PPS
+48 22 100 44 61
kalendarz szkoleń biznesowych
Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

CENA:
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym do 25 września 2017
0 zł + 23% VAT
Przy zgłoszeniu przesłanym po 25 września 2017

02 .10.2017
I dzień 10:00-16:00
Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Warsztaty
Galeria wydarzenia
Opis
Cele i przedmiot szkolenia:
W toku prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy narażeni są na określonego rodzaju ryzyka prawne związane z przestrzeganiem norm postępowania, wśród których istotne praktyczne znaczenie mają przepisy prawa ochrony środowiska, zwłaszcza zaś regulacje związane z gospodarką odpadami. Każdy przedsiębiorca jest bowiem wytwórcą odpadów, a co za tym idzie w toku prowadzonej przez niego działalności pojawiają się pytania odnośnie tego, jakie regulacje prawne mają zastosowanie do jego sytuacji oraz jak gospodarować odpadami, by nie narazić się na sankcje natury administracyjnej, czy karnej?
Odpowiedź na tak zadane pytania niejednokrotnie nie jest łatwa, co spowodowane jest między innymi tym, że przepisy dotyczące szeroko rozumianej gospodarki odpadami rozproszone są w różnych aktach prawnych, które dodatkowo ulegają częstym, niekiedy dość istotnym zmianom.
Wskazane trudności w równym stopniu dotykają pracowników organów administracji publicznej, do których zadań należy kontrola sposobu gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez przedsiębiorców i wydawanie na ich rzecz wymaganych prawem zezwoleń.
W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się, kiedy mamy do czynienia z odpadem, w tym odpadem komunalnym, jakie obowiązki spoczywają na posiadaczach odpadów oraz jak wygląd procedura udzielania zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami widziana oczami organu i strony postępowania. Omówione zostaną zmiany, które ustawodawca wprowadził w ostatnim czasie w zakresie gospodarki odpadami i te, które dopiero czekają nas w najbliższym czasie. Formuła szkolenia ma przy tym pozwolić jego uczestnikom nie tylko na zdobycie w tym zakresie wiedzy teoretycznej, ale i wskazać na praktyczne aspekty omawianych zagadnień.
Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli uczestnikom skutecznie zarządzać procesem gospodarowania odpadami powstającymi w danym przedsiębiorstwie. Z drugiej strony, wiedza ta – dla osób, które uczestniczą w procesie wydania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami, czy kontroli działalności związanej z wytarzaniem odpadów – będzie narzędziem pomocnym do tego, by proces stosowania przez nich prawa był bardziej efektywny.
 
Grupa docelowa:
Zakres zagadnień, jakie będą omówione w ramach szkolenia, został dobrany w taki sposób by mógł on zainteresować zarówno przedsiębiorców, którzy posiadają odpady i są zobowiązani do pozbycia się ich w sposób zgodny z prawem, jak i pracowników organów administracji publicznej, którzy prawidłowość owych procesu pozbywania się odpadów kontrolują, czy reglamentują.
Problem właściwego gospodarowania odpadami dotyczy przy tym w zasadzie każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży, czy skali jego działalności.
Uczestnikami mogą być wszystkie osoby zaangażowane w proces gospodarowania odpadami powstającymi w przedsiębiorstwie, w tym także osoby odpowiedziane za zawieranie i negocjowanie umów z podmiotami odbierającymi odpady, jak i osoby, które procesy te kontrolują, czy też wydają na rzecz przedsiębiorców stosowne decyzje administracyjne.
Korzyści
Program

Co warto wiedzieć na wstępie?

 • Kiedy mamy do czynienia z odpadem?
 • Kim jest wytwórca odpadu, a kim jego posiadacz? Kiedy mamy do czynienia ze sprzedawcą odpadu, a kiedy z pośrednikiem?
 • Kiedy zbieram odpady, a kiedy je magazynuję? Czym jest przetwarzanie odpadów?

Obowiązki posiadacza i wytwórcy odpadów.

 • dozwolone sposoby postępowania z odpadami,
 • przejęcie odpowiedzialności za odpad - na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy z podmiotem odbierającym odpady?,
 • wymagane zezwolenia – kiedy muszę uzyskać zezwolenie na gospodarowanie odpadami, czy mój zakład to „instalacja”?
 • ewidencja i sprawozdawczość – jakie dokumenty należy sporządzić na potrzeby ewidencji odpadów, kiedy i jakie sprawozdania złożyć do właściwych urzędów.

Proces wydania zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami.

 • jak skutecznie sporządzić wniosek o uzyskanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami? Czy przed uzyskaniem takiej decyzji, muszę uzyskać inne zezwolenia, np. decyzję środowiskową?
 • jak wygląda procedura wydawania pozwolenia?

Odpady komunalne.

 • kiedy odpad jest komunalny?
 • jak pozbyć się odpadów komunalnych – gdy gmina objęła odpady komunalne wytwarzane na nieruchomościach niezamieszkałych swoim system, a jak w sytuacji gdy gminny system gospodarowania odpadami tych odpadów nie obejmuje?
 • Sankcje administracyjne i karne.
Informacje organizacyjne
W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom: drukowane materiały szkoleniowe, przerwy na kawę wraz z poczęstunkiem oraz lunch. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat udziału w szkoleniu oraz ma możliwość konsultacji z ekspertem.
GODZINY ZAJĘĆ:
MIEJSCE:
02 .10.2017
I dzień 10:00-16:00
Kolejowa 47 lok. U-23 Warszawa
Nasza sala
Nasza sala
Nasza sala
Pliki do pobrania
Broszura imprezy

Wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy w PDF

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument