PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
II edycja: Zamówienia publiczne po nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku.

II edycja: Zamówienia publiczne po nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku.

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 15 listopada 2016
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 15 listopada 2016

22-23.11.2016
I dzień 10:00-16:45
II dzień 09:00-16:30
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Opis
Polska Platforma Szkoleniowa Sp. z o.o. wraz z Ośrodkiem Doradztwa Zamówień Publicznych zapraszają na dwudniowe szkolenie dotyczące zamówień publicznych. Szkolenie poświęcone zostanie nowym rozwiązaniom zawartym w nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 roku oraz nowych aktach wykonawczych.  
Przyjęte rozwiązania prawne wymagają od zamawiających jak i wykonawców dokonania istotnej zmiany dotychczasowej praktyki w zakresie zamówień publicznych. Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z nowymi rozwiązaniami oraz w sposób profesjonalny przygotować się do ich stosowania w praktyce.
Podstawowym celem nowelizacji ustawy jest implementacja Dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE do krajowego porządku prawnego. Otrzymujecie Państwo niepowtarzalną okazję zdobycia cennej wiedzy od eksperta, posiadającego najszerszą wiedzę w Polsce o rozwiązaniach ustawy i nowych Dyrektyw. Jest to osoba o wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie zamówień publicznych, która współpracowała z Komisją Europejską nad rozwiązaniami przyjętymi w nowych Dyrektywach.
Dodatkowo, w ramach szkolenia uzyskają Państwo dostęp do opracowanej przez eksperta elektronicznej wersji wzorcowej SIWZ dla postepowań poniżej i powyżej progów UE wraz z wzorcowymi oświadczeniami składanymi przez wykonawców (dwie wersje oświadczenia z art. 25a ustawy - szeroka oraz ograniczona do minimum, oświadczenie o grupie kapitałowej).
Dwudniowy (16 godzin dydaktycznych), obszerny program szkolenia, przewiduje szczegółowe omówienie najistotniejszych zmian przewidzianych w nowelizacji.
Korzyści
 • zakaz łączenia zamówień – jakich sytuacji dotyczy?
 • dzielenie zamówień na mniejsze części – uprawnienie czy obowiązek?
 • nowe zasady proporcjonalności i przejrzystości – co oznaczają?
 • „konflikt interesów” – obowiązek zapobiegania i likwidacji;
 • nowe wymogi dotyczace tresci SIWZ,
 • nowe sankcje wykluczenia wykonawcy z postępowania i procedura „samooczyszczenia”;
 • zasady kreowania warunków udziału w postępowaniu;
 • sposób weryfikacji braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunkow - JEDZ, oświadczenie poniżej progów i jego zakres, procedura odwrócona, zakres dokumentów, weryfikacja innych podmiotów;
 • wymogi dotyczące podwykonawcow i sposób ich weryfikacji;
 • pozacenowe kryteria oceny ofert – jakie kryteria dobrać, jak je opisać i jaką nadać im wagę?
 • weryfikacja oferty z podejrzanie niską ceną;
 • wybor oferty najkorzystniejszej;
 • zmiany w umowach.
Program
Dzień I
09:00 - 10:00 rejestracja, poranna kawa

10:00 - 11:00

Zakres obowiązku stosowania ustawy:

 • geneza zmian i jej cele.
 • definicje „zamówienia publicznego”, „robót budowlanych”, „dostaw”, „usług".
 • okoliczności uzasadniające brak obowiązku stosowania procedur z uwagi na brak cech właściwych dla „zamówienia publicznego”.
 • wyłączenia obowiązku stosowania ustawy przy udzielaniu zamówień publiczn
 • zasady udzielania zamówień o wartosci nizszej niz 30 000 euro.
11:00 - 11:15 Przerwa na kawę

11:15 - 12:45

Dzielenie zamówień

 • dzielenie zamówienia na części – uprawnienie czy obowiązek? Reguły postępowania i okoliczności uzasadniające dokonywanie podziału.
 • podział zamówienia na części a szacowanie wartości zamówienia.
 • ograniczenie możliwości uzyskania zamówienia w częściach przez jednego wykonawcę.

Zasady udzielania zamówień

 • zasada przejrzystości.
 • zasada proporcjonalności.
 • zasada jawności postępowania a obowiązek zachowania poufności informacji.
 • zasady komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Komunikacja elektroniczna.
 • zapobieganie konfliktu interesów.
12:45 – 13:30 Lunch

13:30 - 15:00

Przygotowanie SIWZ - część 1    

 • nowe wymogi dotyczace kreowania SIWZ.
 • zasady udostępniania SIWZ.
 • zamowienia "uzupelniajace" w SIWZ.
 • zasady dotyczące kreowania przez zamawiającego wymagań w procedurze udzielania zamówienia m.in.umowy o pracę.
 • opis przedmiotu zamówienia i zasady wykazywania spełniania wymogów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
 • terminy – zasady wyznaczania.
15:00 – 15:15 Przerwa na kawę

15:15 – 16:45

Przygotowanie SIWZ (Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu) - część 2

 • podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania.
 • popełnienie przestępstwa jako przesłanka wykluczenia.
 • wymogi odnoszące się do płatności podatków oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.
 • fakultatywne przesłanki wykluczenia - poważne wykroczenie zawodowe, niewywiązywanie się wykonawcy ze swych wcześniejszych zobowiązań, self-cleaning.
 • kryteria kwalifikacji i warunki udziału w postępowaniu.
 • poleganie na zdolnościach innych podmiotów - wymogi i sposob ich weryfikacji.
 • podwykonawstwo - wymogi i zasady weryfikacji.  
 • wymogi dotyczace konsorcjum.
Dzień II
08:00 - 09:00 poranna kawa

09:00 - 10:30

Weryfikacja warunków udziału:

 • sposoby weryfikacji spelniania warunkow udzialu w postepowaniu - tzw. procedura odwrocona
 • jednolity europejski dokument zamówienia.
 • zakres oswiadczenia z art. 25a ustawy w postepowaniu o wartosci ponizej progow unijnych.
 • zakres dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy w celu weryfikacji warunków udziału, sposob skladania i ich forma.
 • internetowe repozytorium zaświadczeń (e-Certis) i jego znaczenie dla zamówień transgranicznych.
 • ograniczenie liczby wykonawców zapraszanych do kolejnych etapów – kryteria selekcji.
10:30 - 10:45 Przerwa na kawę

11:00 - 12:30

Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej:

 • oferta najkorzystniejsza ekonomicznie. Co to znaczy?
 • sposoby wyboru oferty najkorzystniejszej.
 • pozacenowe kryteria oceny ofert – możliwości kreowania kryteriów i ich granice w świetle nowychnorm Dyrektywy i orzecznictwa TSUE.
 • waga przyznawana kryteriom pozacenowym – uprawnienie zamawiającego oraz jego  granice.
 • metodologia opisu kryterium pozacenowego.
 • wybór oferty najkorzystniejszej – zasady informowania wykonawców.
 • standstill – okres zawieszenia prawa zawarcia umowy.
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – normy dotyczące publikacji.
12:30 – 13:15 Lunch

13:15 – 14:45

Realizacja umowy:

 • warunki realizacji zamówienia – zasady kreowania postanowień umowy.
 • podwykonawstwo.
 • okoliczności uzasadniające zmiany umów o zamówienie publiczne.
 • definicja „istotnych” zmian umowy.
 • zamówienia dodatkowe.
 • okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy.
14:45 - 15:00 Przerwa na kawę

15:00 – 16:30

Przepisy szczególne:

 • zmiany w procedurze odwoławczej
 • nowe przesanki stosowania trybu z wolnej reki i negocjacji bez ogloszenia
 • usługi społeczne i inne szczególne usługi – zakres pojęcia i sposób udzielania.
 • szczególne przepisy w zakresie zamówień sektorowych
 • umowy ramowe
16:30 Zakończenie, wręczenie certyfikatów
Eksperci
Jacek Sadowy
Prawnik i politolog. Od lutego 2008 r. roku do grudnia 2013 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.  Z zamówieniami publicznymi związany od 2000 r. Autor wielu publikacji z dziedziny zamówień publicznych, wieloletni wykładowca. Prowadzi wykłady z zakresu zamówień publicznych m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Warszawskim, UMCS w Lublinie, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim. Od początku kariery zawodowej związany z zamówieniami publicznymi i Urzędem Zamówień Publicznych przechodząc w nim wszystkie szczeble kariery urzędniczej. Poza karierą w Urzędzie, pełnił funkcję Kierownika Działu Obsługi Prawnej w fundacji Skarbu Państwa - Fundacji „Fundusz Współpracy” w Warszawie. W ramach pełnionych obowiązków obsługiwał przetargi prowadzone na rzecz administracji rządowej w ramach programu Transition Facility głównie w dziedzinie informatyki. Wspierał i doradzał beneficjentom projektów nadzorowanych przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare z zakresu udzielania zamówień publicznych. Legal Expert w unijnym projekcie o współpracy bliźniaczej IPA 2008 AL08IBEC01 „Support for the strengthening of the Albanian public procurement, concessions and public auctions systems” pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych a albańską Agencją Zamówień Publicznych (PPA) oraz w unijnym projekcie o współpracy bliźniaczej pomiędzy Urzędem
Więcej
Partnerzy
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
KORZYŚCI
22-23.11.2016
I dzień 10:00-16:45
II dzień 09:00-16:30
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument