PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Klauzule w umowach handlowych - formułowanie, interpretacja, wykorzystanie

Klauzule w umowach handlowych - formułowanie, interpretacja, wykorzystanie

CENA:
650 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 26 maja 2017
790 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 26 maja 2017

02 .06.2017
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Przedsiębiorstwa, działające zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, spotykają się obecnie z zagrożeniami, których jeszcze niedawno nie uwzględniały w swoich strategiach. Celem nie stało się już agresywne zdobywanie rynku, ale zrównoważony rozwój, zapewniający względną stabilność. Jednym z przejawów tej stabilności jest właściwe zabezpieczenie swoich interesów w umowach handlowych, z poszanowaniem interesów klienta i uwzględnieniem zmieniających się warunków, zarówno prawnych, jak i rynkowych.  Na handlowca spadł więc obowiązek poruszania się w bardzo skomplikowanym, ulegającym ciągłym zmianom systemie.  Brak szerokiej wiedzy na ten temat powoduje liczne błędy na etapie negocjowania i realizacji takich umów, w tym generowanie niepotrzebnych ryzyk i kosztów. Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmieniają się nie tylko uwarunkowania prawne (nowe Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, zmiany Prawa cywilnego, w tym nowa rękojmia, itp.), procedury (nowe dokumenty, sposoby i terminy płatności, zmiany w Konwencjach przewozowych, itp.), ale także zwyczaje i uzanse w tym zakresie (Incoterms, UCP, URDG, itp.). Naszym celem jest zapewnienie handlowcom niezbędnej, podstawowej wiedzy w tzw. „pigułce”, odnośnie formułowania i negocjowania klauzul w ważnych dla przedsiębiorstwa umowach z partnerem krajowym i zagranicznym. Działanie „rutynowe” może doprowadzić niejednokrotnie do pominięcia niezbędnych zabezpieczeń w umowach, popadnięcia w konflikt prawny i powstania niepotrzebnych kosztów. Bezpieczeństwo bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.
 
Do kogo kierujemy nasze szkolenie:
Kadry menedżerskiej i handlowców, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Jak realizujemy program:
Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów. Każdy problem omawiany jest z podaniem uzasadnienia prawnego, obowiązujących zwyczajów, a istotniejsze z nich są analizowane na przykładzie konkretnych umów.
Korzyści
Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:
 • przekazanie aktualnej wiedzy handlowej na temat klauzul w umowach z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 • zapoznanie z zasadami ograniczania ryzyka podczas zawierania umów handlowych,
 •  nabycie praktycznych wskazówek, jak negocjować klauzule umowy, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach,
 • uzupełnienie i uporządkowanie podstawowej wiedzy o uwarunkowaniach i konsekwencjach zapisów w umowie, a także niebezpieczeństwach określonych sformułowań.
Program

ELEMENTY UMÓW HANDLOWYCH

 • Niezbędne i przydatne elementy umów handlowych
 • Zasady negocjowania i formułowania elementów umów handlowych

 
DANE FORMALNE UMÓW W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW

 • Konieczne informacje dotyczące stron umowy i kary za ich brak
 • Uregulowania prawne odnośnie zakresu i sposobu podawania danych formalnych w umowach
 • Znaczenie preambuły w umowach
 • Najczęstsze pułapki w definicjach w umowie

 
KLAUZULE ZASADNICZE A ISTOTNE ELEMENTY UMÓW

 • Określanie przedmiotu umowy (towar, usługa, ilość i jej zmiany)
 • Tworzenie wzorca jakości w umowie i miejsca jego weryfikacji
 • Elementy ceny, zapewnienie jej stabilności czy możliwości renegocjacji
 • Klauzule rewizji i waloryzacji ceny oraz warunki ich użycia
 • Doprecyzowywanie bazy dostawy według różnych wykładni zwyczajów (w tym Incoterms 2010)
 • Nowe koncepcje klauzul warunków płatności i różnego typu zabezpieczeń finansowych
 • Wpływ zmian prawnych o terminach zapłaty na negocjowanie klauzul płatności
 • Ustalanie terminu oraz harmonogramów dostaw
 • Ubezpieczenie cargo według nowych warunków

FORMUŁOWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY (W TYM OWS i OWZ)

 • Klauzule zawieszające wyłączające oraz interpretujące w umowie
 • Uzgadnianie warunków kontroli i odbioru zabezpieczających interesy kupującego
 • Klauzule gwarancyjne oraz postępowania reklamacyjnego
 • Zapisy zmieniające odpowiedzialność za jakość z mocy prawa  (nowa rękojmia, CISG, inne)
 • Formułowanie klauzul kar umownych, roszczeń uzupełniających, limitów odpowiedzialności
 • Używanie terminów zwłoka i opóźnienie w wykonaniu umowy krajowej i zagranicznej
 • Klauzule siły wyższej według interpretacji modelowych ICC
 • Wybór prawa właściwego zgodne z Rozporządzeniem PE i Rady
 • Wskazanie sądu państwowego lub arbitrażowego a problem uznawalności ich wyroków
 • Włączanie do umowy prawa kraju trzeciego i ponadnarodowego (PECL, PICC)
 • Formułowanie klauzul praw autorskich, poufności, sankcji za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorcy
 • Klauzule wypowiedzenia umowy, a problem jej rozwiązania i odstąpienia od niej
 • Włączanie do umów ogólnych warunków, udostępnianych jedynie na stronie www
 • Zasada świadomego pomijania zapisów jako zabezpieczenie w umowie

 
KLAUZULE W OFERCIE I ZAMÓWIENIU

 • Formułowanie klauzul zabezpieczających w ofercie
 • Formułowanie klauzul zabezpieczających w zamówieniu
 • Problem obowiązywania warunków ogólnych przy zawieraniu umowy w formie oferty
 
ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:
 • ĆWICZENIA - praktyczna analiza brzmienia klauzul umownych
 • ĆWICZENIA - analiza bieżących problemów uczestników (na przykładach)

 
*Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco. Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
02 .06.2017
I dzień 10:00-16:00
Sala stacja wiedzy ul. Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument