PPS
+48 22 100 44 61
eksperci szkolenia warszawa
dr Grzegorz Materna

dr Grzegorz Materna

jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i doktorem nauk prawnych. Dzięki 14 lat pracy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdobył wiedzę i praktyczne doświadczenie w stosowaniu polskiego i unijnego prawa ochrony konkurencji. Początkowo bezpośrednio prowadził postępowania administracyjne i przygotowywał projekty decyzji Prezesa UOKiK. Uczestniczył w kontrolach i przeszukaniach prowadzanych przez UOKiK u przedsiębiorców, a także reprezentował Prezesa UOKiK przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i przed Sądem Apelacyjnym.
W trakcie swojej pracy w UOKiK pełnił funkcję zastępcy dyrektora Delegatury w Warszawie, a przez ostatnie niemal sześć lat dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK. Jako dyrektor tego departamentu był odpowiedzialny za prowadzenie postępowań i egzekwowanie naruszeń art. 101 i 102 TFUE oraz ich odpowiedników w polskim prawie ochrony konkurencji. Nadzorował prowadzenie postępowań w sprawach horyzontalnych i wertykalnych porozumień ograniczających konkurencję, karteli oraz praktyk nadużywania pozycji dominującej. Do jego zadań należało akceptowanie projektów decyzji i postanowień przygotowywanych przez departament oraz wydawane w tych sprawach decyzji w imieniu Prezesa UOKiK. Pod jego nadzorem Departament Ochrony Konkurencji przygotowywał rekomendacje dla Prezesa UOKiK, monitorował rynek i inicjował postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji. Pełnienie funkcji dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji wiązało się również bezpośrednio ze współpracą z krajowymi organami regulacyjnymi, z policją i innymi organami kontrolnymi, a także z Komisją Europejską, przy stosowaniu prawa konkurencji UE (w szczególności poprzez zapewnianie Komisji pomocy koniecznej do przeprowadzenia kontroli). Do zadań kierowanego przez Grzegorza Maternę departamentu należała również obsługa UOKiK w pozyskiwaniu i zabezpieczaniu materiału dowodowego przy użyciu stanowisk informatyki śledczej.
W ostatnim czasie Grzegorz Materna szczególnie zaangażował się w problematykę zwalczania zmów przetargowych. Prowadził szkolenia i prelekcje z tego zakresu dla organów i instytucji publicznych zajmujących się tą problematyką. Uczestniczył z ramienia UOKiK w Grupie roboczej ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności działającej w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej lub Unii Europejskiej.
Podczas pracy w UOKiK Grzegorz Materna był zaangażowany w proces legislacyjny związany z tworzeniem projektów aktów prawnych i ich opiniowaniem, a także w przygotowywanie wytycznych organu. Grzegorz Materna uczestniczył m.in. w pracach nad kompleksowym pakietem zmian w przepisach prawa antymonopolowego, których efektem była ustawa z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 945) oraz akty wykonawcze do tej znowelizowanej ustawy.

Praktykę stosowania prawa Grzegorz Materna łączy z działalnością naukową. Od 2006 r. jest pracownikiem Instytutu Nauk Prawnych PAN, w którym trzy lata później obronił rozprawę doktorską z zakresu prawa ochrony konkurencji. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji na temat polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz ochrony własności intelektualnej. Jest współautorem komentarzy do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Grzegorz Materna ma doświadczenie w pracy dydaktycznej. Prowadzi zajęcia dotyczące problematyki ochrony konkurencji i konsumentów, zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawa własności intelektualnej w ramach studiów podyplomowych organizowanych w Szkole Głównej Handlowej oraz w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Zrealizowane projekty

Zapoznaj się z regulaminem Polskiej Platformy Szkoleniowej Pobierz regulamin

Pouczenie od odstąpienia od umowy Pobierz dokument

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym Pobierz dokument