PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
III edycja: Digitalizacja a prawnoautorska ochrona fotografii

III edycja: Digitalizacja a prawnoautorska ochrona fotografii

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 24 sierpnia 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 24 sierpnia 2017

31 .08.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
W dobie technologii cyfrowej można powiedzieć, że niemal każdy jest fotografem. Czy jednak każde zdjęcie zasługuje na ochronę prawnoautorską? Jakie są przesłanki uznania fotografii za utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Czy praca fotografa w muzeum digitalizującego zbiory muzealne zasługuje na ochronę prawnoautorską? Czy każda fotografia podlega ochronie? Kiedy powstaje ochrona fotografii? I jak długo trwa ochrona prawnoautorska fotografii (poczynając od przepisów obowiązujących na poszczególnych ziemiach polskich w okresie zaborów, poprzez ustawy o prawie autorskim z 1926 roku i 1952 roku, aż po obecnie obowiązującą ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)? Co to jest „odżycie” praw? Czyja zgoda jest potrzebna na rozpowszechnianie fotografii – autora zdjęcia, a może osoby, której wizerunek przedstawiony jest na fotografii? W jakich przypadkach, na jakiej podstawie prawnej i w jakim zakresie możliwe jest wykorzystanie fotografii?
Na wszystkie powyższe pytania i wiele innych znajdziecie Państwo odpowiedź w trakcie warsztatów. Podstawowym założeniem warsztatów jest przekazanie uczestnikom rzetelnej, pełnej i wyczerpującej wiedzy dotyczącej problematyki fotografii w sposób przystępny i zrozumiały. Warsztaty skierowane są do szeroko pojętego grona pracowników i współpracowników instytucji muzealnych, wystawienniczych oraz kulturalnych, a także instytucji, w których zbiorach znajdują się utwory fotograficzne (w warsztatach mogą uczestniczyć zarówno osoby, które nie dysponują kierunkowym wykształceniem prawniczym, jak też prawnicy). Formuła warsztatów umożliwia aktywne uczestnictwo (m.in. pytania, dyskusja), zaś ostatnia część warsztatów zostanie poświęcona tzw. studium przypadków (case study), opartych na praktycznych doświadczeniach ekspertów prowadzących warsztaty.
Korzyści
Program
10:00-11:00    

Twórczość w dziedzinie fotografii:

- przesłanki uznania fotografii za utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
- czy proces digitalizacji prowadzi do powstania ochrony prawnoautorskiej?
- digitalizacja obiektów 2D i 3D w kontekście ochrony prawnoautorskiej
- praca fotografa w muzeum i jej charakter

dr Zofia Zawadzka, adwokat

11:00-12:00    

Czas trwania ochrony prawnoautorskiej. Problematyka ochrony tzw. fotografii dawnej:

- wygaśnięcie autorskich praw majątkowych do fotografii
- prawnoautorska ochrona fotografii na ziemiach polskich od ustawodawstwa państw zaborczych do ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych; relacje pomiędzy ustawą z 1926 roku, z 1952 roku i z 1994 roku
- zastrzeżenie autorstwa, szczególne zasady ochrony fotografii reporterskiej, odżycie praw

Piotr Łada, adwokat

12:00-12:30 Lunch

12:30-13:30

Umowy prawnoautorskie w zakresie utworów fotograficznych

- umowy i zgody twórców lub ich spadkobierców na wykorzystanie fotografii
- umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe
- umowy licencyjne
- zasady konstruowania umów
- przykładowe klauzule umowne
- sporządzanie aneksów do istniejących umów

Piotr Łada, adwokat
13:30-14:30

Dozwolony użytek utworów fotograficznych

- własność egzemplarza a uprawnienia do eksploatacji utworu fotograficznego
- prawo cytatu
- sprawozdania o aktualnych wydarzeniach
- fotografia utworów zlokalizowanych w przestrzeni publicznej
- dozwolony użytek w zakresie rozpowszechniania utworu fotograficznego
- dozwolony użytek w celu reklamy publicznie dostępnej wystawy
- korzystanie z utworów w związku z odbudową lub remontem obiektu budowlanego

dr Zofia Zawadzka, adwokat

14:30-14:45 Przerwa, poczęstunek

14:45-16:00

Udostępnianie i ponowne wykorzystywanie fotografii jako informacji sektora publicznego:

- fotografia jako informacja sektora publicznego,
- ograniczenia ponownego wykorzystywania ISP ze względu na prawa własności intelektualnej osób trzecich
- ograniczenia ponownego wykorzystywania ISP stanowiących zasoby bibliotek, muzeów i archiwów
- biblioteka, muzeum i archiwum jako pierwotny podmiot praw własności intelektualnej
- problematyka depozytów, ograniczenia ze względu na prawa własności właścicieli obiektów oddanych w depozyt
- warunki ponownego wykorzystywania ISP stanowiącej przedmiot praw własności intelektualnej znajdującej się w zasobach bibliotek, muzeów i archiwów

dr Zofia Zawadzka, adwokat

16:00-16:30 Sesja pytań i odpowiedzi

16:30 Zakończenie, wręczenie certyfikatów
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertami
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
31 .08.2017
I dzień 10:00-16:00
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Goolden Floor - Millenium Plaza
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument