PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Jak prawidłowo opodatkować wynagrodzenia autorskie wypłacane twórcom          - w tym twórcom zagranicznym- na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę – praktyczne warsztaty dla płatników

Jak prawidłowo opodatkować wynagrodzenia autorskie wypłacane twórcom - w tym twórcom zagranicznym- na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę – praktyczne warsztaty dla płatników

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 28 lutego 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 28 lutego 2017

07 .03.2017
I dzień 10:00-16:30
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Opis
Warsztaty polecane są podmiotom z szeroko rozumianej branży edukacyjnej oraz nauki i szkolnictwa wyższego, instytucjom administracji publicznej i kultury oraz firmom działającym w branży kreatywnej, informatycznej, reklamowej, produkcji audiowizualnej i fonograficznej, wydawniczej   a także rozrywkowej.
Podmioty zawierające umowy i wypłacające wynagrodzenia twórcom, w tym programistom, autorom, dziennikarzom, scenarzystom, grafikom, niejednokrotnie stają przed koniecznością rozstrzygania zagadnień dotyczących prawidłowej kwalifikacji danego przychodu do źródła przychodów, czy też wysokości kosztów uzyskania przychodów, które można zastosować wypłacając dane honorarium autorskie. Dla rozwiania występujących w praktyce wątpliwości w zakresie kwalifikacji honorariów autorskich do poszczególnych źródeł przychodów, jak również w celu poznania szczegółowych warunków, które muszą być spełnione, aby móc zastosować tzw. 50 % koszty autorskie, zwłaszcza w odniesieniu do twórców – pracowników, proponujemy warsztaty, w trakcie którego omówione zostaną – z wykorzystaniem przykładów i doświadczenia z praktyki - zagadnienia prawidłowego opodatkowania wynagrodzeń autorskich, w tym zasad stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów. Szczególna uwaga poświęcona zostanie warunkom formalnym, jakie muszą zostać spełnione, aby móc zastosować podwyższone koszty autorskie do wynagrodzeń pracowników – twórców. W trakcie warsztatów będą również przedstawione zagadnienia związane z wypłacaniem honorariów autorskich twórcom zagranicznym (nierezydentom).
Korzyści
Program

I. Poszczególne źródła przychodów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych, tj.

1) stosunek pracy,
2) działalność wykonywana osobiście (w tym umowy o dzieło i zlecenia),
3) działalność gospodarcza,
4) prawa majątkowe.

II. Zasady kwalifikowania przychodów z praw autorskich do poszczególnych źródeł przychodów – przedstawienie zagadnień w oparciu o interpretacje podatkowe i orzeczenia sądów administracyjnych.

III. Obowiązki płatników wypłacających honoraria autorskie.

IV. Warunki formalne umożliwiające korzystanie przez twórców i artystów wykonawców        z 50 % kosztów uzyskania przychodów, w tym:

1) wymagania w zakresie postanowień zawieranych umów;
2) zasady prowadzenia i zakres niezbędnej dokumentacji;
3) warunki stosowania kosztów autorskich w ramach stosunków pracowniczych, w szczególności w odniesieniu do pracowników – programistów;
4) przedstawienie aktualnych stanowisk organów podatkowych (interpretacje wydawane w indywidulanych sprawach) i sądownictwa administracyjnego.

V. Zasady opodatkowania podatkiem VAT usług twórców i artystów wykonawców, w tym stawki podatku VAT, zwolnienia podatkowe oraz zasady określania miejsca świadczenia usług.

VI. Zagadnienia z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do umów przenoszących autorskie prawa majątkowe lub umów licencyjnych.

VII. Zasady opodatkowania wynagrodzeń autorskich wypłacanych zagranicznym twórcom i artystom wykonawcom i obowiązki płatników w tym zakresie, a w szczególności:

1) omówienie zagadnień dotyczących certyfikatów rezydencji;
2) przedstawienie zasad opodatkowania należności licencyjnych na przykładach umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
Eksperci
Joanna Karasińska
Radca prawny w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Sp.k. Kraków-Katowice. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, w tym w prawie spółek handlowych oraz w zagadnieniach dotyczących efektywności podatkowej zmian kapitałowych. Doradza w wąskiej dziedzinie prawa, zajmując się podatkowymi aspektami praw własności intelektualnej, w tym transferem tych praw oraz wnoszeniem ich do spółek w formie aportów, jak również wyceną praw na potrzeby transakcyjne. Ponadto, specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich w kraju i za granicą oraz oskładkowania umów zawieranych z twórcami i artystami z różnych branż. W zakresie prowadzonej praktyki świadczy kompleksowe doradztwo korporacyjne dla wspólników i organów spółek. Pomaga również przy wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności oraz jej efektywności podatkowej. Odpowiada za bezpieczeństwo prawne transakcji zbywania przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części, przekształceń podmiotów, wnoszenia aportów, oraz dokonywania zmian struktury właścicielskiej i kapitałowej podmiotów gospodarczych. Reprezentuje krajowych i zagranicznych przedsiębiorców w trakcie negocjowania i konstruowania kontraktów handlowych. Zajmuje się także tworzeniem mechanizmów zabezpieczania interesów pracodawców przed wykorzystywaniem ich poufnych informacji,  w tym przygotowuje umowy o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności oraz tworzy regulaminy i polityki bezpieczeństwa informacji. Prowadzi czynną praktykę procesową w obszarze prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem
Więcej
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.

09:00-10:00 Rejestracja, poranna kawa
12:00-12:30 Lunch
14:15-14:30 Przerwa na kawę
16:00 - Zakończenie, wręczenie certyfikatów
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
07 .03.2017
I dzień 10:00-16:30
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument