PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Najnowsze zmiany w KPA, a ich wpływ na proces inwestycyjno-budowlany

Najnowsze zmiany w KPA, a ich wpływ na proces inwestycyjno-budowlany

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 21 listopada 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 21 listopada 2017

28 .11.2017
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Opis
Zmiany w zakresie KPA, które weszły w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. mają na celu zrewolucjonizowanie procedury pozyskiwania decyzji administracyjnych. W głównej mierze mają się przyczynić do przyśpieszenia i usprawnienia procesu wydawania tych decyzji.

Wprowadzone zmiany mają szczególne znaczenie dla podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjno-budowlany, wprowadzają bowiem wiele nowych rozwiązań, które dobrze wykorzystane, mogą pozwolić na sprawniejsze i szybsze uzyskanie pozytywnych decyzji. 

Na uwagę pod kątem procesu inwestycyjno-budowlanego zasługują:

 • zmiany zasad ogólnych KPA, czyli zasad wskazujących jak powinno być prowadzone postępowanie,
 • instytucja ponaglenia,
 • rozwiązania dotyczące mediacji,
 • możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania,
 • nowe zasady dotyczące odwołań oraz wydawania decyzji kasatoryjnych.

W procesie inwestycyjno-budowlanym czas to pieniądz. Warto zatem poznać nowe instytucje i sposób praktycznego ich wykorzystania.

Szkolenie adresowane jest w szczególności do:

 • Osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie decyzji inwestycyjnych
 • Pracowników inwestorów i deweloperów
 • Pracowników organów administracji publicznej, zaangażowanych w wydawanie decyzji inwestycyjnych.
Korzyści
 • Poznasz nowe rozwiązania, jakie zostały wprowadzone do KPA
 • Poznasz praktyczne przykłady zastosowania tych rozwiązań
 • Porozmawiasz o swoich doświadczeniach oraz wymienisz swoje uwagi i spostrzeżenia z prowadzącym i uczestnikami szkolenia.
Program

Uzasadnienie i przyczyny konieczności wprowadzenia zmian

 • Z czego wynikała potrzeba zmian?
 • Jaki jest ich cel?
 • Wpływ zmian na proces inwestycyjno-budowlany
 • Kiedy zastosowanie mają „nowe” przepisy, a kiedy postępowania będą prowadzone na starych zasadach?

Jak wykorzystać nowe zasady ogólne w toku postępowań o wydanie decyzji inwestycyjnych?

 • Wprowadzenie partnerskich relacji Strona – Urzędnik
 • Przyjazna interpretacja przepisów i rozstrzyganie wątpliwości prawnych i faktycznych na korzyść strony
 • Zasady proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania
 • Zasada utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw
 • Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych

Jak przyśpieszyć proces inwestycyjno-budowlany? Nowe rozwiązania

 • W jakim czasie powinny być rozstrzygane sprawy?
 • Czym jest bezczynność a czym przewlekłość – wprowadzenie definicji do KPA
 • Instytucja ponaglenia – nowe uprawnienie Strony w przypadku, gdy postępowanie trwa zbyt długo
 • Kiedy można skorzystać z ponaglenia? Jak je skutecznie wnieść?
 • Zrzeczenia się prawa do odwołania – kiedy warto wykorzystać tą instytucję?

Mediacja i jej wykorzystanie w trakcie sporów powstałych w toku procesu inwestycyjno – budowlanego.

 • Cel nowych rozwiązań
 • Kiedy mediacja jest celowa i możliwa?
 • Strony mediacji, osoba mediatora
 • Ile może trwać i kosztować mediacja?

Negatywna decyzja inwestycyjna i co dalej? Odwołania i decyzje kasatoryjne

 • Zmiany w zakresie decyzji wydawanych przez Organ II Instancji
 • Nowe rozwiązania w przypadku wydania decyzji kasatoryjnej a proces inwestycyjno-budowlany
 • Możliwość wyjaśnienia sprawy co do istoty przez organ odwoławczy
 • Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – kiedy i jak można z niego skorzystać?

Wykorzystanie zmian w KPA w toku pozyskania decyzji inwestycyjnych – case studies

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – praktyczne przykłady wykorzystania nowych rozwiązań
 • Decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – nowe instytucje, z uwzględnieniem zmian dotyczących zasad współdziałania organów
 • Decyzja o pozwoleniu na budowę na nowych zasadach

Pozostałe zmiany w K.p.a., które będą miały wpływ na proces inwestycyjno-budowlany

 • Czym jest milczące załatwienie sprawy?
 • Postępowanie uproszczone
 • Zmiany w zakresie współdziałania organów
 • I inne zmiany, które warto znać
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
28 .11.2017
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument