PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Jak skutecznie pozyskiwać środki z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2017 rok

Jak skutecznie pozyskiwać środki z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2017 rok

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 09 listopada 2016
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 09 listopada 2016

16 .11.2016
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowią największe źródło finansowania działalności kulturalnej w Polsce. Co roku wzrasta liczba podmiotów ubiegających się o uzyskanie dofinansowania. Skutkuje to rosnącą konkurencją w pozyskaniu tych środków. Wymaga to ze strony projektodawców przygotowania coraz lepszych, bardziej konkurencyjnych projektów, wpisujących się w możliwie największym stopniu w oczekiwania Ministerstwa.
W 2017 roku, w związku ze zmianą polityki Państwa w zakresie kultury zmieniają się warunki uzyskiwania dofinansowania. W szczególności będą one polegały na modyfikacji tematyki części Programów, typów dopuszczonych działań oraz kryteriów oceny wniosków.

Uczestniczące osoby w trakcie szkolenia nabędą podstawową wiedzę wystarczającą do samodzielnego przygotowania projektu, przewidzianego do współfinansowania w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2017 rok. Pozwoli ona na przygotowanie wniosku wpisującego się w cele i kryteria oceny wybranego Programu, załączników zgodnych z obowiązującymi wytycznymi oraz dokonanie modyfikacji we wnioskach składanych w poprzednich edycjach Programów. Ważnym elementem szkolenia będzie możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem, pozwalająca na przedyskutowanie wybranych problemów i wątpliwości związanych z opracowaniem projektów i wniosków.

W trakcie szkolenia uczestniczące osoby uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:
 • jakie typy projektów mogą otrzymać dofinansowanie w 2017 roku?
 • jakie są oczekiwania i preferencje MKiDN odnośnie tematyki wniosków w 2017 roku?
 • w jaki sposób spełnić kryteria oceny w konkursie na 2017 rok?
 • w jaki sposób można wnieść wkład własny?
 • jakie koszty mogą podlegać współfinansowaniu i na jakich zasadach?
 • jak przygotować wniosek o dofinansowanie na 2017 rok?
 • jakie kwestie należy uwzględnić w trakcie opracowania wniosku na 2017 rok, by nie mieć trudności z jego rozliczeniem?

Adresaci szkolenia?
Osoby pragnące pozyskać dofinansowanie przeznaczone na działalność kulturalną ze środków Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reprezentujących takie podmioty jak:
 • samorządowe instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego;
 • podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego.

Materiały szkoleniowe:
 • każdy uczestnik otrzymuje skrypt, zawierający materiały informacyjne wykorzystywane w trakcie szkolenia oraz materiały ćwiczeniowe.

Korzyści
Program szkolenia obejmuje kompleksową wiedzę w zakresie warunków zgłaszania wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2017 rok.
W trakcie zajęć przewidziane jest poruszenie następujących treści:
 • zmiany w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2017 roku – cele i tematyka Programów, typy dopuszczonych działań, zasady finansowania i realizacji dofinansowanych projektów;
 • Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 roku: dopuszczone typy projektów, beneficjenci, kwalifikowalność kosztów, kryteria oceny projektów, procedura składania i oceny wniosków;
 • przygotowanie wniosku – zakres informacji, koniecznych do umieszczenia w formularzu i sposób ich prezentacji, opracowanie budżetu, wybór wskaźników;
 • wymagalne załączniki – zakres i sposób przygotowania załączników dla poszczególnych typów projektów.
Program
09:00-10:00
Rejestracja, poranna kawa

10:00-10:20
Powitanie uczestniczących osób
Przedstawienie programu szkolenia
Określenie celów szkolenia i oczekiwanych korzyści z uczestnictwa

10:20 – 10:35

Zmiany w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 roku:

 • tematyka i cele Programów,
 • typy finansowanych działań,
 • najważniejsze zasady finansowania i realizacji dofinansowanych projektów.
10:35 – 11:30

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 roku:

 • podstawy prawne,
 • cele Programów,
 • finansowane typy projektów.
11:30 – 11:45 Przerwa

11:45 – 12:30

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 roku:

 • kryteria oceny wniosków.
12:30 – 13:00

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 roku:

 • wnioskodawcy,
 • kwalifikowalność kosztów i zasady finansowania,
 • procedura składania i oceny wniosków.
13:00 – 13:45
Przerwa na lunch
13:45 – 14:30

Opracowanie wniosku:

 • formularz wniosku,
 • prezentacja informacji o projekcie we wniosku,
 • najczęstsze błędy,
 • wskazówki praktyczne.
14:30 – 15:15

Opracowanie budżetu:

 • kwalifikowanie kosztów,
 • sposób prezentowania i kalkulacji danych,
 • opracowanie montażu finansowego,
 • najczęstsze błędy.

Wymagalne załączniki:

 • zakres i sposób przygotowania załączników dla poszczególnych typów projektów,
 • preliminarz kosztów realizacji zadania,
 • sposób przygotowania i podpisania załączników,
 • najczęstsze błędy.
15:15 – 15:45
Sesja pytań i odpowiedzi
Podsumowanie i zakończenie sesji
Konsultacje indywidualne

16:00 Zakończenie, wręczenie certyfikatów
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
16 .11.2016
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument