proporcjonalności
1.4.Zasada bezstronności
1.5.Zasada równego traktowania
1.6.Zasada kontynuowania utrwalonej praktyki w sprawach tożsamych
1.7.Zasada polubownego załatwiania spraw
1.8.Modyfikacja zasady dwuinstancyjności

1.9.Zasada prawomocności decyzji ostatecznych

2.     Ponaglenie na bezczynność lub przewlekłość organu szkoły wyższej

2.1.Wymogi formalne
2.2.Tryb wnoszenia i rozpatrywania
2.3.Załatwienie ponaglenia przez organ
2.4.Konsekwencje bezczynności lub przewlekłości organu, odpowiedzialność pracowników

2.5. Kompetencje sądów administracyjnych w sprawach bezczynności lub przewlekłego działania organu szkoły wyższej

2.5.1. Zobowiązanie do dokonania czynności lub wydania aktu
2.5.2. Grzywna od organu
2.5.3. Zasądzenie na rzecz studenta sumy pieniężnej
2.5.4. Kwalifikacja bezczynności lub przewlekłości jako mającej miejsce z rażącym naruszeniem prawa

3. Nowości w sposobie liczenia terminów
4. Wzywanie do usunięcia braków formalnych podania
5. Poświadczanie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem przez pracownika szkoły wyższej
6. Nowe zasady postępowania wyjaśniającego

6.1. Zasada wskazywania przesłanek zależnych od studenta, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, a co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem studenta
6.2. Zasada rozstrzygania wątpliwości co do okoliczności faktycznych na korzyść studenta

7.  Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania
8. Prowadzenie uzupełniającego postępowania wyjaśniającego przez organ II instancji po nowelizacji KPA
9. Nowe elementy decyzji kasatoryjnej
10 Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej do sądu administracyjnego i konsekwencje jego uwzględnienia
11. Mediacja w szkole wyższej. Czy jest na nią przestrzeń?
12. Milczące załatwienie sprawy – dopuszczalność stosowania instytucji w szkole wyższej
13. Postępowanie uproszczone w szkole wyższej. Nadzieje i trudności

III. Podsumowanie
IV. Dyskusja

Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
27 .11.2017
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument